Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Psychologia

Zapisz się

450,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Nasi studenci nabywają kompetencje ułatwiające rozumienie samego siebie, drugiego człowieka oraz relacji między ludźmi. Dzięki takiej ścieżce kształcenia (połączenia modelu tradycyjnego i kreatywnego) nabywają istotne i niezbędne umiejętności w rozumieniu siebie, pomocy drugiej osobie, w rozwoju jej podmiotowości, samoświadomości i wspierania jej samorealizacji.
Koncepcja kształcenia na kierunku psychologia zakłada ograniczenie liczby wykładów do minimum, na rzecz ćwiczeń, treningów, warsztatów i projektów realizowanych pod okiem doświadczonych praktyków.

Takie rozłożenie zajęć ma wpływ na nabywanie przez studenta nie tylko teoretycznej wiedzy, ale również na zdobywanie umiejętności i kompetencji do praktycznej pracy z drugim człowiekiem w rozwijaniu jego potencjału do samorozwoju i twórczego myślenia.
Absolwent kierunku psychologa jest osobą świadomą własnych emocji, zachowań oraz postaw. Posiada również nowoczesną wiedzę z dziedziny psychologii.

Dzięki rozwojowi własnej podmiotowości, samoświadomości i samorozwojowi – jest praktycznie przygotowany do podjęcia pracy z obszarze pomocy i wspierania drugiej osoby w kryzysie, rozwoju i pracy nad rozwojem jej podmiotowości i autonomii.
Uczestnicząc w treningach kreatywności oraz interpersonalnym, nabywa kompetencje społeczne i interpersonalne do formułowania i realizowania projektów, twórczego rozwiązywania problemów, zyskuje gotowość do podejmowania wyzwań, odpowiedniego przygotowywania organizacji własnych przedsięwzięć oraz odnalezienia się w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

W zależności od ukończonej specjalności absolwent uzyskuje również wiedzę, kompetencje oraz umiejętności praktyczne w zakresie wybranej dziedziny psychologii stosowanej.

Mocne strony kierunku: 

Absolwent kierunku psychologia jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. Uzyskany dyplom uprawnia do wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu art.8 Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym z dnia 8 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 763).

Specjalności

Psychologia w biznesie.

W toku studiów on-line student pogłębia wiedzę obejmującą doradztwo zawodowe i personalne, planowanie ścieżek karier zawodowych, pomoc bezrobotnym, projektowanie stanowisk pracy w oparciu o znajomość światowych norm, opracowanie i wdrażanie systemu ocen pracowniczych oraz systemów motywacyjnych, opracowanie programów z zakresu interwencji organizacyjnej i prowadzenia jakościowych badań marketingowych. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje kompetencje zawodowe do pracy w różnych instytucjach, urzędach pracy i w ramach szeroko rozumianego poradnictwa zawodowego, (zwłaszcza w różnych placówkach – centrach doradztwa zawodowego, agencjach doradztwa personalnego, ośrodkach wspierania przedsiębiorczości, biurach karier). Praktyczny charakter zajęć daje studentowi możliwość indywidualnego, kreatywnego rozwoju osobowości, wzmacniania podmiotowego poczucia sprawstwa w działaniach psychologicznych w różnorodnych obszarach biznesu i HR, m.in. umiejętności planowania rozwoju kadr, rozumienia zachowań konsumenckich, budowania scenariuszy szkoleń, mediacji i negocjacji, poznania psychologicznych aspektów: zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, działań marketingowych, decyzji rynkowych, poznania zasad coachingu i mentoringu.

Istotnym uzupełnieniem toku studiów są praktyki zawodowe.

Absolwent zna język obcy, potrafi posługiwać się nowoczesnymi środkami przekazu informacji, opanował umiejętność prowadzenia badań naukowych i przygotowania publikacji. Jest wyposażony w kompetencje edukacyjne i biograficzne, które pozwalają mu w sposób twórczy kierować swoim dorosłym życiem i kompetentnie stymulować kreatywny rozwój edukacyjny innych dorosłych.

Po tej specjalności możesz pracować jako:

 • business coach/mentor
 • trener biznesu
 • menedżer HR
 • HR partner
 • doradca kariery
 • pracownik działu personalnego
 • pracownik agencji konsultingowej
 • pracownik agencji zatrudnienia
 • pracownik w firmach headhuntingowych
 • pracownik w firmach szkoleniowych i doradczych

Psychologia zdrowia i jakości życia.

W trakcie nauki student uzyskuje wiedzę w zakresie koncepcji zdrowia, psychologicznych mechanizmów sprzyjających podtrzymywaniu zdrowia i jego promocji, stresu i innych zagrożeń zdrowia, głównych typów zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz mechanizmów ich powstawania, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania i uzależnień. Specjalizacja umożliwia zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia badań diagnostycznych, udzielania pomocy psychologicznej choremu i jego rodzinie, planowania działań związanych z edukacją zdrowotną i promocją zdrowia.

Istotnym uzupełnieniem toku studiów są praktyki zawodowe.

Absolwent zna język obcy, potrafi posługiwać się nowoczesnymi środkami przekazu informacji, opanował umiejętność prowadzenia badań naukowych i przygotowania publikacji. Jest wyposażony w kompetencje edukacyjne i biograficzne, które pozwalają mu w sposób twórczy kierować swoim dorosłym życiem i kompetentnie stymulować kreatywny rozwój edukacyjny innych dorosłych. Profesjonalnie przygotowani absolwenci, posiadający szeroką wiedzę nabytą w czasie studiów, będą właściwie rozpoznawać problemy i zjawiska społeczne dotyczące rodziny, diagnozować potrzeby, planować działania pomocowe (głównie w zakresie terapii), profilaktyczne i interwencyjne, angażować właściwie instytucje i organizacje pomocy społecznej w celu rozwiązania problemów społecznych, korzystać z rozwiązań prawnych, inicjować działania i aktywizować środowisko, przyczyniając się do rozwoju i samorealizacji jednostek, instytucji oraz środowisk społecznych.

Absolwenci specjalności psychologia zdrowia znajdują zatrudnienie m.in. w:

 • ośrodkach zajmujących się pomocą osobą chorym somatycznie, psychicznie
 • instytucjach interwencji, profilaktyki i promocji zdrowia
 • ośrodkach rehabilitacji
 • domach pomocy społecznej
 • poradnie zdrowia
 • hospicjach
 • ośrodkach leczenia i terapii uzależnień
 • ośrodkach przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinie
 • instytucjach wsparcia osób starszych
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 8 semestru studiów450 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od 9 semestru studiów490 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ