Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Zjazdy w Sieradzu)

Zapisz się

330,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Bezpieczeństwo wewnętrzne

jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów w ostatnich latach. Jego atrakcyjność wynika przede wszystkim z rosnącego zapotrzebowania we wszechstronnie wykształconych specjalistów zajmujących się zróżnicowaną problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego oraz edukacją w tym zakresie.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne uzyskują uprawnienia do pracy w strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym, w tym bezpieczeństwem społeczności lokalnej (obywateli oraz podmiotów gospodarczych) oraz reagowaniem kryzysowym.Dla większości absolwentów docelowym miejscem pracy jest policja, straż pożarna, służba więzienna, wojsko, Straż Ochrony Kolei, administracja publiczna. Uzyskanie wykształcenia wyższego jest warunkiem awansu oficerskiego we wszystkich służbach mundurowych

Edukacja dla bezpieczeństwa

Absolwent dysponuje kompetencjami z obszaru pedagogiki, psychologii i socjologii, umożliwiającymi rozumienie istoty procesów kształcenia i wychowania, determinantów ich skuteczności oraz rządzących tymi procesami — zasadami, zjawiskami i mechanizmami. Potrafi także wyjaśnić historyczno-kulturowe uwarunkowania dzisiejszego systemu edukacji dla bezpieczeństwa oraz określić jego powinności wobec wyzwań współczesności. Dysponuje kompetencjami diagnostycznymi niezbędnymi zarówno w warsztacie specjalisty w zakresie problemów bezpieczeństwa, jak i w pracy nauczyciela. Cechuje go humanistyczny system wartości oraz umiejętność swobodnego posługiwania się aparatem pojęciowym właściwym dla nowoczesnego pedagoga. Prewencja i profilaktyka społeczna na rzecz bezpieczeństwa. Absolwent dysponuje kompetencjami pozwalającymi na planowanie i realizację skutecznych działań w zakresie prewencji i profilaktyki społecznej na rzecz bezpieczeństwa różnych środowisk i instytucji. Dysponując wiedzą z zakresu prewencji, profilaktyki społecznej oraz umiejętnościami: diagnozowania patologii społecznych, antycypowania wynikających z nich zagrożeń oraz potrzeb społecznych, planowania i prowadzenia skutecznych działań prewencyjnych i profilaktycznych z wykorzystaniem ukształtowanych podczas studiów szerokich kompetencji interpersonalnych oraz wysokiego poczucia prawnej, etycznej i społecznej odpowiedzialności związanej z prowadzeniem takiej działalność.

Prewencja i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności Prewencja i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa dysponuje kompetencjami pozwalającymi na planowanie i realizację skutecznych działań w zakresie prewencji i profilaktyki społecznej na rzecz bezpieczeństwa różnych środowisk i instytucji. Dysponując wiedzą z zakresu prewencji, profilaktyki społecznej oraz umiejętnościami: diagnozowania patologii społecznych, antycypowania wynikających z nich zagrożeń oraz potrzeb społecznych, planowania i prowadzenia skutecznych działań prewencyjnych i profilaktycznych z wykorzystaniem ukształtowanych podczas studiów szerokich kompetencji interpersonalnych oraz wysokiego poczucia prawnej, etycznej i społecznej odpowiedzialności związanej z prowadzeniem takiej działalności.

Zarządzanie kryzysowe

Absolwent specjalności Zarządzanie kryzysowe zostanie przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, gospodarczej oraz w służbach mundurowych.

Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu koncepcji bezpieczeństwa wewnętrznego w odniesieniu do współczesnych zagrożeń oraz o prawnych podstawach i organizacji systemu zarządzania kryzysowego. Potrafi organizować zabezpieczenie logistyczne ludności poszkodowanej oraz organizować i przeprowadzać ewakuację. Zna standardy postępowania negocjacyjnego i mediacyjnego; potrafi zastosować je w sytuacji konfliktowej. Potrafi  samodzielnie sformułować komunikat prasowy, udzielić wypowiedzi i wywiadu dla dziennikarzy. Wie jaka jest rola i możliwości wykorzystania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne i jest świadomy wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych na bezpieczeństwo państwa. Zna strategię bezpieczeństwa i strategię militarną RP oraz strategię bezpieczeństwa UE. Umie analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski. Potrafi też rozwiązywać proste problemy społeczne i  zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje.

Bezpieczeństwo energetyczne

Absolwent tej specjalności zostanie przygotowany do pracy w administracji samorządowej, przedsiębiorstwach energetycznych. Będzie mógł podjąć również działalność gospodarczą jako wytwórca energii, czyli jako tzw. prosument, czyli osoba wytwarzająca energię z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby i odsprzedający nadwyżkę wyprodukowanej energii zakładowi energetycznemu. Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwaną zarówno ze źródeł konwencjonalnych, jak i odnawialnych.
Zajęcia specjalnościowe prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną mającą doświadczenie dydaktyczne i kompetencje do prowadzenia kształcenia z zakresu:  energetyki rozproszonej (szczególnie energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii),  finansów,  ochrony środowiska,  prawa, czy zarządzania.
Plan studiów specjalności bezpieczeństwo energetyczne obejmuje  m.in. takie przedmioty jak:

  • Polityka energetyczna Unii Europejskiej i Polski
  • Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo ekologiczne
  • Wytwarzanie  energii ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych
  • Przesył, dystrybucja,  magazynowanie i obrót energią
  • Efektywność energetyczna
  • Zadania gminy w zakresie planowania i zarządzania energetyką.
  • Energetyka rozproszona
  • Finansowanie energetyki
Opłaty: 
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 85 zł
Czesne miesięczne (płatne przez 12 miesięcy w roku):330 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:17 zł

 

FAQ