Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Politologia

Zapisz się

350,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Administracja i zarządzanie w sferze publicznej

Program tej specjalności powstał w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się  rynku pracy, a także w związku z wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na kompetentnych specjalistów w zakresie zarządzania w obszarze sfery publicznej jako nowej administracji dostosowanej dla potrzeb kraju w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej.
Absolwenci ze specjalnością Administracja i Zarządzanie w sferze publicznej  będą przygotowani do podjęcia pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach politycznych, jak również w instytucjach towarzyszących funkcjonowaniu administracji publicznej.
Program studiów II stopnia jest tak skonstruowany, aby absolwenci z uwagi na posiadane umiejętności potrafili rozwiązywać problemy zawodowe w zakresie administrowania oraz zarządzania przedsięwzięciami w sferze publicznej oraz żeby potrafili komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnie posługiwać się dostępnymi informacjami, środkami informatycznymi. Absolwenci aktywnie uczestniczą w pracy projektowo-grupowej, dzięki czemu są predysponowani do sprawowania funkcji kierowniczych w gospodarce.
Student będzie rzetelnie przygotowany, ponieważ pozna wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz dysponować będzie umiejętnościami i kompetencjami w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji w zakładach pracy,
 • prowadzenia rozliczeń finansowo – księgowych,
 • tworzenia własnego warsztatu pracy,
 • zaspokajania potrzeb społecznych,
 • podejmowania zasad twórczych,
 • pozyskiwania funduszy unijnych,
 • przygotowania, zarządzania oraz administrowania projektami publicznymi,
 • administracji i zarządzania przedsięwzięciami publiczno-prywatnymi.

Po ukończeniu specjalności Administracja i zarządzanie w sferze publicznej absolwent przygotowany jest do pracy w:

 • zakładach poprawczych,
 • zakładach karnych,
 • policji,
 • straży pożarnej,
 • izbie celnej,
 • wojskowości,
 • służbach specjalnych oraz innych instytucjach.

Psychologia polityki Nowość

Specjalność ta stworzona została z myślą o studentach, którzy planują realizować się zawodowo w strukturach partii politycznych, władzy państwowej i samorządowej oraz organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, takich jak: związki zawodowe, związki pracodawców, organizacje konsumenckie. Specjalność ta ma za zadanie przygotowanie absolwenta do pełnienia roli organizatora kampanii politycznych i społecznych. Jej absolwenci mogą zostać pracownikami instytucji i organizacji - profesjonalistami od obsługi życia politycznego. Ponadto, program na tej specjalności został tak skonstruowany aby rozwinąć u studenta potrzebę aktywności politycznej i umiejętności komentowania wydarzeń politycznych.

- Specjalność psychologia polityki  kształtuje u studenta umiejętność kreowania  i zastosowania strategii PR na potrzeby instytucji politycznych, partii, polityków, stosowania nowoczesnych technik marketingu, reklamy, PR oraz organizacji i przeprowadzania kampanii wyborczych, konferencji prasowych. Nabyte w trakcie studiów kompetencje umożliwiają później absolwentowi skuteczne oddziaływanie na opinię publiczną oraz pozwalają w sposób przekonujący prezentować określone idee i strategie.

- Kształcenie odbywa się w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz metodą projektową, co w rezultacie zapewnia właściwe przygotowanie do zawodu, dzięki czemu absolwent z jednej strony potrafi tworzyć strategie marketingowe w kampaniach wyborczych i politycznych, współprowadzić kampanie wyborcze, z drugiej natomiast - dzięki nabytym umiejętnościom potrafi przygotowywać wszelkiego rodzaju teksty informacyjne, wystąpienia, opracowania i raporty.

- Specjalność psychologia polityki obejmuje kształcenie w zakresie strategii i organizacji kampanii wyborczej, socjotechniki i psychotechniki propagandy, teorii marketingu politycznego, sztuki negocjacji i mediacji, retoryki politycznej, polityki informacyjnej instytucji publicznych, komunikowania publicznego i medialnego, public relations w polityce.

Absolwent po uzyskaniu dyplomu może pracować m.in. w:

 • agencjach reklamowych, zespołach promujących kampanie wizerunkowe

 • działach PR

 • firmach konsultingowych

 • działach planowania, prognozowania i zarządzania kadrą,

 • organizacjach rządowych i pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia)

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Program specjalności Bezpieczeństwo i Zarządzanie kryzysowe stanowi odpowiedź na zdefiniowane potrzeby i zapotrzebowania rynku pracy w kontekście dynamicznie zmieniających się warunków bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski w ramach członkostwa w Unii Europejskiej oraz NATO.
Program specjalności Bezpieczeństwo i Zarządzanie kryzysowe stanowi odpowiedź na zdefiniowane potrzeby i zapotrzebowania rynku pracy. Specjalność wybierana jest przede wszystkim wśród studentów związanych zawodowo ze służbami mundurowymi i jej głównym celem jest wyposażenie przyszłego absolwent w umiejętności dokonywania krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, a także oceny wpływu otoczenia na te procesy oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, w tym również strategicznych.
Dzięki umiejętnie dobranym modułom kształcenia, absolwent będzie posiadał rozszerzoną wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz będzie potrafi kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować pracą zespołów ludzkich i organizować operacje reagowania kryzysowego.
Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności Bezpieczeństwo i Zarządzanie kryzysowe państwa przygotowany będzie do pracy w strukturach administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytucjach badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w szczególności znajdzie pracę w:

 • policji,
 • wojsku,
 • straży granicznej,
 • służbie celnej,
 • służbach specjalnych,
 • w firmach ochrony,
 • urzędach państwowych i samorządowych,
 • instytucjach europejskich
 • oraz w strukturach zarządzających - zorganizowanych na czas likwidacji powstałych zagrożeń - spowodowanych atakami terrorystycznymi, pożarami, powodziami oraz trzęsienia ziemi.

E-polityka Nowość

Specjalność ta została stworzona w odpowiedzi na wyzwania współczesności z myślą o studentach, którzy planują realizować się zawodowo w strukturach partii politycznych, władzy państwowej i samorządowej oraz nowych mediach i organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, takich jak: związki zawodowe, związki pracodawców, organizacje konsumenckie. Specjalność ma za zadanie przygotowanie absolwenta do pełnienia roli organizatora e-kampanii politycznych i społecznych. Jej absolwenci mogą zostać pracownikami instytucji i różnych organizacji - profesjonalistami od obsługi życia politycznego. Ponadto, program na tej specjalności został tak skonstruowany aby rozwinąć u studenta potrzebę aktywności politycznej i umiejętności komentowania wydarzeń politycznych.

Specjalność e-polityka  kształtuje u studenta umiejętność kreowania  i zastosowania strategii e-marketingowej i PR na potrzeby instytucji politycznych, partii, polityków, stosowania nowoczesnych technik marketingu, reklamy, PR oraz organizacji i przeprowadzania kampanii wyborczych w Internecie. Nabyte w trakcie studiów kompetencje umożliwiają później absolwentowi skuteczne oddziaływanie na opinię publiczną oraz pozwalają w sposób przekonujący prezentować określone idee i strategie.

Kształcenie odbywa się w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, metodą projektową oraz w środowisku internetowym co w rezultacie zapewnia właściwe przygotowanie do zawodu, dzięki czemu absolwent z jednej strony potrafi tworzyć strategie e-marketingowe w kampaniach wyborczych i politycznych, współprowadzić kampanie wyborcze, z drugiej natomiast - dzięki nabytym umiejętnościom potrafi przygotowywać wszelkiego rodzaju teksty informacyjne, wystąpienia, opracowania i raporty.
Specjalność E-polityka obejmuje kształcenie w zakresie strategii i organizacji kampanii wyborczej, socjotechniki i psychotechniki propagandy, teorii e-marketingu politycznego, sztuki negocjacji i mediacji, retoryki politycznej, polityki informacyjnej instytucji publicznych, komunikowania publicznego i medialnego, public relations w polityce, a także badania rynku politycznego.

Specjalność e-polityka stworzona została m.in. w oparciu o informacje pochodzące z organizacji, stowarzyszeń, partii politycznych, organów administracji państwowej i samorządowej oraz z firm spoza sektora, którzy wskazują, że na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z zakresu e-marketingu politycznego, PR z elementami sztuki medialnej, którzy odpowiadać mają za obustronnie korzystne relacje pomiędzy instytucją a jej otoczeniem.

Absolwent – po uzyskaniu dyplomu – może pracować m.in. w:

 • urzędach państwowych i samorządowych,

 • nowych mediach,

 • przedsiębiorstwach i firmach komercyjnych, np. w charakterze doradcy kreującego wizerunek osób publicznych

 • e-marketingu i promocji partii politycznych

 • przedsiębiorstwach i  firmach komercyjnych jako rzecznik prasowy.

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Politologia:

Filozofia i etyka polityki
Teoria polityki
Historia instytucji politycznych
Społeczeństwo innowacyjne
Metodologia badań politologicznych
Stosunki państwo kościół
Decydowanie polityczne
Antropologia kultury
Wykład monograficzny
Socjologia polityki
Psychologia polityki
Komunikowanie polityczne
Prawo europejskie
Ruchy społeczne
Wykład monograficzny
Praca dyplomowa
Seminarium magisterskie

Specjalność Administracja publiczna (przedmioty specjalnościowe):

Polityka regionalna
Europejskie prawo samorządu terytorialnego
Zarządzanie projektami UE
Partnerstwo publiczno-prywatne

 

Specjalność Bezpieczeństwo państwa (przedmioty specjalnościowe):

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
Strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Służby specjalne i działania specjalne w stosunkach międzynarodowych
Współczesne zagrożenia terroryzmem

Specjalność Studia europejskie (przedmioty specjalnościowe):

Europejska polityka regionalna
Zarządzanie projektami UE
Współpraca transgraniczna
Integracja Polski z UE
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne:350 zł
Czesne miesięczne od II roku studiów:525 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ