Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Filologia polska

Zapisz się

320,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Reklama i komunikacja kreatywna

Specjalność, realizowana w ramach kierunku filologia polska, przygotowuje specjalistów, którzy potrafią przeprowadzić skuteczne działania promocyjne firmy – także w Internecie, poprawnie analizować komunikaty, które funkcjonują na rynku, a także samodzielnie je formułować poprzez dobór odpowiednich kodów i mediów.

Przygotowujemy do pracy:

 • w działach reklamy,
 • w działach marketingu,
 • w agencjach eventowych,
 • w agencjach ambientowych.

Nasi Absolwenci sprawdzą się jako pracownicy pionów komunikacji i mediów, copywriterzy, stratedzy, mediaplanerzy i pracownicy obsługi klienta.

Podczas studiów, w ramach warsztatów i realizowanych z podmiotami zewnętrznymi projektów:

 • przygotujesz i poprowadzisz profesjonalną kampanię reklamową,
 • poprowadzisz projekt jako kreatywny copywriter,
 • przyciągniesz na profil społecznościowy nowych użytkowników.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności: Webwriting, kreowanie wizerunku firmy, planowanie kampanii, prezentacje i wystąpienia publiczne, psychologia marketingu i reklamy, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna, retoryka reklamowa.

Kadra prowadząca zajęcia to fachowcy, związani z różnymi dyscyplinami: graficy, filolodzy, dziennikarze, pracownicy działów reklamy i marketingu.

Studenci mogą realizować praktyki w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym, Dziale Promocji i Marketingu oraz w innych jednostkach organizacyjnych Uczelni.

Architektura informacji

Architektura informacji to:

 • proces organizowania nazewnictwa, projektowania nawigacji i systemów wyszukiwawczych pomocnych w znajdowaniu i zarządzaniu informacją,
 • sztuka oraz nauka kształtowania środowisk informacyjnych i doświadczeń w celu wsparcia ich funkcjonalności,
 • kombinacja systemów: organizacji, nazewnictwa, wyszukiwania i nawigowania w przestrzeniach informacji (L. Rosenfeld, R. Morville).

Misją architektury informacji jest humanizowanie technologii, której zadaniem powinno być ułatwianie życia człowiekowi, funkcjonującemu na co dzień w nadmiarze różnych komunikatów. Architektura informacji to instrument społecznych zmian. Efektywne wykorzystywanie osiągnięć nowoczesnych technologii informatycznych ma służyć zaspokajaniu codziennych potrzeb człowieka, czyniąc go podmiotem oraz kreatorem nowych znaczeń społecznych i kulturowych. Humanista w świecie wysoko rozwiniętych technologii jest odpowiedzialny za to, by znak, język i tekst (słowny, ikoniczny, audiowizualny) umieszczony w Sieci spełniał swą funkcję komunikacyjną, był czytelny i jasny. By generował nowe treści zależnie od kontekstu i zastosowania. By realizować ten cel niezbędna jest wiedza o znakach kulturowych oraz kreatywna umiejętność ich użycia. Istota architektury informacji opiera się właśnie na związkach między cyberprzestrzenią a językiem, jego semantyką, kontekstowym stosowaniem kodów językowych i kulturowych, a więc na semiotyce i antropologii kultury, zwłaszcza kultury przekazów polimedialnych.  To pole dla aktywności  interdyscyplinarnych filologów, jakich kształcimy w ramach naszego kierunku.
  
Specjalność Architektura informacji skierowana jest do osób gotowych twórczo łączyć wiedzę i umiejętności humanistyczne z kompetencjami informatycznymi. Zostań konstruktorem porządku i komunikacji w Sieci, przygotowanym do kreatywnego posługiwania się wiedzą z różnych obszarów i dyscyplin: kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, językoznawstwa, bibliotekoznawstwa, edytorstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, informatyki i inżynierii użyteczności.

Architekt informacji to zawód, który polega na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu informacją, na projektowaniu przejrzystości przekazu, ludzkim rozumowaniu i nauce organizowania komunikacji.

Praca architekta informacji polega na:

 • grupowaniu i kategoryzowaniu danych i informacji,
 • tworzeniu struktur i map informacji, ułatwiających rozumienie rzeczy skomplikowanych i złożonych;
 • pomaganiu innym w znalezieniu właściwej ścieżki pozyskania wiedzy i informacji.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
Absolwent kierunku Filologia polska ze specjalnością Architektura informacji:

 • posiada ogólną wiedzę z nauk humanistycznych, uzupełnioną o elementy wiedzy i kompetencji z obszaru nauk społecznych i artystycznych;
 • posiada  podstawy wiedzy specjalistycznej z zakresu nauki o informacji, psychologii społecznej, teorii komunikacji wizualnej i sztuki projektowania oraz teorii kodów semantycznych, teorii symbolu, koloru, formy i struktury;
 • dysponuje praktycznymi umiejętnościami do podejmowania kreatywnych działań odnoszących się do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na  ekonomii  i użyteczności wiedzy;
 • poznał podstawy warsztatu wykorzystywania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauce, gospodarce, administracji, kulturze, edukacji, mediach;
 • zna istotę relacji między językiem, kulturą, mediami, praktyką zarządzania i kreatywnego marketingu;
 • zna przepisy prawa autorskiego oraz pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i artystycznej;
 • jest świadomy konieczności samorozwoju;
 • potrafi  elastycznie i kreatywnie funkcjonować  w środowisku zawodowym;
 • posiada podstawowe kompetencje z zakresu technologii kreatywności;
 • jest przygotowany do współpracy z przedstawicielami nauki, biznesu, gospodarki i edukacji w  ramach tworzenia zespołów badawczo-projektowych;
 • potrafi upowszechniać wiedzę i świadomość humanistyczną w kreowaniu współczesnego modelu cyberkultury.

Studiując u nas nauczysz się:

 • sprawnie i funkcjonalnie posługiwać się cyfrowymi środkami komunikacji, metodami, technikami oraz oprogramowaniem;
 • rozpoznawać wzorce informacji i definiować ścieżki ich obiegu;
 • projektować przestrzenie informacyjne poprzez zastosowanie m.in. analizy i selekcji i organizacji informacji na podstawie cech formalnych i treściowych;
 • opracowywać systemy wyszukiwawcze;
 • projektować funkcjonalne, estetyczne i atrakcyjne graficznie komunikaty  słowne i wizualne dla mediów tradycyjnych i cyfrowych;
 • projektować i tworzyć mapy stron WWW;
 • prowadzić analizy  i badania w zakresie  systemów i środowisk informacyjnych;
 • skutecznie rozpoznawać użytkowników serwisu, ich profile i potrzeby;
 • organizować funkcjonalny przepływ użytkowników w serwisie;
 • testować funkcjonalność systemów informacyjnych z udziałem ich użytkowników.

Z KIM BĘDZISZ WSPÓŁPRACOWAŁ?

Kadra pracowników naukowo-dydaktycznych to wybitni specjaliści (językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, graficy, medioznawczy) i praktycy związani z branżą informatyczną. Weźmiesz udział w warsztatach, ćwiczeniach i konwersatoriach prowadzonych przez ludzi z pasją i doświadczeniem. Pod okiem specjalistów zrealizujesz projekty, które mogą w przyszłości stać się Twoją przepustką do kariery w firmach, na rzecz których będziesz pracował. Twoje praktyki zawodowe to forma unikatowej na rynku działalności, która cieszy się ogromnym uznaniem i zainteresowaniem zarówno instytucji sektora publicznego, jak i prywatnego. 

CO ZYSKASZ DLA SIEBIE I SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI?

Architekt informacji to zawód przyszłości. Dzięki nam możesz przygotować się do rozwoju drogi zawodowej  lub podjąć pracę w charakterze:

 • architekta informacji,
 • projektanta grafiki i multimediów,
 • projektanta stron internetowych,
 • specjalisty od użyteczności informacji,
 • menedżera zawartości serwisu internetowego,
 • specjalisty ds. zarządzania informacją
Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Filologia polska:

Przedmioty wspólne:

Analiza dzieła literackiego i kulturowego
Antropologia kulturowa
Creative writing
Dialektalne i regionalne zróżnicowanie polszczyzny
Działania twórcze
Etyka
Język obcy
Komunikacja
Konflikt grupowy
Literatura i kultura polska
Literatura polska po 1939 roku
Literatura powszechna od średniowiecza do XIX wieku
Literatura starożytna
Metodyka zarządzania kompetencjami
Podstawy filozofii
Poetyka i retoryka
Projekt własnego przedsięwzięcia
Stylistyka i kultura języka
Technologie informacyjne
Teoria literatury
Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny
Wiedza o komunikacji językowej
Współczesne życie kulturalne
Współczesny język polski
Seminarium dyplomowe

 

Przedmioty na specjalności Communication design (Projektowanie komunikacji)

Architektura informacji
Copywriting
Fotografia
Kreowanie wizerunku firmy
Ochrona własności intelektualnej
Podstawy grafiki projektowej
Podstawy grafiki projektowej
Pragmatyka reklamy/Sztuka prezentacji
Prawo autorskie
Projektowanie informacji
Projektowanie publikacji
Scenopisanie
Struktury wizualne
Sztuka druku komputerowego
Sztuka nowych mediów
Tworzenie tekstów dla mediów
Typografia
Web design
Web design
Webwriting

 

Przedmioty na specjalności Reklama i komunikacja marketingowa

Pragmatyka reklamy
Prezentacje i wystąpienia publiczne
Psychologia społeczna
Psychologia zachowań konsumenckich
Psychologia marketingu i reklamy
Retoryka reklamowa
Język reklamy
Komunikacja wewnętrzna
Komunikacja zewnętrzna
Grafika komputerowa w reklamie
Webwriting
Creative writing
Prawne uwarunkowania reklamy
Kreowanie wizerunku firmy
Niestandardowe formy promocji
Planowanie kampanii
Analiza kampanii
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!
Czesne miesięczne / płatne przez 12 miesięcy w roku: 320 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej: 17 zł

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ