Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Zjazdy w Sieradzu)

Zapisz się

390,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw - NOWOŚĆ

Prezentowana specjalność jest unikatowa w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

Celem teoretycznym specjalności jest przedstawienie cech charakterystycznych portu lotniczego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa, z uwzględnieniem katalogu zdarzeń mogących w efekcie doprowadzić do zagrożeń życia czy zdrowia jego pracowników, pasażerów, osób postronnych oraz transportu lotniczego cargo i wykorzystania technologii dronowej w lotnictwie bezzałogowym.

Cel praktyczny to poznanie funkcjonowania i rozwoju portu lotniczego oraz transportu lotniczego cargo na przykładzie Portu Lotniczego w Łodzi.

Program specjalności nakierowany jest na osiągnięcie przez studenta unikatowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z obszarów, w szczególności takich jak:
• podstaw prawa lotniczego
• bezpieczeństwo (SAFETY)- zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa ruchu lotniczego,
• bezpieczeństwo (SECURITY) – zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa cywilnego,
• ochrona łańcucha dostaw (security manager) – zapewnienie i utrzymanie bezpiecznego łańcucha dostaw przez osoby odpowiedzialne za ochronę,
• odporność infrastruktury krytycznej lotnisk użytku publicznego,
• technologie w ochronie i bezpieczeństwie lotnictwa cywilnego, wykorzystania dronów w monitoringu transporcie i logistyce,

ale również tych dotyczących problemów obecnych z jakimi zmierza się lotnictwo tj. z pandemią COVID-19:
• zarządzanie kryzysowe w porcie lotniczym w okresie pandemii,
• standardy ochrony w lotnictwie cywilnym w trakcie pandemii,
• funkcjonowanie służb ochrony na terenie lotniska w dobie pandemii COVID-19
• standardy ochrony transportu lotniczego cargo w okresie pandemii,
• udział technologii dronów w walce z pandemią.

Wykorzystanie technologii dronowej w transporcie wymaga nabycia wiedzy nie tylko z zakresu prawa lotniczego, ale również umiejętności przygotowania trasy lotu czy analizy terenu otoczenia. Przedmiotowe zagadnienia studenci poznają w ramach oferowanej specjalności i realizowaniu przez specjalistów z zakresy wykorzystania technologii dronowej.

W ramach obszaru security manager student nabędzie wiedzę z zakresu bezpiecznego łańcucha dostaw towarów i zagrożeń jakie mogą się pojawić. Poza wiedzą z zakresu przeszkolenia personelu oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ochronę, student zapozna się z zasadami organizacji zaplecza magazynowego, ochrona przesyłek cargo przed dostępem osób nieuprawnionych, wdrożeniem systemu kontroli dostępu, czy skanowania ładunków, monitorowania i śledzenia ładunków.

Absolwenci znajdą zatrudnienie jako specjaliści do spraw bezpieczeństwa w portach lotniczych i instytucjach, przedsiębiorstwach powiązanych z transportem pasażerskim, nie tylko w lotnictwie, ale i również w międzynarodowych przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze szeroko pojętej logistyki, na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem zaopatrzenia i transportu towarów.

Istotny jest również jeden fakt, iż absolwent przedmiotowej specjalności będzie mógł pracować jako pracownik obsługi centrów i portów lotniczych, a także jako obsługa pasażerów podczas lotów (steward/stewardessa).

Obronność państwa

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności Obronność państwa wykazuje się pełnym przygotowaniem do pracy w strukturach sił zbrojnych RP, służbach ochrony oraz cywilnych służbach mundurowych.
Wszystkie zajęcia specjalnościowe prowadzone są przez czynnych, doświadczonych żołnierzy, uczestników misji zagranicznych, a także pracowników uczelni wojskowych oraz cywilnych ekspertów nauk o bezpieczeństwie.
Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę z zarządzania grupami dyspozycyjnymi oraz zastosowaniami wojskowych strategii zarządzania w biznesie i administracji. Jest przygotowany do prowadzenia współpracy pomiędzy służbami wojskowymi i cywilnymi.

Student potrafi stworzyć skuteczne strategie bezpieczeństwa i obronności państwa, a także projektować od podstaw systemy obronności cywilnej i terytorialnej. Dzięki zdobytej wiedzy, bez trudu rozpoznaje najważniejsze zagrożenia asymetryczne i nowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Wykazuje pełną znajomość strategii bezpieczeństwa, strategii militarnej RP oraz strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
Potrafi analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski. Zdobyta w toku studiów wiedza umożliwia absolwentowi rozwiązywać również proste problemy społeczne i  zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje kluczowe dla strategii obronności państwa.

Zarządzanie kryzysowe

Absolwent specjalności Zarządzanie kryzysowe zostanie przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, gospodarczej oraz w służbach mundurowych.

Dzięki specjalistycznej wiedzy otrzymanej przez absolwenta w toku studiów wykazuje się on pełną znajomością koncepcji bezpieczeństwa wewnętrznego w odniesieniu do współczesnych zagrożeń oraz o prawnych podstawach i organizacji systemu zarządzania kryzysowego. Potrafi samodzielnie organizować zabezpieczenie logistyczne ludności poszkodowanej w wyniku róznego typu katastrof oraz organizować i przeprowadzać ewakuację. Zna w bardzo dobrym stopniu standardy postępowania negocjacyjnego i mediacyjnego; potrafi zastosować je w sytuacji konfliktowej. Wykazuje się umiejętnościami samodzielnego formułowania komunikatów prasowych, udzielania wypowiedzi i wywiadów dla dziennikarzy. Zna rolę i możliwości wykorzystania oddziałów  oraz pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne i jest świadomy wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych na bezpieczeństwo państwa. Zna strategię bezpieczeństwa i strategię militarną RP oraz strategię bezpieczeństwa UE. Umie analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski. Potrafi też rozwiązywać proste problemy społeczne i zawodowe, aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej, zarządzać małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje.

Kadra: 

adw. dr Piotr Bogacki - Dziekan kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne on-line

 

Opłaty: 
Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru:390 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru:580 zł
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ