Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Pedagogika

Zapisz się

420,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną

Program tej specjalności przewiduje zarówno tradycyjne kształcenie z zakresu nauk pedagogicznych, jak i przedmioty służące kształtowaniu praktycznych umiejętności, niezbędnych w działaniach opiekuńczych — m.in. umiejętności sporządzania diagnozy pedagogicznej oraz planowania oddziaływań wychowawczych i korekcyjnych.

Studia te dadzą Ci przygotowanie do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu.

Po uzyskaniu dyplomu możesz pracować w:

 • szkolnictwie (w charakterze pedagoga szkolnego),
 • internatach i bursach,
 • ośrodkach wychowawczych i szkolno-wychowawczych,
 • domach dziecka,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • świetlicach szkolnych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

UWAGA! Zgodnie z decyzją prorektora ds. kształcenia z dnia 1 lutego 2006 r. specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 15 osobach chętnych.

Pedagogika resocjalizacyjna z terapią

Studia na tej specjalności pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, organizowania i realizacji działań resocjalizacyjnych w różnorodnych placówkach.

Student pozna funkcje dydaktyka w procesie resocjalizacji, a także nabędzie informacje dotyczące specyfiki funkcjonowania osoby nieprzystosowanej społecznie oraz z metod pracy z taką osobą. Posiądzie wiedzę na temat współczesnych poglądów z zakresu resocjalizacji i pozna kierunki przeobrażeń tej dziedziny. Dowie się, na czym polega praca kuratora sądowego. Zdobędzie również informacje o prawnych podstawach pracy na terenie zakładów karnych i pozna podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego.

Absolwent tej specjalności będzie potrafił krytycznie oceniać rolę pedagoga we współczesnym systemie przeciwdziałania nieprzystosowaniu społecznemu i przestępczości oraz będzie miał świadomość negatywnych czynników warunkujących pracę resocjalizacyjną zakładach zamkniętych.

Ukończenie tej specjalności daje kwalifikacje do pracy w charakterze pedagoga, opiekuna i wychowawcy w takich instytucjach, jak:

 • zakłady poprawcze, wychowawcze, karne;
 • placówki leczenia uzależnień;
 • świetlice środowiskowe;
 • policja;
 • ośrodki interwencji kryzysowej;
 • sądy (w charakterze kuratora sądowego);
 • organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej społecznie.

Absolwent tej specjalności uzyska kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela w szkole dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie i w zakładach karnych (pod warunkiem posiadania przez niego uprawnień nauczycielskich do nauczania specjalności głównej).

Doradztwo zawodowe i personalne z e-mentoringiem

Niespotykana w innych uczelniach specjalność, która łączy wiedzę pedagogiczną z poznawaniem nowoczesnych metod szkolenia pracownika, jego wsparcia doradczego. Te studia są podstawą do uzyskania profesjonalnego przygotowania do pracy w charakterze doradcy zawodowego i personalnego. Student zdobywa umiejętności pozwalające mu na udzielanie pomocy uczniom w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz wspieranie osób dorosłych w podnoszeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.

Nowoczesnym wyróżnikiem kształcenia w ramach specjalności jest zdobywanie kompetencji w zakresie mentoringu biznesowego – rozumianego jako metoda szkolenia i adaptacji pracownika do firmy, oparta na relacji partnerskiej między pracownikiem a przydzielonym mu mentorem. Specjalność przygotowuje studentów do pełnienia roli eksperta, który tworzy i monitoruje programy mentoringowe w organizacji oraz zna metodykę pracy mentora.

W trakcie studiów będziesz generować własne pomysły na praktyczne zastosowania wiedzy z zakresu doradztwa i mentoringu biznesowego, zaproponujesz autorskie sposoby wspierania rozwoju zawodowego młodzieży szkolnej i osób dorosłych, poznasz techniki pracy doradczej i mentoringowej oraz obmyślisz sposoby ich twórczego wykorzystania w efektywnej pracy z klientami. Własne pomysły będziesz opracowywać w formie autorskich projektów, które będziesz sprawdzać w praktyce, np. w szkołach, firmach szkoleniowo-doradczych, urzędach pracy, fundacjach czy stowarzyszeniach. Doświadczenie zdobyte poprzez realizację projektów, wsparte fachową wiedzą specjalistyczną, umożliwi Ci samodzielne kreowanie własnego warsztatu pracy doradczej i mentoringowej. Będziesz przygotowany zarówno do samodzielnego odczytywania, jak i kreowania potrzeb rynku na usługi w zakresie doradztwa i mentoringu, a Twoja oferta usług będzie stanowić odpowiedź na te potrzeby. Zdobytą wiedzę i umiejętności będziesz zatem mógł wykorzystać do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa, mentoringu i szkoleń, a na rynku konkurować będziesz własną ofertą opartą na autorskich, oryginalnych pomysłach.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze samodzielnego doradcy zawodowego lub personalnego oraz specjalisty ds. mentoringu w:

 • firmach konsultingowych,
 • urzędach pracy na stanowisku doradcy zawodowego,
 • działach kadr w różnych instytucjach, także na stanowiskach kierowniczych,
 • agencjach doradztwa personalnego,
 • biurach pośrednictwa pracy,
 • instytucjach szkoleniowych,
 • działach personalnych różnych firm,
 • działach HR i rekrutacji w różnych instytucjach,
 • gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (szkolny doradca zawodowy),
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Coaching

Studia na tej specjalności przygotowują do realizacji zadań zawodowych w zakresie terapii pedagogicznej i coachingu.

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie zajęć diagnostyczno-wspomagających i terapeutycznych z osobami o specyficznych potrzebach edukacyjnych w każdym wieku. Zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych oraz psychoedukacyjnych. Nauczy się, jak pracować metodą coachingu, oraz uzyska przygotowanie trenerskie.

Absolwent tej specjalności będzie mógł podjąć pracę w charakterze pedagoga, opiekuna, wychowawcy i animatora w:

 • przedszkolach i szkołach;
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • placówkach świadczących usługi wpierające i doradcze.

Ponadto tak student, jak i absolwent, może uczestniczyć w dodatkowym kursie, na którym uzyska tytuł Młodszego Trenera Podmiotowości, co oznacza, że będzie posiadał kompetencje niezbędne do nauczania w modelu Europejskich i Polskich Ram Kwalifikacji.

Terapia pedagogiczna

Studia na specjalności terapia pedagogiczna dają możliwość prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, a także w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Są doskonałym uzupełnieniem kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego, pedagoga szkolnego oraz  edukacji wczesnoszkolnej, ale także nauczycieli prowadzących inne przedmioty w szkole podstawowej.

Studia opierają się na ciekawym, zróżnicowanym i praktycznym programie nauczania obejmującym takie przedmioty, jak:

 • Psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych
 • Logopedia
 • Diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Drama i teatr w terapii pedagogicznej
 • Diagnoza i terapia dzieci ze spektrum Autyzmu
 • Tyflopedagogika - elementy
 • Surdopedagogika - elementy
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
 • Metoda Dobrego Startu
 • Socjoterapia
 • Wykorzystanie technik plastycznych w terapii pedagogicznej
 • Muzykoterapia
 • Terapie logopedyczne
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych

Absolwent terapii pedagogicznej przygotowany jest do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej w takich instytucjach, jak:

 • przedszkola
 • szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne (klasy I-III; klasy integracyjne; nauczanie indywidualne)
 • szkoły na stanowisku pedagoga szkolnego
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • domy małego dziecka
 • alternatywne formy edukacji przedszkolnej
 • placówki świadczące usługi wspomagania rozwoju dziecka
 • szkolne oddziały przyszpitalne
 • szkoły sanatoryjne.
Kadra: 

dr Agnieszka Leszcz-Krysiak - prodziekan kierunku Pedagogika on-line

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Pedagogika:

Andragogika
Antropologia kulturowa
Diagnostyka pedagogiczna
Logika
Metodologia badań społecznych
Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej
Pedagogika ogólna
Pedagogika porównawcza
Pedagogika specjalna
Pedeutologia
Przedmioty w specjalnościach
Seminarium magisterskie
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
Współczesne problemy psychologii
Współczesne problemy socjologii
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne:420 zł
Czesne miesięczne od II roku studiów:610 zł
Specjalizacja terapia pedagogiczna (płatna od 2 semestru I roku studiów):440 zł
Specjalizacja terapia pedagogiczna od II roku:645 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ