Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (WSPA | Zjazdy w Wodzisławiu Śląskim)

Zapisz się

460,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Rekrutację oraz zapytania w sprawie studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, obsługuje filia WSPA w Wodzisławiu Śląskim i do niej prosimy kierować wszystkie pytania.

tel: 609734905
stacj: (32)6611148
e-mail: wodzislaw@wspa.pl

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna otrzymuje przygotowanie do twórczej i refleksyjnej pracy w studiowanej dziedzinie. Posiada interdyscyplinarną oraz zinterioryzowaną wiedzę o świecie. Umożliwia mu ona realizację skutecznej i profesjonalnej propedeutyki przedmiotów takich jak m.in. język polski, matematyka, historia, przyroda a także plastyka, technika, muzyka, informatyka. Zdobywa również wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną, aksjologiczną.

Otrzymuje wiedzę z zakresu dydaktyki. Dzięki temu rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania-uczenia się i opieki. Wykorzysta ją w codziennej pracy nauczycielskiej.

Absolwent posiada także kompetencje w zakresie wybranego języka obcego. Zgodne są one z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Ma umiejętność słuchania i mówienia na poziomie C1, umiejętność czytania i pisania na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Specjalności

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z opieką nad dzieckiem

Zakres nabywanych kompetencji: 

Absolwent, który ukończył specjalność:

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego posiada wiedzę z zakresu filologii angielskiej oraz metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego. Ma również kompetencje  w zakresie języka angielskiego: na poziomie C1, umiejętność czytania i pisania na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umożliwia mu to profesjonale i efektywne nauczane tego języka dzieci/uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych.
     
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z opieką nad dzieckiem posiada wiedzę i umiejętności z zakresu opieki, wychowania, edukacji, pielęgnacji, żywienia dziecka. Potrafi organizować własny warsztat i projektować pracę. Uwzględnia przy tym specyfikę środowiska opiekuńczo-wychowawczego, w którym pracuje.
Kadra: 

prof. nadzw. dr hab. Helena Marzec

Profil na portalu "Nauka polska"

Helena Marzec

prof. nadzw., pedagog, dr hab. nauk humanistycznych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Zainteresowania naukowe mieszczą się w szeroko pojętym obszarze pedagogiki społecznej, w tym szczególnie dotyczą funkcjonowania środowiska rodzinnego w wielu jego aspektach. Ponadto płaszczyzną rozważań naukowych jest działalność opiekuńczo-wychowawcza podejmowana wobec człowieka w różnych fazach życia i w toku różnorodnych sytuacji życiowych. Wiele uwagi w swojej pracy badawczej poświęca również edukacji przedszkolnej dziecka, jej przebiegowi i efektom.
Jest także autorką wielu książek i ponad 100 artykułów opublikowanych w takich czasopismach, jak: „Życie Szkoły”, „Wychowanie w Przedszkolu”, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, „Problemy Rodziny”, „Forum Nauczycielskie”, „Pedagogika Rodziny”, „Piotrkowskie Studia Pedagogiczne”, „Zbliżenia”, „Małżeństwo i Rodzina”, „Szkice Familiologiczne” oraz 18 artykułów w czasopismach zagranicznych. Organizator 13 międzynarodowych sympozjów naukowych, których problematyka dotyczy funkcjonowania współczesnej rodziny polskiej w wielu jej obszarach.

 

Perspektywy zawodowe: 

Absolwent przygotowywany jest do podjęcia pracy zawodowej m.in. w:

  • przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej
  • oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
  • świetlicach szkolnych
  • placówkach samorządowych zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnych oraz wczesnym wieku szkolnym
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od I roku studiów:  460 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od III roku studiów: 490 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od V roku studiów: 710 zł

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Wydanie legitymacji elektronicznej: 22 zł

FAQ