Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Dr Mariusz Olężałek

Dziekan kierunku Prawo

Adwokat Izby Adwokackiej w Łodzi, doktor nauk prawnych, Prodziekan kierunku prawo (jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym) w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w ramach której działa Polski Uniwersytet Wirtualny. Specjalista z zakresu prawa karnego wewnętrznego i międzynarodowego, prawa karnego procesowego oraz materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, a także zagadnień prawa karnego skarbowego związanych z zasadami odpowiedzialności za tzw. przestępstwa skarbowe, jak również praw człowieka i organizacji oraz zasad funkcjonowania krajowych i pozakrajowych organów ochrony prawnej oraz korporacji.
Praktyką prawniczą zajmuje się od 2008 r. W Kancelarii Adwokackiej wykonuje czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokatów na rzecz klientów, tj. sporządza pisma procesowe, udziela porad prawnych, reprezentuje klientów w rozprawach i posiedzeniach sądowych, a także przed organami ścigania (jak np. w prokuraturze czy w CBŚ) oraz innymi instytucjami. Do chwili obecnej wystąpił osobiście przed sądem w kilkuset terminach rozpraw.
Jest autorem m.in. „Metodyki pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych”, która zawiera praktyczne wskazówki karnoprawne, procesowe i kryminalistyczne dotyczące wypadków oraz kolizji komunikacyjnych, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (lub pod wpływem środka odurzającego), a także kompleksowe omówienie problematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Opracowanie oparte na 800 stronach prezentuje ponad 800 orzeczeń (również niepublikowanych) i 400 pozycji literatury przedmiotu. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla adwokatów i radców prawnych, sędziów oraz prokuratorów, policjantów, jak również aplikantów i studentów kierunków prawniczych, jednakże z uwagi na kompleksowe omówienie m.in. problematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, polecić ją także należy wszystkim kierowcom, instruktorom nauki jazdy oraz kursantom (szerzej na jej temat – zob.: https://www.ksiegarnia.beck.pl/16797-metodyka-pracy-adwokata-i-radcy-prawnego-w-sprawach-przestepstw-oraz-wykroczen-drogowych-mariusz-olezalek).
Współtwórca koncepcji kształcenia i programu jednolitych studiów magisterskich kierunku Prawo o profilu praktycznym, który w 2017 roku uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej, za co otrzymał podziękowania Kolegium Rektorskiego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od 2014 r. Koordynator oraz opiekun merytoryczny Studiów Podyplomowych kierunku „Administracja i Zarządzanie Publiczne” Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi, a w latach 2013-2015 Redaktor nauk prawnych jednego z recenzowanych czasopism naukowych.
Rozprawę doktorską w dziedzinie nauk prawnych o podwójnej specjalności (prawo karne i postępowanie karne) pt. „Karnoprawne i procesowe aspekty przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym” przygotował w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego, w Zakładzie Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości, Wydziału Prawa i Administracji UŁ (zawierała ona niemal 600 stron).
W 2010 r. zdał z trzecim wynikiem egzamin wstępny na aplikację adwokacką, przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w Izbie Adwokackiej w Łodzi (przy średniej zdawalności 27% w całej Polsce). Ukończył Kurs Podstawowy z zakresu mediacji, szkolenie z zakresu psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych, szkolenie świadomościowe o niepełnosprawności dla Kadry Uczelni Wyższych oraz odbył szkolenie z aktywnych metod nauczania. Uczestnik ponad 40 konferencji naukowych (polskich i międzynarodowych). Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, a także Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego działającego przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (zrzeszającego obecnie ponad 160 osób w Polsce).
Autor licznych opracowań dotyczących propozycji wprowadzenia zmian w prawie karnym, postępowaniu karnym i postępowaniu w sprawach o wykroczenia, jak również w programie kształcenia aplikacji adwokackiej oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – a w szczególności rzetelnego procesu karnego oraz prawa do obrony, jak również problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym i tematyki zniesławienia w szerokim ujęciu. Jego praca magisterska pt. „Przestępstwo zniesławienia w polskim kodeksie karnym na tle europejskich standardów ochrony praw człowieka” zawierała 215 stron.
Na uczelniach wyższych do chwili obecnej poprowadził przedmioty z kilkudziesięciu dziedzin prawa, m.in. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (w zastępstwie), w systemie e-learningu na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym czy też na Polsko-Francuskich Studiach w zakresie Zarządzania typu MBA Uniwersytetu Łódzkiego.

Wykaz wybranych ostatnich publikacji
• Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 806.
• „Kolarze w więzieniu” – zasadność wykonywania kary pozbawienia wolności wobec pijanych rowerzystów, [w:] W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Olsztyn 2017, s. 424-435.
• Cenzura korespondencji skazanego pozbawionego wolności z obrońcą, [w:] A. Nawój-Śleszyński, J. Łuczak (red.), Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych, Łódź 2017, s. 157-166.
• Swoboda wypowiedzi na gruncie wyselekcjonowanych judykatów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] J. Cheda (red.), Ochrona Praw Człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno – Rozworzyn 2015, s. 43-53.
• Zarządzanie bezpieczeństwem w ruchu drogowym, [w:] J. Kłys, J. Maj (red.), Problemy, wyzwania i perspektywy zarządzania w XXI wieku, Warszawa – Krosno 2015, s. 103-113.
• Nierówność stron i naruszenie zasady prawa do obrony w postępowaniu karnym – postulaty de lege lata i de lege ferenda, Pismo Adwokatury Polskiej „Palestra” 2014, Nr 11-12, s. 69-81.
• Stosowanie środków zapobiegawczych w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r. /współautor P. Bogacki/, [w:] T. Gardocka, M. Jakubik (red.), Szkice o nowym modelu procesu karnego, Warszawa 2014, s. 73-87.
• Propozycje zmian w programie kształcenia aplikantów adwokackich oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Pismo Adwokatury Polskiej „Palestra” 2013, Nr 11-12, s. 83-97.
• Ochrona czci człowieka na przykładzie zniesławienia na tle wybranych grup zawodowych i społecznych – cz. II,  Monitor Prawniczy 2012, Nr 15, s. 801-811.
• Ochrona czci człowieka na przykładzie zniesławienia na tle wybranych grup zawodowych i społecznych – cz. I,  Monitor Prawniczy 2012, Nr 14, s. 745-753..

W swojej pracy doceniam… uczciwość, życzliwość w stosunku do drugiego człowieka oraz możliwość (a jednocześnie konieczność) ciągłego rozwoju naukowego z uwagi na prowadzenie przedmiotów prawniczych na wielu kierunkach studiów dla osób – nie tylko z Polski, ale także różnych zakątków świata.

Studenci uczą mnie... nowego podejścia na niektóre „typowe” zagadnienia, a także czasem cierpliwości i wychodzenia poza tzw. schematy.
Kreatywność oznacza… nieszablonowe i nowatorskie spojrzenie oraz realizowanie wyzwań, które stawia przed nami życie.
Przyszłość nauczania to… interesujące, efektywne i nieszablonowe metody wychodzące poza utarte schematy.

Najlepiej… czuję się na sali sądowej, pomagając innym, przekazując swoją wiedzę studentom i realizując swoje pasje.

FAQ