Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Ekonomia

Zapisz się

420,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Rachunkowość i finanse z windykacją należności

Wierzyć czy wiedzieć, że coś się opłaca? Jeżeli będziesz zajmować się finansami firmy odpowiedź jest oczywista – musisz wiedzieć. Wiara może oczywiście pomóc, ale tylko wiedza i umiejętność jej wykorzystania są podstawą rynkowego sukcesu firmy.

Kiedy prowadzona działalność przestanie być rentowna? Czy uda nam się utrzymać płynność finansową? Jakie strategie finansowe umożliwią nam realizację przyjętych celów? Z jakich źródeł finansowania możemy skorzystać? W oparciu o jakie kryteria bank będzie  oceniał zdolność kredytową naszej firmy? Jak zweryfikować wiarygodność  naszych dostawców? Jak odzyskać, płynące z tytułu zrealizowanych umów, należności?

Oto pytania, na które poszukują odpowiedzi współcześnie funkcjonujące firmy, bez względu na to kto jest ich właścicielem, w jakim kraju działają, jaka jest ich kondycja ekonomiczna czy kto nimi zarządza. Oto pytania, na które sam będziesz musiał umieć znaleźć odpowiedź pracując w firmie, w banku,  a nawet w urzędzie gminy.

Decydując się na wybór specjalizacji rachunkowość i finanse z windykacją należności wiesz, że :

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnego, innowacyjnego zarządzania finansami firmy i ryzykiem finansowym
 • nabędziesz umiejętność  sporządzania, prezentowania i interpretowania wyników analiz finansowych, ekonomicznych i strategicznych,
 • zdobędziesz umiejętność oceny wpływu danych liczbowych na warunki funkcjonowania firmy,
 • zdobędziesz przydatne w każdej organizacji umiejętności zarządzania zadłużeniem, poznasz skuteczne metody windykacji
 • będziesz przygotowany do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych i zarządzania finansami na szczeblu operacyjnym
 • zdobędziesz umiejętność  efektywnego rozwiązywania problemy z zakresu rachunkowości i finansów, wynikających zarządzania firmą

Przysłowie mówi  „pieniądz rządzi światem”, my nauczymy Cię zarządzać pieniądzem.

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

Skąd wiadomo, że firmie skutecznie udało się osiągnąć zamierzone cele? Na jakiej podstawie  możemy wnioskować czy wykorzystaliśmy posiadane środki i zasoby w optymalny sposób, cele te realizując? Jak jednoznacznie i obiektywnie stwierdzić, które z aspektów funkcjonowania firmy wymagają optymalizacji? Te i podobne pytania zadają sobie właściciele i menagerowie firm nie od dziś. Nie od dziś też działalność każdej firmy czy instytucji cechuje istnienie określonych procedur, zasad działania oraz systemów, mających zapewnić im spójność funkcjonowania, umożliwiając jednocześnie osiągnięcie założonych celów. Nawet najlepiej opracowane reguły i systemy nie będą bowiem w pełni efektywne, jeśli nie będą podlegać kompleksowej kontroli. Ta uniwersalna reguła  dotyczy  wszystkich firm i instytucji bez względu na profil prowadzonej przez nie działalności, rodzaj własności czy sposób zorganizowania. Dlatego też wprowadza się w nich systemy kontroli wewnętrznej, w tym w szczególności kontrolę zarządczą. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza są okazały się niezbędne zwłaszcza  w dużych jednostkach gospodarczych działających w sektorze prywatnym, a w podmiotach sektora publicznego są wręcz obligatoryjne. Sami audytorzy zaś odgrywają  bardzo ważną rolę, stanowiąc wsparcie  w procesie podejmowania decyzji zarówno dla właścicieli firmy jak  i samych menadżerów.

Wybierając specjalność Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza:

 • nauczysz się obiektywnie i rzetelnie analizować i oceniać różne aspekty funkcjonowania firmy
 • posiądziesz  niezbędne umiejętności  i kompetencje w zakresie realizacji i doskonalenia czynności audytowych zgodnych z międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego
 • staniesz się  profesjonalnym i obiektywnym wsparciem dla właścicieli oraz szeroko rozumianego kierownictwa firmy lub instytucji
 • będziesz potrafił opracować innowacyjne i nieszablonowe rozwiązania problemów wynikających z nieefektywnego zarządzania  i/lub wadliwego systemu kontroli wewnętrznej firmy

Specjalność zaprojektowana została z myślą o osobach pragnących znaleźć zatrudnienie w:

 • ministerstwach
 • urzędach wojewódzkich
 • urzędach administracji samorządowej
 • instytucjach krajowej administracji skarbowej
 • firmach z branży BPO
 • firmach ubezpieczeniowych
 • przedsiębiorstwach prywatnych,
 • bankach
 • szpitalach
 • uczelniach wyższych
 • oraz organizacjach sektora publicznego (jednostki wojskowe, NFZ, ARiMR itp.)
Kadra: 

dr Monika Słupińska - Dziekan kierunku Ekonomia on-line
mgr Anna Bojanowska-Sosnowska - Prodziekan kierunku Ekonomia on-line

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Ekonomia:
 
Mikroekonomia
Socjologia/Socjologia organizacji
Podstawy psychologii/Psychologia organizacji
Podstawy zarządzania
Historia filozofii/ Podstawy filozofii
Technologie informacyjne
Język obcy
Komunikacja/Swiadomość i okazywanie emocji
Matematyka
Statystyka ekonomiczna
Podstawy krestywności/Twórczość i kreatywność
Podstawy rachunkowości
Podstawy finansów
Makroekonomia
Współczesne koncepcje zarządzania
Wychowanie fizyczne
Ochrona własności intelektualnej
Innowacyjność i kreatywność w działalności przedsiębiorstwa
Zachowania organizacyjne
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Negocjacje w biznesie
Ekonometria/Prognozowanie i symulacja
Analiza ekonomiczna
Metodyka zarządzania kompetencjami/Rozwijanie kompetencji społecznych
Zarządzanie strategiczne
Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Zarządzanie projektami
Podstawy marketingu
Konflikt grupowy/Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
Polityka społeczna i gospodarcza
Zarządzanie kryzysowe
Prawo pracy/Prawo finansowe i handlowe
Zarządzanie płynnością finansową
Projekt własnego przedsięwzięcia/Przedsiębiorczość
Etyka/Świadomość wartości
Informatyczne narzędzia wsparcia procesu decyzyjnego
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa/Ocena kondycji finansowej
Seminarium dyplomowe
 

NAZWA SPECJALNOŚCI: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Prawne aspekty windykacji należności

Analiza finansowa 

Badanie sprawozdań finansowych

Rachunkowość zarządcza 

Rachunkowość podatkowa 

Rachunkowość finansowa 

Bankowość i ubezpieczenia

Współczesne systemy płatności i rozliczeń

Finanse behawioralne

Podstawy psychologii zadłużenia.

 
NAZWA SPECJALNOŚCI: KOMPETENCJE MANAGERSKIE

Zarządzanie wiedzą w organizacji

Zarządzanie ryzykiem gospodarczym 

Kompetencje managerskie 

Zarządzanie zespołem/Przywództwo i władza organizacyjna

Kultura organizacyjna i zarządzanie międzykulturowe

Zarządzanie zmianą organizacyjną/Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Metody i  techniki podejmowania decyzji

Zarządzanie czasem/Metody radzenia sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych

Zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie upadłości

Kreaowanie wizerunku firmy.

 

 
 

Opłaty: 
Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!
 
Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru:420 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru:615 zł
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ