Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Politologia

Zapisz się

400,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

E-polityka i PR w sferze publicznej

Specjalność ta stworzona została w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata z myślą o studentach, którzy planują realizować się zawodowo w strukturach partii politycznych, władzy państwowej i samorządowej oraz nowych mediach i organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, takich jak: związki zawodowe, związki pracodawców, organizacje konsumenckie. Specjalność ta ma za zadanie przygotowanie absolwenta do pełnienia roli organizatora e-kampanii politycznych i społecznych. Jej absolwenci mogą zostać pracownikami instytucji i różnych organizacji - profesjonalistami od obsługi życia politycznego. Ponadto, program na tej specjalności został tak skonstruowany aby rozwinąć u studenta potrzebę aktywności politycznej i umiejętności komentowania wydarzeń politycznych.

Specjalność E-polityka i PR w sferze publicznej kształtuje u studenta umiejętność kreowania  i zastosowania strategii e-marketingowej i PR na potrzeby instytucji politycznych, partii, polityków, stosowania nowoczesnych technik e-marketingu, reklamy, PR oraz organizacji i przeprowadzania kampanii wyborczych. Nabyte w trakcie studiów kompetencje umożliwiają później absolwentowi skuteczne oddziaływanie na opinię publiczną oraz pozwalają w sposób przekonujący prezentować określone idee i strategie.

Kształcenie odbywa się w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów metodą projektową oraz w środowisku internetowym, co w rezultacie zapewnia właściwe przygotowanie do zawodu, dzięki czemu absolwent z jednej strony potrafi tworzyć strategie e-marketingowe w kampaniach wyborczych i politycznych, współprowadzić kampanie wyborcze, z drugiej natomiast - dzięki nabytym umiejętnościom potrafi przygotowywać wszelkiego rodzaju teksty informacyjne, wystąpienia, opracowania i raporty.

Specjalność Specjalność E-polityka i PR w sferze publicznej obejmuje kształcenie w zakresie strategii i organizacji kampanii wyborczej, socjotechniki i psychotechniki propagandy, teorii e-marketingu politycznego, sztuki negocjacji i mediacji, retoryki politycznej, polityki informacyjnej instytucji publicznych, komunikowania publicznego i medialnego, public relations w polityce, a także badania rynku politycznego.

Specjalność Specjalność E-polityka i PR w sferze publicznej stworzona została m.in. w oparciu o informacje pochodzące z organizacji, stowarzyszeń, partii politycznych, organów administracji państwowej i samorządowej oraz z firm spoza sektora, którzy wskazują, że na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z zakresu e-marketingu politycznego, PR z elementami sztuki medialnej, którzy odpowiadać mają za obustronnie korzystne relacje pomiędzy instytucją a jej otoczeniem.

Absolwent – po uzyskaniu dyplomu – może pracować m.in. w:

 • urzędach państwowych i samorządowych
 • nowych mediach
 • przedsiębiorstwach i firmach komercyjnych, np. w charakterze doradcy kreującego wizerunek osób publicznych lub rzecznik prasowy
 • e-marketingu i promocji partii politycznych

Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim (International Trade and Business on the European Market) 

Zmieniające się uwarunkowania rynkowe, kulturowe, polityczne w coraz większym stopniu wpływają na działalność wszystkich podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości i branży, powinny uwzględniać w swoich planach i strategiach rozwojowych aspekty międzynarodowe, w tym specyfikę handlu na rynku europejskim. Umiędzynarodowienie biznesu jest czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na każdym jego etapie - od momentu produkcji aż do sprzedaży finalnego produktu lub usługi.

Specjalność handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców na wysokiej klasy specjalistów, którzy potrafią współpracować oraz konkurować z partnerami krajowymi i zagranicznymi, a także posiadają wiedzę na temat  funkcjonowania biznesu na rynku UE.

Absolwent specjalności handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, które mają kontakty z partnerami na rynkach zagranicznych i zamierzają poszerzyć swoją strefę wpływów,
 • dużych korporacjach, które posiadają filie w różnych państwach UE,
 • firmach consultingowych, które specjalizują się w zakresie doradztwa, badań rynków zagranicznych oraz przygotowywania analiz i prognoz,
 • jednostkach administracyjnych szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, realizujących projekty w partnerstwie międzynarodowym,
 • mogą prowadzić własną działalność gospodarczą, w której będą ambitnie realizować współpracę międzynarodową, świadczyć usługi na terenie całej UE.

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I NGO

Program tej specjalności powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku pracy determinowane m.in. rozwojem instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz profesjonalizacją funkcjonowania organów administracji publicznej, szczególnie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Tym samym w ostatnim okresie można zauważyć rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie administracji.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz w organizacjach pozarządowych. Znają akty prawne determinujące działalność tych organów oraz wiedzą, jak je stosować. Potrafią rozwiązywać problemy zawodowe, komunikować się z otoczeniem, aktywnie uczestniczą w pracy grupowej, dzięki czemu są predysponowani do sprawowania funkcji kierowniczych (absolwenci studiów II stopnia). Potrafią pisać i oceniać projekty i wnioski grantowe.
Absolwenci są przygotowani zarówno do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, jak i do działalności politycznej na szczeblu samorządowym. Równie dobrze są przygotowani do pracy (i współpracy) w organizacjach pozarządowych.

Ich kompetencje szczególnie pożądane są w:

 • urzędach gmin,
 • starostwach powiatowych,
 • urzędach wojewódzkich,
 • urzędach miast,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • organizacjach pozarzadowych.

Absolwenci są również przygotowani merytorycznie do rozpoczęcia działalności politycznej lub bycia doradcami politycznymi.

Kadra: 

mgr Artur Niedźwiecki - dziekan kierunku Politologia on-line

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Politologia:

Administracja publiczna
Demokracja: tradycje i perspektywy
Działania twórcze
Ekonomia
Etyka
Geografia polityczna i gospodarcza
Historia myśli politycznej
Historia polityczna Polski XXw.
Integracja europejska
Język obcy
Logika
Marketing polityczny
Najnowsza historia polityczna świata
Nauka o państwie
Nauka o polityce
Nauka o prawie
Ochrona własności intelektualnej
Organizacja i zarządzanie
Partie i systemy partyjne
Polityka społeczna i gospodarcza
Praca dyplomowa
Praktyki zawodowe
Projekt własnego przedsięwzięcia
Propedeutyka filozofii
Przedmioty specjalizacyjne
Retoryka i erystyka
Samorząd i polityka lokalna
Seminarium dyplomowe
Socjologia ogólna
Społeczeństwo innowacyjne
Statystyka i demografia
Stosunki międzynarodowe
System polityczny RP
Technologie informacyjne
Warsztat psychologiczny
Współczesna myśl polityczna
Współczesne systemy polityczne
Wykład monograficzny
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru:400 
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru:590 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ