Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Psychologia

Zapisz się

490,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Nasi studenci nabywają kompetencje ułatwiające rozumienie samego siebie, drugiego człowieka oraz relacji między ludźmi. Dzięki takiej ścieżce kształcenia (połączenia modelu tradycyjnego i kreatywnego) nabywają istotne i niezbędne umiejętności w rozumieniu siebie, pomocy drugiej osobie, w rozwoju jej podmiotowości, samoświadomości i wspierania jej samorealizacji.
Koncepcja kształcenia na kierunku psychologia zakłada ograniczenie liczby wykładów do minimum, na rzecz ćwiczeń, treningów, warsztatów i projektów realizowanych pod okiem doświadczonych praktyków.

Takie rozłożenie zajęć ma wpływ na nabywanie przez studenta nie tylko teoretycznej wiedzy, ale również na zdobywanie umiejętności i kompetencji do praktycznej pracy z drugim człowiekiem w rozwijaniu jego potencjału do samorozwoju i twórczego myślenia.
Absolwent kierunku psychologa jest osobą świadomą własnych emocji, zachowań oraz postaw. Posiada również nowoczesną wiedzę z dziedziny psychologii.

Dzięki rozwojowi własnej podmiotowości, samoświadomości i samorozwojowi – jest praktycznie przygotowany do podjęcia pracy z obszarze pomocy i wspierania drugiej osoby w kryzysie, rozwoju i pracy nad rozwojem jej podmiotowości i autonomii.
Uczestnicząc w treningach kreatywności oraz interpersonalnym, nabywa kompetencje społeczne i interpersonalne do formułowania i realizowania projektów, twórczego rozwiązywania problemów, zyskuje gotowość do podejmowania wyzwań, odpowiedniego przygotowywania organizacji własnych przedsięwzięć oraz odnalezienia się w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

W zależności od ukończonej specjalności absolwent uzyskuje również wiedzę, kompetencje oraz umiejętności praktyczne w zakresie wybranej dziedziny psychologii stosowanej.

Mocne strony kierunku: 

Absolwent kierunku psychologia jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. Uzyskany dyplom uprawnia do wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu art.8 Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym z dnia 8 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 763).

Specjalności

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego

Specjalizacja biznesu i doradztwa zawodowego adresowana jest do studentów zainteresowanych zastosowaniem wiedzy psychologicznej w obszarze marketingu, biznesu i HR, pragnących udoskonalić swoje kompetencje personalne i naukowe w tym właśnie zakresie. Specjalność uprawnia również do podjęcia pracy na stanowisku doradcy zawodowego.

Na tej specjalności student nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące min. psychologii zmiany, narzędzia do zarządzania sobą i innymi w zakresie czasu, emocji, stresu, talentów, profilaktyki wypalenia zawodowego, planowania i projektowania ścieżek kariery i rozwoju osobistego, pomocy i aktywizacji osób bezrobotnych. Pogłębia wiedzę o zarządzaniu projektami, a także poznaje zasady udzielania wsparcia coachingowego i mentoringowego, podstawach negocjacji biznesowych, zarządzania relacjami w grupie, konfliktami.
Student zyskuje umiejętności wdrażania systemów ocen pracowniczych, projektowania stanowisk pracy w oparciu o znajomość norm światowych i europejskich. Po ukończeniu specjalności zyskuje kwalifikacje do pracy w instytucjach doradczych rozwoju zawodowego, takich jak urzędy pracy, biura karier, agencje doradztwa zawodowego czy centra rozwoju przedsiębiorczości, a także w obszarze wspierania biznesu.
Praktyczny charakter zajęć daje studentowi możliwość indywidualnego, kreatywnego rozwoju osobowości, wzmacniania podmiotowego poczucia sprawstwa w działaniach psychologicznych w różnorodnych obszarach biznesu i HR. Ponadto zaletą specjalności jest angażowanie studenta w realizowanie projektów o charakterze implementacyjnym oraz możliwość odbycia interesujących praktyk i staży zawodowych u partnerów technologicznych kierunku.

Absolwent specjalności zna język obcy, potrafi posługiwać się nowoczesnymi środkami przekazu informacji, posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych i przygotowania publikacji. Rozumie psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji konsumenckich, umie projektować i budować scenariusze szkoleń i warsztatów oraz kierować rozwojem kadr.  Jest wyposażony w kompetencje edukacyjne i biograficzne, które pozwalają mu w sposób twórczy kierować swoim dorosłym życiem i kompetentnie stymulować kreatywny rozwój edukacyjny innych dorosłych.

Ta specjalność zrealizowana na studiach psychologicznych uprawnia do podjęcia pracy:

 • na stanowisku doradcy zawodowego, w charakterze doradcy zawodowego
 • w działach HR
 • w instytucjach doradczych, fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach rynku pracy
 • doradca kariery
 • trener biznesu, menager HR
 • pracownik działu personalnego
 • pracownik agencji konsultingowej
 • pracownik agencji zatrudnienia
 • pracownik w firmach headhuntingowych
 • pracownik w firmach szkoleniowych i doradczych
 • prowadząc własny gabinet

Psychologia kliniczna

Specjalność psychologia kliniczna adresowana jest do osób zainteresowanych kompleksowym wspieraniem człowieka w kryzysach, psychoprofilaktyką i psychoterapią. Student nabywa nowoczesną i aktualną wiedzę z zakresu psychopatologii zachowania i osobowości u dzieci i dorosłych, klinicznych aspektów seksualności, psychologii uzależnień, kompleksowej diagnozy klinicznej i wspierania w kryzysach. Uczy się widzieć człowieka jako psychosomatyczną całość, zdobywa praktyczne kompetencje profilaktyki chorób psychosomatycznych, interwencji kryzysowej i podstaw psychoterapii. Poznaje podstawy psychologii rodziny i systemowej terapii rodzin, co pozwala wspierać kompleksowo na każdym etapie rozwoju człowieka.

Specjalność, dzięki łączeniu modelu uczenia tradycyjnego z kreatywnym pozwala na zastosowanie wiedzy teoretycznej w projektach o charakterze implementacyjnym, realizowanych pod czujnym okiem wyspecjalizowanej kadry AHE (składającej się ze specjalistów w danych dziedzinach, psychologów klinicznych, psychoterapeutów) oraz partnerów technologicznych kierunku.
Student zdobywa umiejętności i kompetencje, które pozwalają na rozumienie samego siebie oraz drugiego człowieka, relacji zachodzących między ludźmi a także człowiekiem i jego środowiskiem. W trakcie studiów student ma możliwość podejmowania atrakcyjnych staży i zrealizowania praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy  u naszych partnerów technologicznych.

Absolwent ma wiedzę i kompetencje niezbędne do wspierania człowieka w chorobie, pracy z jego zasobami, motywowania do rozwoju, projektowania działań profilaktycznych i ochrony zdrowia psychicznego jednostek i grup, umie wzmacniać osobisty potencjał i sprawczość u siebie i innych, umie reagować na kryzysy. Ma zasoby osobowościowe, językowe i technologiczne potrzebne do sprawnego zdobywania potrzebnej wiedzy w przyszłości i swobodnego poruszania się w obszarze zagadnień psychologii klinicznej, zna język obcy.

Ta specjalność uprawnia do podjęcia pracy w:

 • szkołach, instytucjach samorządowych, ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizujących
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach dziecka
 • ośrodkach zajmujących się pomocą osobom chorym somatycznie, psychicznie, wsparciem w kryzysach życiowych
 • instytucjach interwencji, profilaktyki i promocji zdrowia
 • ośrodkach rehabilitacji
 • domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy społecznej
 • hospicjach, instytucjach opieki medycznej, szpitalach
 • ośrodkach leczenia i terapii uzależnień
 • ośrodkach przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinie
 • instytucjach wspierających osoby starsze
 • w instytucjach penitencjalnych
 • w firmach oferujących usługi edukacyjne i szkoleniowe o charakterze profilaktycznym lub prorozwojowym
 • we własnym gabinecie
Kadra: 

dr Joanna Paul-Kańska - Dziekan kierunku Psychologia on-line
mgr Milena Małgorzata Bąk - Prodziekan kierunku Psychologia on-line
mgr Konrad Schroeder - Prodziekan kierunku Psychologia on-line

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od I roku studiów490 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od III roku studiów:520 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od V roku studiów:755 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ