Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Zjazdy w Sieradzu)

Zapisz się

330,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Obronność państwa

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności Obronność państwa zostanie przygotowany do pracy w strukturach sił zbrojnych RP, służbach ochrony oraz cywilnych służbach mundurowych.
Zajęcia specjalnościowe prowadzone są przez czynnych żołnierzy, uczestników misji zagranicznych, pracowników uczelni wojskowych oraz cywilnych ekspertów nauk o bezpieczeństwie.
Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę z zarządzania grupami dyspozycyjnymi oraz zastosowaniami wojskowych strategii zarządzania w biznesie i administracji. Jest przygotowany do prowadzenia współpracy pomiędzy służbami wojskowymi i cywilnymi.

Student potrafi tworzyć strategie bezpieczeństwa i obronności państwa, a także projektować systemy obronności cywilnej i terytorialnej. Rozpoznaje najważniejsze zagrożenia asymetrycznei nowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Zna strategię bezpieczeństwa i strategię militarną RP oraz strategię bezpieczeństwa UE.
Umie analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski. Potrafi też rozwiązywać proste problemy społeczne i  zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje.

Prewencja i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności Prewencja i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa dysponuje kompetencjami pozwalającymi na planowanie i realizację skutecznych działań w zakresie prewencji i profilaktyki społecznej na rzecz bezpieczeństwa różnych środowisk i instytucji. Dysponując wiedzą z zakresu prewencji, profilaktyki społecznej oraz umiejętnościami: diagnozowania patologii społecznych, antycypowania wynikających z nich zagrożeń oraz potrzeb społecznych, planowania i prowadzenia skutecznych działań prewencyjnych i profilaktycznych z wykorzystaniem ukształtowanych podczas studiów szerokich kompetencji interpersonalnych oraz wysokiego poczucia prawnej, etycznej i społecznej odpowiedzialności związanej z prowadzeniem takiej działalności.

Zarządzanie kryzysowe

Absolwent specjalności Zarządzanie kryzysowe zostanie przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, gospodarczej oraz w służbach mundurowych.

Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu koncepcji bezpieczeństwa wewnętrznego w odniesieniu do współczesnych zagrożeń oraz o prawnych podstawach i organizacji systemu zarządzania kryzysowego. Potrafi organizować zabezpieczenie logistyczne ludności poszkodowanej oraz organizować i przeprowadzać ewakuację. Zna standardy postępowania negocjacyjnego i mediacyjnego; potrafi zastosować je w sytuacji konfliktowej. Potrafi  samodzielnie sformułować komunikat prasowy, udzielić wypowiedzi i wywiadu dla dziennikarzy. Wie jaka jest rola i możliwości wykorzystania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne i jest świadomy wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych na bezpieczeństwo państwa. Zna strategię bezpieczeństwa i strategię militarną RP oraz strategię bezpieczeństwa UE. Umie analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski. Potrafi też rozwiązywać proste problemy społeczne i  zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje.

Bezpieczeństwo energetyczne

Absolwent tej specjalności zostanie przygotowany do pracy w administracji samorządowej, przedsiębiorstwach energetycznych. Będzie mógł podjąć również działalność gospodarczą jako wytwórca energii, czyli jako tzw. prosument, czyli osoba wytwarzająca energię z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby i odsprzedający nadwyżkę wyprodukowanej energii zakładowi energetycznemu. Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwaną zarówno ze źródeł konwencjonalnych, jak i odnawialnych.
Zajęcia specjalnościowe prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną mającą doświadczenie dydaktyczne i kompetencje do prowadzenia kształcenia z zakresu:  energetyki rozproszonej (szczególnie energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii),  finansów,  ochrony środowiska,  prawa, czy zarządzania.
Plan studiów specjalności bezpieczeństwo energetyczne obejmuje  m.in. takie przedmioty jak:

  • Polityka energetyczna Unii Europejskiej i Polski
  • Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo ekologiczne
  • Wytwarzanie  energii ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych
  • Przesył, dystrybucja,  magazynowanie i obrót energią
  • Efektywność energetyczna
  • Zadania gminy w zakresie planowania i zarządzania energetyką.
  • Energetyka rozproszona
  • Finansowanie energetyki
Opłaty: 
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 85 zł
Czesne miesięczne (płatne przez 12 miesięcy w roku):330 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ