Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Politologia

Zapisz się

350,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Administracja i zarządzanie w sferze publicznej

Program tej specjalności powstał w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się  rynku pracy, a także w związku z wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na kompetentnych specjalistów w zakresie zarządzania w obszarze sfery publicznej jako nowej administracji dostosowanej dla potrzeb kraju w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej.
Absolwenci ze specjalnością Administracja i Zarządzanie w sferze publicznej  będą przygotowani do podjęcia pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach politycznych, jak również w instytucjach towarzyszących funkcjonowaniu administracji publicznej.
Program studiów II stopnia jest tak skonstruowany, aby absolwenci z uwagi na posiadane umiejętności potrafili rozwiązywać problemy zawodowe w zakresie administrowania oraz zarządzania przedsięwzięciami w sferze publicznej oraz żeby potrafili komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnie posługiwać się dostępnymi informacjami, środkami informatycznymi. Absolwenci aktywnie uczestniczą w pracy projektowo-grupowej, dzięki czemu są predysponowani do sprawowania funkcji kierowniczych w gospodarce.
Student będzie rzetelnie przygotowany, ponieważ pozna wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz dysponować będzie umiejętnościami i kompetencjami w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji w zakładach pracy,
 • prowadzenia rozliczeń finansowo – księgowych,
 • tworzenia własnego warsztatu pracy,
 • zaspokajania potrzeb społecznych,
 • podejmowania zasad twórczych,
 • pozyskiwania funduszy unijnych,
 • przygotowania, zarządzania oraz administrowania projektami publicznymi,
 • administracji i zarządzania przedsięwzięciami publiczno-prywatnymi.

Po ukończeniu specjalności Administracja i zarządzanie w sferze publicznej absolwent przygotowany jest do pracy w:

 • zakładach poprawczych,
 • zakładach karnych,
 • policji,
 • straży pożarnej,
 • izbie celnej,
 • wojskowości,
 • służbach specjalnych oraz innych instytucjach.

Administracja wymiaru sprawiedliwości

Absolwent tej specjalności zdobędzie informacje dotyczące wybranych zagadnień z zakresu administracji wymiaru sprawiedliwości jako jednego z elementów systemu władzy w Polsce. Pozna strukturę oraz zasady działania sądów powszechnych, administracyjnych i prokuratury. Zakres studiów obejmuje jednak nie tylko zagadnienia o charakterze teoretycznym. Wiele uwagi poświęcono praktycznemu wymiarowi działania wymienionych wyżej instytucji.

Specjalność przeznaczona jest dla osób pragnących zdobyć wiedzę na temat kształtowania się bezpieczeństwa i porządku prawnego oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Osoby, które ja ukończą, będą profesjonalnie przygotowane do realizowania zadań dotyczących administracyjnej sfery funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych i prokuratury.

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Program specjalności Bezpieczeństwo i Zarządzanie kryzysowe stanowi odpowiedź na zdefiniowane potrzeby i zapotrzebowania rynku pracy w kontekście dynamicznie zmieniających się warunków bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski w ramach członkostwa w Unii Europejskiej oraz NATO.
Program specjalności Bezpieczeństwo i Zarządzanie kryzysowe stanowi odpowiedź na zdefiniowane potrzeby i zapotrzebowania rynku pracy. Specjalność wybierana jest przede wszystkim wśród studentów związanych zawodowo ze służbami mundurowymi i jej głównym celem jest wyposażenie przyszłego absolwent w umiejętności dokonywania krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, a także oceny wpływu otoczenia na te procesy oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, w tym również strategicznych.
Dzięki umiejętnie dobranym modułom kształcenia, absolwent będzie posiadał rozszerzoną wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz będzie potrafi kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować pracą zespołów ludzkich i organizować operacje reagowania kryzysowego.
Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności Bezpieczeństwo i Zarządzanie kryzysowe państwa przygotowany będzie do pracy w strukturach administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytucjach badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w szczególności znajdzie pracę w:

 • policji,
 • wojsku,
 • straży granicznej,
 • służbie celnej,
 • służbach specjalnych,
 • w firmach ochrony,
 • urzędach państwowych i samorządowych,
 • instytucjach europejskich
 • oraz w strukturach zarządzających - zorganizowanych na czas likwidacji powstałych zagrożeń - spowodowanych atakami terrorystycznymi, pożarami, powodziami oraz trzęsienia ziemi.

Broker innowacji

Specjalista w zakresie innowacji na poziomie studiów magisterskich świadomy jest procesów innowacyjnych, posiada więc umiejętność wdrażania innowacji do procesu gospodarczego. W odróżnieniu od absolwenta studiów licencjackich - działającego według z góry zdefiniowanej procedury - studia magisterskie nastawiają się na wykształcenie specjalisty, który samodzielnie projektuje uruchamianie innowacji gospodarczych. Potrafi on identyfikować innowacje konkurencyjne wobec innych podobnych produktów na rynku, a więc takie, które jego pomysłodawcy przyniosą sukces gospodarczy. Dzięki odróżnianiu procesów standardowych od innowacyjnych jest w stanie identyfikować osoby innowacyjne i wspierać je w zakładaniu firm, uruchamianiu startupów i wdrażaniu innowacji do procesu gospodarczego.

Broker innowacji potrafi sformułować projekt kreatywny, wspierać rozwój firmy innowacyjnej, znaleźć właściwe finansowanie dla wybranego projektu, jak też wyłonić firmę specjalizującą się w tego typu pracach. Pracując na rzecz jednostki samorządu terytorialnego będzie liderem zespołu osób gospodarujących innowacjami wspierającego lokalne innowacje i firmy kreatywne. Tym samym w jeszcze większym stopniu przyczyni się on do przyspieszonego rozwoju gospodarczego obszaru, na którym funkcjonuje.

Dlaczego innowacje?

Wdrożenie innowacji warunkuje przyspieszony rozwój gospodarczy. Jeśli jednostki samorządu terytorialnego są zainteresowane przyspieszonym rozwojem, nieuchronnie powinny opanować umiejętność asymilowania innowacji, wspierania działalności firm innowacyjnych, znajomości i doradztwa w zakresie pozyskiwania środków na innowacje. W urzędzie powinna funkcjonować osoba lub dział obsługi firm innowacyjnych. Dzięki aktywności takich specjalistów, samorządy mogą istotnie zwiększyć tempo swojego rozwoju gospodarczego - widać to na przykładzie rozwoju wielu firm i korporacji, m. in. Microsoft, Google, Facebook.

Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego

Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa terytorialnego, zasad dowodzenia i technik operacyjnych, a także funkcjonowania służb specjalnych i innych służb mundurowych w systemie bezpieczeństwa publicznego. Studenci nabędą umiejętności analizowania zjawisk w zakresie obronności związanych z bezpieczeństwem państwa. Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dziedzin prawa a także nauk politycznych, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zarządzania. Program studiów II stopnia jest tak skonstruowany, aby absolwenci z uwagi na posiadane umiejętności potrafili rozwiązywać problemy zawodowe z zakresu zadań służb i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Studia skierowane są w głównej mierze do funkcjonariuszy z formacji podległych Ministrom Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości (m. in. Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna), a także do instytucji pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa (m. in. Straż Gminna i Miejska, Straż Leśna, agencje zajmujące się ochroną osób i mienia) oraz kandydatów do pracy w wymienionych formacjach.

Politics and Management In International Environment (Study in English)

Master degree in Political Science

Objective. Most modern organizations are based on international cooperation, which is why efficient manager has to deal with aspects of different cultures. Often the executives, located in their home countries, look for managerial teams, partners, suppliers or customers in other parts of the world. To meet the challenges of the 21st century traditional management training is no longer sufficient. European Studies programme provides the cross-cultural leadership competences that are crucial for managers to succeed in today's global business landscape.

Professional skills. The aim of the studies is to provide knowledge and understanding of the economic specifics of international markets, on trade and negotiations, accounts and risks. Students develop an understanding of cultural differences, practice to manage internationally, and gain the knowledge to navigate through the complexity of international organisations. Graduates gain proficiency in terms and mechanisms of economical and legal procedures essential for operating on international markets. Comprehensive European Studies programme enables to increase and consolidate knowledge and to develop practical abilities consequently after graduation necessary for efficiently managing companies on international markets.

Thanks to these studies you will make progress at:

    communication across different cultures,
    building the confidence to influence suppliers and clients or colleagues from variuous countries,
    learning how to lead across international matrix systems and other organizational structures,
    operating on international markets,
    benchmarking individual management style against preferences from around the world, and learn how to adapt accordingly.

During the course you gain fluency in legal, economic and cultural aspects of international entrepreneurship.

Graduate destination areas:

 • business organizations and local government institutions, NGOs,
 • foreign and international institutions connected with business,
 • enterprises and institutions at the position of a high- or middle-ranking manager,
 • marketing, human resources, finance,
 • research and development institutions,
 • consulting agencies,
 • education.

Diploma. Participation in European Studies results in acquiring Master degree in Political Science. With this widely recognized document you may develop your international career successfully.

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Politologia:

Filozofia i etyka polityki
Teoria polityki
Historia instytucji politycznych
Społeczeństwo innowacyjne
Metodologia badań politologicznych
Stosunki państwo kościół
Decydowanie polityczne
Antropologia kultury
Wykład monograficzny
Socjologia polityki
Psychologia polityki
Komunikowanie polityczne
Prawo europejskie
Ruchy społeczne
Wykład monograficzny
Praca dyplomowa
Seminarium magisterskie

Specjalność Administracja publiczna (przedmioty specjalnościowe):

Polityka regionalna
Europejskie prawo samorządu terytorialnego
Zarządzanie projektami UE
Partnerstwo publiczno-prywatne

 

Specjalność Bezpieczeństwo państwa (przedmioty specjalnościowe):

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
Strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Służby specjalne i działania specjalne w stosunkach międzynarodowych
Współczesne zagrożenia terroryzmem

Specjalność Studia europejskie (przedmioty specjalnościowe):

Europejska polityka regionalna
Zarządzanie projektami UE
Współpraca transgraniczna
Integracja Polski z UE
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne:350 zł
Czesne miesięczne od II roku studiów:525zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:17 zł

 

FAQ