Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy

Stypendia

Studenci Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi studiujący na platformie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego mogą ubiegać się o:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomogę.

Aby poznać przewidywaną kwotę dofinansowania, należy skorzystać z kalkulatora stypendialnego. Kalkulator stypendialny to specjalne narzędzie, dzięki któremu każdy student może szybko dowiedzieć się, na jaką szacowaną wysokość stypendium może liczyć.


Na jakiej podstawie przyznawane są stypendia?

Stypendia przyznawane są na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.


Kto przyznaje stypendia:

Stypendia przyznaje odpowiedni organ, biorąc pod uwagę:

  • w przypadku stypendiów socjalnych i specjalnych — dokumenty złożone przez studenta,
  • w przypadku stypendiów rektora dla najlepszych studentów — wysokość średniej ocen lub rodzaj osiągnięć sportowych, naukowych lub artystycznych uzyskanych przez studenta w poprzednim roku studiów.

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendium może otrzymać student AHE spełniający kryteria przewidziane dla danego rodzaju stypendium.


Na jaki okres są przyznawane stypendia?

Student uprawniony jest do otrzymywania stypendium pod warunkiem posiadania aktualnego statusu studenta. Okres, na który zostanie przyznane stypendium, zależy od terminu złożenia wniosku przez studenta/kandydata, i tak:

  • jeżeli student/kandydat złoży wniosek o stypendium socjalne lub specjalne dla osób niepełnosprawnych wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 20 września (w przypadku studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów do 15 października), wówczas otrzyma stypendium na okres do 10. miesięcy,
  • jeżeli student/kandydat złoży wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 15 października, wówczas otrzyma stypendium na okres do 10 miesięcy,
  • jeżeli student/kandydat złoży wniosek o jedno z wyżej wymienionych świadczeń wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 31 marca, wówczas otrzyma stypendium na okres do 5. miesięcy.

W jakiej formie są wypłacane stypendia?

Stypendia są przyznawane kwotowo i płatne miesięcznie — przelewem na konto wskazane przez studenta. Stypendia nie są wypłacane w gotówce.


Jaka jest wysokość stypendiów?

Wysokość stypendiów zależy od wielkości uzyskanej przez uczelnię dotacji na ten cel na dany rok kalendarzowy oraz od liczby osób, którym przysługuje stypendium.


Kiedy i gdzie należy złożyć dokumenty?

Wnioski o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych należy składać do 20 września (stypendium na rok akademicki) lub do 31 marca (stypendium na semestr letni). W przypadku studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów, ubiegających się o stypendium na rok akademicki, termin składania dokumentów upływa 15 października.

Wnioski o stypendia rektora dla najlepszych studentów należy składać do 15 października (stypendium na rok akademicki) lub do 31 marca (stypendium na semestr letni).

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Działu Obsługi Finansowej Studenta (u dołu strony).


Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje?

Formularze wniosków, Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom AHE oraz dalsze wyjaśnienia dostępne są w Wirtualnym Pokoju Studenta PUW oraz w siedzibie uczelni.

Studentom i osobom, które rozpoczną proces rekrutacji na studia, informacje o pomocy materialnej udzielane są przez Dział Obsługi Finansowej Studenta: