Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Scrum master - kto to jest, czym się zajmuje?

Jedną z najbardziej skutecznych i elastycznych metodologii zarządzania projektami stosowanych w informatyce, ale także coraz częściej w innych dziedzinach, jest scrum. Natomiast centralną postacią w ramach scrum, pełniącą istotną rolę w prowadzeniu zespołu do sukcesu projektowego, jest scrum master.

W poniższym tekście zgłębimy rolę scrum masterów, analizując kluczowe aspekty tej funkcji oraz wpływ na efektywność zespołu scrumowego. Wnikliwie przyjrzymy się kompetencjom, umiejętnościom i cechom, które wyróżniają doskonałego scrum mastera oraz przedstawimy, dlaczego ta rola jest kluczowym elementem sukcesu w przyjęciu i wdrażaniu procesu, jakim jest metodyka scrum.

Kim jest professional scrum master?

Kim jest scrum master? To kluczowa postać w ramach metodyki scrum, która pełni rolę lidera i coacha dla zespołu projektowego. Jego głównym celem jest wspieranie zespołu i umożliwianie działań w efektywnym stosowaniu zasad Scrum, co przekłada się na skuteczną realizację projektu. Scrum master nie jest tradycyjnym menedżerem czy liderem, lecz raczej służy jako mediator, eliminując przeszkody, które mogą utrudniać postęp prac oraz stwarzając warunki sprzyjające samorozwojowi i innowacyjności grupy.

Warto zaznaczyć, że zadaniem osoby w roli scrum mastera jest zapewnianie odpowiednich warunków do efektywnej pracy zespołu. To elastyczne podejście do zarządzania projektami sprawia, że odgrywa istotną rolę w budowaniu atmosfery współpracy, zaufania i ciągłego doskonalenia, co przyczynia się do sukcesu projektu opartego na filozofii scrum.

Różnica między scrum masterem a project managerem

Scrum master i projekt manager to dwie różne role, choć ci specjaliści mogą współpracować w ramach jednego projektu.

Głównym celem osoby na stanowisku scrum mastera jest wspieranie zespołu w efektywnym stosowaniu zasad scrum oraz eliminowanie przeszkód, które mogą utrudniać postęp prac. Scrum master koncentruje się na ułatwianiu procesów i zapewnianiu warunków sprzyjających samorozwojowi zespołu.

Project manager ponosi natomiast pełną odpowiedzialność za zarządzanie projektem od początku do końca. Jego zadania obejmują planowanie, monitorowanie postępu, alokację zasobów, zarządzanie budżetem i komunikację z interesariuszami. To lider, który zarządza zespołem projektowym, podejmuje decyzje strategiczne i jest odpowiedzialny za osiągnięcie celów projektu.

Co istotne, scrum master nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za wyniki projektu. Jego rola polega na wspieraniu zespołu i tworzeniu warunków do efektywnej pracy. Project manager jest bezpośrednio odpowiedzialny za osiągnięcie celów projektu, w tym dostarczenie produktu lub usługi zgodnie z założonym zakresem, czasem i budżetem.

Kompetencje scrum mastera

Jak zostać scrum masterem i jakie kompetencje powinna posiadać osoba na tym stanowisku? Jako kluczowy członek zespołu scrum, specjalista w tym zakresie powinien wykazywać się różnorodnym zestawem kompetencji, aby skutecznie wspierać zespół w implementacji zasad scrum i osiąganiu celów projektu. Oto kilka kluczowych umiejętności, jakie powinien posiadać dobry scrum master:

  • Znajomość scrum i zasad agile - dogłębna znajomość scrum i zrozumienie zasad agile, aby skutecznie wdrożyć i utrzymywać metodykę w zespole.

  • Liderstwo i coaching - umiejętność pełnienia roli mentora i coacha dla zespołu, wspierając członków zespołu w rozwoju i motywowaniu do samodzielnego podejmowania decyzji oraz doskonalenia umiejętności.

  • Rozwiązywanie konfliktów - umiejętność skutecznego rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów w zespole, co przyczynia się do utrzymania dobrej atmosfery pracy.

  • Zorganizowanie - zdolność do efektywnej organizacji spotkań scrum, eliminowania przeszkód i ułatwiania procesów pracy zespołu.

  • Komunikacja - doskonałe umiejętności komunikacyjne zarówno w kontakcie z członkami zespołu, jak i z interesariuszami zewnętrznymi. Scrum master powinien być świetnym słuchaczem i skutecznym komunikatorem.

  • Empatia - zrozumienie i empatia wobec potrzeb członków zespołu, co pomaga w budowaniu silnej relacji i zaufania w zespole.

  • Rozwijanie zespołu - aktywne wspieranie rozwoju umiejętności i potencjału każdego członka zespołu, co przyczynia się do wzrostu efektywności zespołu.

  • Adaptacyjność - gotowość do szybkiej adaptacji do zmian oraz zdolność do skutecznego radzenia sobie w dynamicznym i nieprzewidywalnym środowisku.

  • Znajomość narzędzi - szeroka wiedza na temat narzędzi wspierających zarządzanie projektami, monitorowanie postępu i komunikację w ramach zespołu.

  • Systematyczne doskonalenie - chęć ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, wiedzy i praktyk związanych z zarządzaniem projektami i metodologią scrum i agile.

Powyższe umiejętności scrum mastera pozwalają mu skutecznie wspierać zespół, tworzyć korzystne warunki do efektywnej pracy oraz wpływać na rozwój grupy i finalny sukces projektu.

Obowiązki scrum mastera

Co robi scrum master w swoim naturalnym środowisku pracy? Jego rola nie polega tylko na zarządzaniu procesami, ale również na budowaniu zdolnego, zmotywowanego i samodzielnie działającego zespołu.

Facylitacja i zachowanie procesów scrum

Scrum masterzy pełnią kluczową rolę w ułatwianiu i wspieraniu procesów zgodnych ze swoją metodyką. Odpowiadają za organizację i przeprowadzanie regularnych spotkań, takich jak daily scrum, sprint planning, sprint review czy sprint retrospective. Celem jest zapewnienie, że procesy te są skuteczne, zrozumiałe dla wszystkich uczestników i prowadzą do osiągania zamierzonych celów.

Rolą scrum mastera jest również dbanie o to, aby zespół przestrzegał zasad i wartości scrum. Monitoruje on postępy w stosowaniu opisywanej metodyki, pomaga w eliminowaniu ewentualnych odchyleń od założeń oraz utrzymuje transparentność procesów. Jego zadaniem jest utrzymanie dyscypliny w ramach scrum, co przekłada się na efektywność i spójność działań zespołu.

Usuwanie przeszkód

Certified scrum master działa jako tarcza ochronna dla zespołu, eliminując wszelkie przeszkody czy bariery, które mogą utrudniać postęp prac. To może obejmować zarówno problemy związane z infrastrukturą, jak i trudności interpersonalne w zespole. Skuteczne usuwanie przeszkód pozwala zespołowi skupić się na dostarczaniu wartościowych rezultatów.

Rozwijanie zespołu

Zadaniem scrum mastera jest również wsparcie rozwoju umiejętności i potencjału każdego członka zespołu. Działa jako coach, mentor i doradca, pomagając innym w doskonaleniu swoich umiejętności oraz w pełniejszym wykorzystywaniu potencjału. Ten obowiązek przyczynia się do budowania silnego zespołu o wysokiej wydajności.

Kontakt z interesariuszami

Scrum master pełni rolę mediatora pomiędzy zespołem a interesariuszami zewnętrznymi. Utrzymuje otwartą komunikację z klientami, menedżerami i innymi interesariuszami, dostarczając im aktualnych informacji o postępach projektu. Dzięki temu wspiera zespołowe podejście do dostarczania wartości, jednocześnie utrzymując klarowność w relacjach z zewnętrznymi podmiotami.

Ile zarabia scrum master?

Jak wyglądają zarobki scrum masterów w Polsce? Według portalu wynagrodzenia.pl, w styczniu 2024 roku mediana rynkowa dla tej profesji wynosiła 13 750 zł brutto. Połowa z ankietowanych 354 osób zarabia w przedziale od 10 410 zł do 17 000 zł brutto. Po 25 % specjalistów zarabia poniżej i powyżej tych widełek.

Zajawka na liście wpisów: 
Jedną z najbardziej skutecznych i elastycznych metodologii zarządzania projektami stosowanych w informatyce, ale także coraz częściej w innych dziedzinach, jest scrum.
FAQ