Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Prawo

Zapisz się

420,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Dlaczego jednolite studia magisterskie na kierunku PRAWO na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym to najlepszy wybór?

Prawo w PUW to studia o profilu praktycznym. Teorii nauczysz się w trybie ON-LINE, a wszystko to o dowolnej dla Ciebie porze. Zawodu będziesz uczył się pod okiem wykwalifikowanej kadry praktyków – którzy na co dzień łączą wiedzę teoretyczną z wykonywaną pracą zawodową. Praktycy prawa, z którymi się spotkasz, to m.in.:

-wykładowcy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,
-były Prokurator Krajowy oraz Zastępca Prokuratora Generalnego,
-sędziowie apelacyjni, okręgowi i rejonowi,
-prokuratorzy okręgowi,
-czynni adwokaci,
-radcowie prawni,
-notariusze.


Zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne podczas aplikacji do egzaminu wstępnego na aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą.
Odbędziesz trzy miesiące niezwykle cennych praktyk zawodowych w różnych instytucjach (kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne, sądy, prokuratury).


Podczas praktyk zawodowych poznasz warsztat każdego zawodu prawniczego. To właśnie pod okiem praktyka wybierzesz dalszą ścieżkę swojej kariery zawodowej.
Na kierunku prawo znajdziesz unikatowe przedmioty oraz specjalności: karnistyczną, cywilistyczną, gospodarczo-finansową. Absolwenci tego kierunku to gruntownie wykształceni specjaliści, którzy posiadają umiejętności niezbędne na rynku pracy.


Studiując prawo w PUW, zdobędziesz solidne przygotowanie do pracy w zawodzie prawniczym, jak również w pracy o charakterze biznesowym.
Weźmiesz czynny udział w symulacjach prawdziwych rozpraw sądowych: karnych, cywilnych, administracyjnych i z zakresu prawa pracy, wcielając się odpowiednio w rolę sędziego, prokuratora, adwokata czy też radcy prawnego.


Zawodu i rzemiosła prawniczego będziesz uczył się podczas zajęć ćwiczeniowych oraz warsztatowych (w szczególności metodą case metod), które stanowią ponad 50% całego programu studiów. Pod okiem specjalistów-praktyków przygotujesz różnego rodzaju pisma procesowe, dzięki którym nabędziesz niezwykle cenne umiejętności praktyczne, pożądane obecnie podczas odbywania każdej z aplikacji.

Po studiach na kierunku PRAWO znajdziesz PRACĘ w:

-sądach
-prokuraturach
-kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych
-Policji (w tym w laboratoriach kryminalistycznych Policji)
-punktach doradztwa prawnego
-administracji rządowej i samorządowej
-przedsiębiorstwach publicznych oraz prywatnych
-organizacjach międzynarodowych i instytucjach oraz organach Unii Europejskiej
-urzędach skarbowych
-więziennictwie
-zawodzie mediator

Specjalności

Karnistyczna

Na zajęciach w ramach tej specjalności student:

przygotowuje wniosek dowodowy na podstawie określonego stanu faktycznego;
przeprowadza postępowanie dowodowe, wcielając się w pracę poszczególnych służb lub organu jurysdykcyjnego (sądu);
wskazuje konkretne sposoby pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem;
nawiązuje kontakt z klientem (w szczególności z oskarżonym i podejrzanym);
dokonuje prawidłowej kwalifikacji prawnej danego stanu faktycznego z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego skarbowego i materialnego prawa wykroczeń;
opracowuje oraz wygłasza mowę końcową, wcielając się w odpowiednie strony postępowania jurysdykcyjnego, tj. sędziego, prokuratora, obrońcy, pełnomocnika, oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego;
pozyskuje informacje z różnych źródeł (w tym z Internetu), poddając je krytycznej analizie oraz ocenie, a także przetwarza je na potrzeby określonych stanów faktycznych w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego.

Po ukończeniu specjalności karnistycznej absolwent jest przygotowany do pracy:

w organach ścigania (prokuraturze, Policji oraz innych agencjach i instytucjach zajmujących się ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego, ochroną granicy państwowej, zwalczaniem przestępczości zorganizowanej itp.);
urzędach czy instytucjach, w których wymagana są wiedza i umiejętności z zakresu karnistyki;
w organach wymiaru sprawiedliwości ze specjalnością w sprawach karnych – po ukończeniu stosownej aplikacji;
w podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych na stanowiskach związanych z obsługą prawną podmiotu.

Wybrane przedmioty ze specjalności karnistycznej:

Instytucja świadka koronnego w polskim prawie karnym na tle rozwiązań międzynarodowych
Przestępczość zorganizowana w Polsce i na świecie
Prawo karne międzynarodowe
Międzynarodowa współpraca w sprawach karnych
Prawo karne skarbowe
Kryminologiczne aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni
Kompendium wiedzy z kryminalistyki
Propedeutyka kryminologii
Problematyka karnoprawna w prawie o ruchu drogowym

Cywilistyczna
Na zajęciach w ramach tej specjalności student:
samodzielnie odnajduje przepisy prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa  cywilnego i dokonuje ich analizy;
przewiduje skutki prawne przyjętych rozstrzygnięć oraz potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy natury prawnej dotyczące spraw majątkowych w rodzinie
i z prawa cywilnego, budując jednocześnie dobrą relację z klientem;
sprawnie posługuje się orzecznictwem sądowym przy rozwiązywaniu nietypowych spraw z zakresu prawa cywilnego sensu largo i prawa pracy;
jest przygotowany do odbycia każdego rodzaju aplikacji – sędziowskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej czy też prokuratorskiej;
ma wykształconą zdolność logicznego i krytycznego myślenia z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego;
jest przygotowany do świadomego oraz odpowiedzialnego uczestniczenia
w życiu zawodowym i społecznym;
rozumie potrzebę stałego aktualizowania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności, a także permanentnego monitorowania zmian legislacyjnych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego – również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.
Absolwent jest przygotowany do odbycia każdego rodzaju aplikacji – sędziowskiej, adwokackiej, notarialnej, prokuratorskiej, kuratorskiej, komorniczej. Posiada również wysokie kwalifikacje do pracy w jednostkach administracji publicznej i niepublicznej.
Wybrane przedmioty ze specjalności cywilistycznej:
Stosunki majątkowe w sprawach rodzinnych
Odpowiedzialność medyczna w prawie medycznym
Prawo alimentacyjne
Rola kuratora w sprawach rodzinnych
Europejskie prawo ochrony konkurencji i konsumentów
Postępowanie w sprawach nieletnich
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
Prawo umów konsumenckich
Międzynarodowe postępowanie cywilne

Gospodarczo-finansowa
Na zajęciach w ramach tej specjalności student:
udziela porady prawne w nieskomplikowanych stanach faktycznych i prawnych w zakresie prawa gospodarczego, bankowego oraz prawa finansowego
posiada umiejętność krytycznej analizy i oceny zarządzania przedsiębiorstwem
dokonuje analizy oraz syntezy procesów gospodarczych i społecznych
rozwiązuje kazusy oraz sporządza proste pisma procesowe z zakresu prawa gospodarczego i finansowego, a także prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego
przygotowuje i przeprowadza symulację rozprawy sądowej w sprawach gospodarczych, wcielając się w poszczególne strony postępowania
nawiązuje kontakt z tzw. klientem biznesowym
aktualizuje i poszerza zdobytą wiedzę – nie tylko poprzez zapoznawanie się z najnowszymi aktami prawnymi, ale również poprzez wyszukiwanie w Internecie najnowszych judykatów w zakresie prawa gospodarczego oraz finansowego, jak również z prawa i postępowania podatkowego
Wybrane przedmioty ze specjalności gospodarczo-finansowej:
Prawo bankowe
Prawo ubezpieczeń
Prawo celne
Prawo gospodarowania nieruchomościami
Podstawy zarządzania
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Prawo papierów wartościowych
Prawo i postępowanie podatkowe
Międzynarodowe prawo handlowe

Przedmioty: 

I rok:
1. Prawoznawstwo
2. Logika prawnicza
3. Historia prawa polskiego
4. Historia powszechna prawa
5. Łacińska terminologia prawnicza
6. Psychologia dla prawników / Socjologia prawa
7. Ekonomia
8. Informatyka prawnicza
9. Język obcy prawniczy (cz. I)
10. Prawo rzymskie
11. Doktryny polityczno-prawne
12. Prawo konstytucyjne
13. Konstytucyjna ochrona praw i wolności
14. Technologia kreatywności I
15. Prawo międzynarodowe publiczne

II rok:
1. Prawo karne
2. Pracownia prawa karnego I – case method
3. Prawo cywilne I (część ogólna i prawo rzeczowe)
4. Pracownia prawa cywilnego I – case method
5. Język obcy prawniczy (cz. II)
6. Techniki legislacyjne / Procedury stanowienia prawa w UE
7. Prawo urzędnicze / Europejskie prawo samorządu terytorialnego
8. Prawo o adwokaturze, radcach prawnych i notariacie / Prawo o ustroju sądów powszechnych i prokuraturze
9. Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia
10. Prawo Unii Europejskiej
11. Technologia kreatywności II
12. Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sądownictwo międzynarodowe

III rok:
1. Prawo administracyjne
2. Pracownia prawa administracyjnego
3. Prawo zobowiązań
4. Prawo spadkowe
5. Pracownia prawa cywilnego II
6. Postępowanie karne
7. Pracownia prawa karnego II – pisma procesowe, mowy końcowe
8. Prawo międzynarodowe prywatne
9. Prawo rolne / Prawo ochrony środowiska
10. Retoryka i erystyka / Argumentacja prawnicza
11. Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji
12. Postępowanie sądowoadministracyjne
13. Prawo karne wykonawcze
14. Pracownia prawa karnego III
15. Praktyka zawodowa I

IV rok:
1. Postępowanie cywilne
2. Pracownia prawa cywilnego III
3. Teoria i filozofia prawa
4. Prawo handlowe
5. Publiczne prawo gospodarcze
6. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
7. Pracownia prawa pracy
8. Etyka ogólna / Etyka prawnicza
9. Prawo do skargi konstytucyjnej – wybrane aspekty praktyczne / Konstytucyjne ustroje państw UE
10. Prawo lokalowe i mieszkaniowe / Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
11. Prawo rodzinne i opiekuńcze / Prokurator w postępowaniu cywilnym
12. Prawo finansowe
13. Proseminarium
14. Praktyka zawodowa II

V rok:
1. Prawo ochrony własności intelektualnej
2. Rozprawa sądowa w sprawach karnych
3. Rozprawa sądowa w sprawach cywilnych / Rozprawa sądowa w sprawach administracyjnych
4. Rozprawa sądowa w sprawach z zakresu prawa pracy / Postępowanie mediacyjne w prawie polskim
5. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach karnych i wykroczeniowych / Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych oraz rodzinnych i opiekuńczych
6. Partnerstwo publiczno-prywatne / Pomoc publiczna
7. Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych / Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach cywilnych
8. Praktyka zawodowa III
9. Seminarium magisterskie

Wybrane przedmioty ze specjalności karnistycznej realizowane na IV i V roku:
1. Instytucja świadka koronnego w polskim prawie karnym na tle rozwiązań międzynarodowych
2. Przestępczość zorganizowana w Polsce i na świecie
3. Prawo karne międzynarodowe
4. Międzynarodowa współpraca w sprawach karnych
5. Prawo karne skarbowe
6. Kryminologiczne aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni
7. Kompendium wiedzy z kryminalistyki
8. Propedeutyka kryminologii
9. Problematyka karnoprawna w prawie o ruchu drogowym

Wybrane przedmioty ze specjalności cywilistycznej realizowane na IV i V roku:
1. Stosunki majątkowe w sprawach rodzinnych
2. Odpowiedzialność medyczna w prawie medycznym
3. Prawo alimentacyjne
4. Rola kuratora w sprawach rodzinnych
5. Europejskie prawo ochrony konkurencji i konsumentów
6. Postępowanie w sprawach nieletnich
7. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
8. Prawo umów konsumenckich
9. Międzynarodowe postępowanie cywilne

Wybrane przedmioty ze specjalności gospodarczo-finansowej realizowane na IV i V roku:
1. Prawo bankowe
2. Prawo ubezpieczeń
3. Prawo celne
4. Prawo gospodarowania nieruchomościami
5. Podstawy zarządzania
6. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
7. Prawo papierów wartościowych
8. Prawo i postępowanie podatkowe
9. Międzynarodowe prawo handlowe

Opłaty: 
Miesięczne czesne: 420 zł

Miesięczne czesne od V roku: 655 zł

 

FAQ