Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Politologia

Zapisz się

350,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Administracja i zarządzanie w sferze publicznej

Program tej specjalności powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, a także w związku z wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na dobrych specjalistów w zakresie administracji. Absolwenci ze specjalnością Administracja i Zarządzanie w sferze publicznej będą przygotowani do podjęcia pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej, jak również w instytucjach towarzyszących funkcjonowaniu administracji publicznej, jak np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wojewódzkie i powiatowe Urzędy Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, Regionalne Izby Obrachunkowe czy urzędy skarbowe.
Student jest rzetelnie przygotowany, ponieważ dysponuje wiedzą teoretyczną, praktyczną oraz umiejętnościami i kompetencjami w zakresie: prowadzenia dokumentacji w zakładach pracy, prowadzenia rozliczeń finansowo-księgowych, tworzenia własnego warsztatu pracy, zaspokajania potrzeb społecznych, podejmowania zasad twórczych, pozyskiwania funduszy unijnych.
 
Student będzie rzetelnie przygotowany, ponieważ dysponować będzię wiedzą teoretyczną, praktyczną oraz umiejętnościami i kompetencjami w zakresie:
 
 • prowadzenia dokumentacji w zakładach pracy,
 • prowadzenia rozliczeń finansowo – księgowych,
 • tworzenia własnego warsztatu pracy,
 • zaspokajania potrzeb społecznych,
 • podejmowania zasad twórczych,
 • pozyskiwania funduszy unijnych,
 • przygotowania, zarządzania oraz administrowania projektami publicznymi,
 • administracji i zarządzania przedsięwzięciami publiczno-prywatnymi.

Absolwent specjalności Administracja i zarządzanie w sferze publicznej przygotowany jest do pracy w:
 
 • zakładach poprawczych,
 • zakładach karnych,
 • policji,
 • straży pożarnej,
 • izbie celnej,
 • wojskowości,
 • służbach specjalnych oraz innych instytucjach.
   
UWAGA! Zgodnie z decyzją prorektora ds. kształcenia z dnia 1 lutego 2006 r. specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 15 osobach chętnych.

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Program specjalności Bezpieczeństwo i Zarządzanie kryzysowe stanowi odpowiedź na zdefiniowane potrzeby i zapotrzebowania rynku pracy w kontekście dynamicznie zmieniających się warunków bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski oraz Unii Europejskiej.

Absolwent tej specjalności dysponuje wiedzą teoretyczną, praktyczną oraz umiejętnościami i kompetencjami w zakresie:

 • dobrej znajomości przepisów prawa,
 • uwarunkowań polityki bezpieczeństwa,
 • metod przeciwdziałania zagrożeniom,
 • radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • kierowania działaniami antykryzysowymi.
   

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych administracyjnych funkcji w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz w zakresie zarządzania w warunkach kryzysowych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju.

Studenci uzyskają wiedzę na temat:

 • mechanizmów funkcjonowania systemu polityczno-ekonomicznego państwa,
 • ekonomicznych, politycznych i społecznych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego,
 • struktury elementów Systemu Obrony Państwa i funkcji poszczególnych instytucji państwa,
 • obowiązujących regulacji prawnych.


Absolwent specjalności Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe państwa przygotowany jest do pracy w:

 • policji,
 • wojsku,
 • straży granicznej,
 • służbie celnej,
 • służbach specjalnych,
 • oraz w strukturach zarządzających - zorganizowanych na czas likwidacji powstałych zagrożeń - spowodowanych atakami terrorystycznymi, pożarami, powodziami oraz trzęsienia ziemi.

Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego

Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa terytorialnego, zasad dowodzenia i technik operacyjnych, a także funkcjonowania służb specjalnych i innych służb mundurowych w systemie bezpieczeństwa publicznego. Studenci nabędą umiejętności analizowania zjawisk w zakresie obronności związanych z bezpieczeństwem państwa. Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dziedzin prawa z uwypukleniem prawa karnego a także nauk politycznych, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego oraz nauk o organizacji i zarządzaniu. Studia o tej specjalności dadzą absolwentom możliwość zaznajomienia się z metodami i technikami resocjalizacji oraz z zadaniami funkcjonariuszy służb i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Studia skierowane są w głównej mierze do funkcjonariuszy z formacji podległych Ministrom Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości (m. in. Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna), a także do instytucji pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa (m. in. Straż Gminna - Miejska, Straż Leśna, agencje zajmujące się ochroną osób i mienia) oraz kandydatów do pracy w wymienionych formacjach.

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Politologia:

Administracja publiczna
Demokracja: tradycje i perspektywy
Działania twórcze
Ekonomia
Etyka
Geografia polityczna i gospodarcza
Historia myśli politycznej
Historia polityczna Polski XXw.
Integracja europejska
Język obcy
Logika
Marketing polityczny
Najnowsza historia polityczna świata
Nauka o państwie
Nauka o polityce
Nauka o prawie
Ochrona własności intelektualnej
Organizacja i zarządzanie
Partie i systemy partyjne
Polityka społeczna i gospodarcza
Praca dyplomowa
Praktyki zawodowe
Projekt własnego przedsięwzięcia
Propedeutyka filozofii
Przedmioty specjalizacyjne
Retoryka i erystyka
Samorząd i polityka lokalna
Seminarium dyplomowe
Socjologia ogólna
Społeczeństwo innowacyjne
Statystyka i demografia
Stosunki międzynarodowe
System polityczny RP
Technologie informacyjne
Warsztat psychologiczny
Współczesna myśl polityczna
Współczesne systemy polityczne
Wykład monograficzny
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru w roku:350
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru w roku:525 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:17 zł
  
Tuition per semester (Management in International Business Environment) 1700 EURO

 

FAQ