Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Przejdź do strony polityka prywatności.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Pedagogika

Zapisz się

420,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej

Najbardziej uniwersalna pedagogiczna specjalność, dająca najszerszy wachlarz zatrudnienia. Jej wyjątkowość polega na tym, że przygotujemy Cię do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, ale również do podjęcia profesjonalnej pracy z podopiecznym, wykraczającej poza kanon instytucjonalnej pomocy, a więc bezpośrednio w najbliższym mu środowisku, np. w pracy pedagoga ulicy (streetworker). Rozwiniesz swoje cechy charakteru niezbędne w pracy pedagoga: komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie ze stresem i odnalezienia się w sytuacjach trudnych, dojrzałość emocjonalną, asertywność, jasne zrozumienie i określenie granic osobistych i zawodowych. Dzięki zdobytym na tej specjalności kompetencjom osobistym i społecznym będziesz sam w stanie stworzyć sobie miejsce pracy, np. założyć fundację, podjąć indywidualną praktykę, założyć placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

W ramach tej specjalności współpracujemy z: Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii przy ul. Praussa 40, Fundacją Młodzi dla Młodych, Fundacją Równe Szanse.

Opiekunowie specjalności:

dr Dorota Nawra-Wyraz

Miejsca pracy to m.in.:

 • domy i ośrodki pomocy społecznej,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • domy dziecka,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • świetlice szkolne, świetlice środowiskowe,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • hospicja,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz pomocy potrzebującym,
 • schroniska, domy opieki i hostele,
 • organizacje pozarządowe zajmujące się diagnozowaniem ww. problemów i przeciwdziałaniem im.

Program tej specjalności przewiduje zarówno tradycyjne kształcenie z zakresu nauk pedagogicznych, jak i przedmioty służące kształtowaniu praktycznych umiejętności, niezbędnych w działaniach opiekuńczych — m.in. umiejętności sporządzania diagnozy pedagogicznej oraz planowania oddziaływań wychowawczych i korekcyjnych.

Studia te dadzą Ci przygotowanie do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu.

UWAGA! Zgodnie z decyzją prorektora ds. kształcenia z dnia 1 lutego 2006 r. specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 15 osobach chętnych.

TERAPIA PEDAGOGICZNA 

Studia na specjalności terapia pedagogiczna dają możliwość prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz z dziećmi w klasach IV–VI szkoły podstawowej.
Obecnie występuje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu.
Studia na tej specjalności są doskonałym uzupełnieniem kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, ale także nauczycieli prowadzących inne przedmioty w szkole podstawowej.

Studia opierają się na ciekawym, zróżnicowanym i praktycznym programie nauczania obejmującym takie przedmioty, jak:

 • psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych,
 • logopedia,
 • diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • drama i teatr w terapii pedagogicznej,
 • diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu,
 • tyflopedagogika – elementy,
 • surdopedagogika – elementy,
 • diagnoza i terapia integracji sensorycznej,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • socjoterapia,
 • wykorzystanie technik plastycznych w terapii pedagogicznej,
 • muzykoterapia,
 • terapie logopedyczne,
 • konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych.

W trakcie studiów rozwiniesz swoje predyspozycje do pracy pedagoga terapeuty, będziesz przygotowany do samodzielnego inicjowania, planowania i prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym.


Studiowanie na specjalności terapia pedagogiczna w modelu kreatywnym to:
1. Generowanie pomysłów – trening twórczości, otwartość, kompetencje społeczne i interpersonalne, poznanie podstawowych problemów z zakresu terapii pedagogicznej, inspirowanie i twórcze dyskusje na temat poznanych teorii.
2. Formułowanie projektów – praca metodą projektów, formułowanie projektów z zakresu terapii pedagogicznej w oparciu o własne pomysły.
3. Wdrażanie autorskich projektów w szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
4. Organizowanie własnej firmy w obszarze terapii pedagogicznej i sprzedaż produktów.

Po ukończeniu tej specjalności będziesz przygotowany do samodzielnego prowadzenia:

 • badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • terapii indywidualnej i grupowej oraz warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,
 • zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju,
 • działań wspierających rozwój ucznia,
 • zajęć rozwijających uzdolnienia, potencjały i kreatywność ucznia.


Po ukończeniu specjalności możesz podjąć pracę w takich instytucjach, jak:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • domy małego dziecka,
 • alternatywne formy edukacji przedszkolnej,
 • placówki świadczące usługi wspomagania rozwoju dziecka,
 • szkolne oddziały przyszpitalne,
 • szkoły sanatoryjne.

Mamy szkoły ćwiczeń, w których zdobędziesz praktyczne umiejętności, m.in. Szkoła Podstawowa nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Wróbla 5, Międzynarodowa Szkoła Innowacji Edukacyjnej przy ul. Pomorskiej 83/85. Współpracujemy z Ośrodkiem dla Dzieci Niesłyszących SOSW nr 4 w Łodzi przy ul. Krzywickiego 20, ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym „Jordanówka” przy ul. Tkackiej 36.


Opiekunowie specjalności:
dr Anna Grygoruk, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

Pedagogika resocjalizacyjna z terapią

Studia na tej specjalności pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, organizowania i realizacji działań resocjalizacyjnych w różnorodnych placówkach.

Student pozna funkcje dydaktyka w procesie resocjalizacji, a także nabędzie informacje dotyczące specyfiki funkcjonowania osoby nieprzystosowanej społecznie oraz z metod pracy z taką osobą. Posiądzie wiedzę na temat współczesnych poglądów z zakresu resocjalizacji i pozna kierunki przeobrażeń tej dziedziny. Dowie się, na czym polega praca kuratora sądowego. Zdobędzie również informacje o prawnych podstawach pracy na terenie zakładów karnych i pozna podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego.

Absolwent tej specjalności będzie potrafił krytycznie oceniać rolę pedagoga we współczesnym systemie przeciwdziałania nieprzystosowaniu społecznemu i przestępczości oraz będzie miał świadomość negatywnych czynników warunkujących pracę resocjalizacyjną zakładach zamkniętych.

Ukończenie tej specjalności daje kwalifikacje do pracy w charakterze pedagoga, opiekuna i wychowawcy w takich instytucjach, jak:

 • zakłady poprawcze, wychowawcze, karne;
 • placówki leczenia uzależnień;
 • świetlice środowiskowe;
 • policja;
 • ośrodki interwencji kryzysowej;
 • sądy (w charakterze kuratora sądowego);
 • organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej społecznie.

Absolwent tej specjalności uzyska kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela w szkole dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie i w zakładach karnych (pod warunkiem posiadania przez niego uprawnień nauczycielskich do nauczania specjalności głównej).

Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-mentoringu

Niespotykana w innych uczelniach specjalność, która łączy wiedzę pedagogiczną z poznawaniem nowoczesnych metod szkolenia pracownika, jego wsparcia doradczego. Te studia są podstawą do uzyskania profesjonalnego przygotowania do pracy w charakterze doradcy zawodowego i personalnego. Student zdobywa umiejętności pozwalające mu na udzielanie pomocy uczniom w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz wspieranie osób dorosłych w podnoszeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.

Nowoczesnym wyróżnikiem kształcenia w ramach specjalności jest zdobywanie kompetencji w zakresie mentoringu biznesowego – rozumianego jako metoda szkolenia i adaptacji pracownika do firmy, oparta na relacji partnerskiej między pracownikiem a przydzielonym mu mentorem. Specjalność przygotowuje studentów do pełnienia roli eksperta, który tworzy i monitoruje programy mentoringowe w organizacji oraz zna metodykę pracy mentora.

W trakcie studiów będziesz generować własne pomysły na praktyczne zastosowania wiedzy z zakresu doradztwa i mentoringu biznesowego, zaproponujesz autorskie sposoby wspierania rozwoju zawodowego młodzieży szkolnej i osób dorosłych, poznasz techniki pracy doradczej i mentoringowej oraz obmyślisz sposoby ich twórczego wykorzystania w efektywnej pracy z klientami. Własne pomysły będziesz opracowywać w formie autorskich projektów, które będziesz sprawdzać w praktyce, np. w szkołach, firmach szkoleniowo-doradczych, urzędach pracy, fundacjach czy stowarzyszeniach. Doświadczenie zdobyte poprzez realizację projektów, wsparte fachową wiedzą specjalistyczną, umożliwi Ci samodzielne kreowanie własnego warsztatu pracy doradczej i mentoringowej. Będziesz przygotowany zarówno do samodzielnego odczytywania, jak i kreowania potrzeb rynku na usługi w zakresie doradztwa i mentoringu, a Twoja oferta usług będzie stanowić odpowiedź na te potrzeby. Zdobytą wiedzę i umiejętności będziesz zatem mógł wykorzystać do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa, mentoringu i szkoleń, a na rynku konkurować będziesz własną ofertą opartą na autorskich, oryginalnych pomysłach.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze samodzielnego doradcy zawodowego lub personalnego oraz specjalisty ds. mentoringu w:

 • firmach konsultingowych,
 • urzędach pracy na stanowisku doradcy zawodowego,
 • działach kadr w różnych instytucjach, także na stanowiskach kierowniczych,
 • agencjach doradztwa personalnego,
 • biurach pośrednictwa pracy,
 • instytucjach szkoleniowych,
 • działach personalnych różnych firm,
 • działach HR i rekrutacji w różnych instytucjach,
 • gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (szkolny doradca zawodowy),
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Coaching

Studia na tej specjalności przygotowują do realizacji zadań zawodowych w zakresie terapii pedagogicznej i coachingu.

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie zajęć diagnostyczno-wspomagających i terapeutycznych z osobami o specyficznych potrzebach edukacyjnych w każdym wieku. Zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych oraz psychoedukacyjnych. Nauczy się, jak pracować metodą coachingu, oraz uzyska przygotowanie trenerskie.

Absolwent tej specjalności będzie mógł podjąć pracę w charakterze pedagoga, opiekuna, wychowawcy i animatora w:

 • przedszkolach i szkołach;
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • placówkach świadczących usługi wpierające i doradcze.

Ponadto tak student, jak i absolwent, może uczestniczyć w dodatkowym kursie, na którym uzyska tytuł Młodszego Trenera Podmiotowości, co oznacza, że będzie posiadał kompetencje niezbędne do nauczania w modelu Europejskich i Polskich Ram Kwalifikacji.

TRENER KREATYWNOŚCI

System świadomości ludzkiej umożliwia człowiekowi utrzymanie się przy życiu. Życie rozumiemy jako całość złożoności otoczenia i zdolności jego przetwarzania. Aby zrozumieć tą złożoność potrzebne są człowiekowi umiejętności konstruktywnego myślenia i transformacji świadomości. Człowiek w ciągu całego swego życia poznaje podstawy budowania rzeczywistości oraz jej ulepszania, zmieniania na własne potrzeby.  Wszystko, czego się uczymy, możemy wykorzystać na swój sposób. Kształt myślenia uwidacznia się w naszej sferze działaniowej i może się okazać, że osiągnęliśmy rewolucję w działaniu w zakresie swoich spraw osobistych czy zawodowych. W każdej sferze życia bardzo pożądana jest kreatywność, pomysłowość, dzielność i sprawne komunikowanie się z otoczeniem. W związku z tym dogodniejszą pozycję zajmują te osoby, które lepiej sobie radzą z zaadaptowaniem się do nowego miejsca pracy, z jego przetwarzaniem, czy ulepszaniem.

Dzisiaj wiedza zdobyta w szkolnej ławce jest już niewystarczająca. Szkoły masowo „produkują" uczniów, którzy zachowują się schematycznie. Uczniowie, którzy myślą szablonowo, nie są przygotowani na wyzwania współczesności. Zatem przyjęcie takiej idei ma istotne następstwa dla pracy wychowawczej i dydaktycznej, ponieważ okazuje się, iż przekonanie, że można nauczać wszystkich taką samą metodą jest po prostu nieporozumieniem.

Odpowiadając na potrzeby otoczenia specjalność prowadzona jest w dwóch nurtach myślenia:

1. Kształcenie w modelu tradycyjnym – zdobywanie wiedzy
2. Kształcenie w modelu twórczym – rozwijanie umiejętności rozwiązywania i wdrażania rozwiązań problemów, zarówno pojedynczo, jak i w zespole.
Umiejętności te wykorzystujemy nie tylko do pracy zawodowej, ale i dla satysfakcjonującego życia.

Specjalność Trener jest szczególna, ponieważ student rozwija umiejętności personalne, czyli kontakt z własnymi emocjami, zdolność do efektywnej komunikacji, zdolność do dialogicznego rozwiązywania problemów i przekształcania konfliktu w sukces i zdobywa umiejętności społeczne. Ma świadomość jaką pełni rolę w zespole, jak budować zespół, realizować projekty, przewodzić grupą, formułować rozwiązania dla zespołu.
Oprócz tego zdobywa umiejętności jak rozwijać postawę kreatywną u „Drugiego”.

Praca trenera jest stosunkowo młodym zawodem. Wraz ze wzrostem potrzeb szkoleniowych pojawiło się i ciągle wzrasta zapotrzebowanie na pracę trenera zarówno w branży edukacyjnej, jak również w biznesie, przemyśle, medycynie czy administracji publicznej.  Prężnie rozwijający się sektor usług szkoleniowych, w tym realizacja projektów PO KL, jest szansą dla osób chcących realizować się w pracy trenera. Zawód ten został oficjalnie sklasyfikowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 82, poz.537), zmienionego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz. U. poz. 1268). 

Jak wygląda praca Trenera?

 • poznawanie nowych ludzi, podążanie za ich kreatywnością, odmiennością,
 • dzielenie się wiedzą (co działa w obie strony),
 • każdy warsztat (nawet na ten sam temat) wygląda inaczej,
 • wraz z doświadczeniem i wiekiem zyskujesz jako trener, a nie tracisz.

Jakie kompetencje powinien posiadać Trener?

 • pogłębioną samoświadomość, aby patrzeć na ludzi z ciekawością i otwartością,
 • empatię do siebie i wobec innych,
 • umiejętność przygotowania/zaprojektowania szkolenia,
 • poszerzenie własnego obszaru kreatywnego rozwoju,
 • metodykę kształcenia podmiotowego – rozwoju osobowości, prowadzącej do kształtowania kompetencji zwiększających sprawność działania,te i wiele innych kompetencji nabędziesz podczas studiów.

Gdzie trener może pracować?

 • samodzielnie, jako freelancer,
 • dla firm szkoleniowych,
 • dla banków, korporacji,
 • prowadzić szkolenia w placówkach oświatowych dla kadry dydaktycznej: w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach, technikach, na uczelniach wyższych.

Co otrzymasz po ukończeniu studiów?

 • dyplomu ukończenia studiów specjalność Trener kończy się uzyskaniem Certyfikatu Trenera I stopnia wystawionego przez Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi,
 • konkretne narzędzia do pracy z grupą w każdym wieku oraz „Bank ćwiczeń”.
Kadra: 

dr Magdalena Archacka - dziekan kierunku Pedagogika on-line
dr Anna Breś - prodziekan kierunku Pedagogika on-line

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Pedagogika:

Andragogika
Antropologia kulturowa
Diagnostyka pedagogiczna
Logika
Metodologia badań społecznych
Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej
Pedagogika ogólna
Pedagogika porównawcza
Pedagogika specjalna
Pedeutologia
Przedmioty w specjalnościach
Seminarium magisterskie
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
Współczesne problemy psychologii
Współczesne problemy socjologii
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne:420 zł
Czesne miesięczne od II roku studiów:610 zł
Specjalizacja terapia pedagogiczna (płatna od 2 semestru I roku studiów):440 zł
Specjalizacja terapia pedagogiczna od II roku:645 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ