Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Pedagogika

Zapisz się

340,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej

Program tej specjalności przewiduje zarówno tradycyjne kształcenie z zakresu nauk pedagogicznych, jak i przedmioty służące kształtowaniu praktycznych umiejętności, niezbędnych w działaniach opiekuńczych — m.in. umiejętności sporządzania diagnozy pedagogicznej oraz planowania oddziaływań wychowawczych i korekcyjnych.

Studia te dadzą Ci przygotowanie do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu.

Po uzyskaniu dyplomu możesz pracować w:

 • szkolnictwie (w charakterze pedagoga szkolnego),
 • internatach i bursach,
 • ośrodkach wychowawczych i szkolno-wychowawczych,
 • domach dziecka,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • świetlicach szkolnych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

UWAGA! Zgodnie z decyzją prorektora ds. kształcenia z dnia 1 lutego 2006 r. specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 15 osobach chętnych.

Edukacja wczesnoszkolna

Absolwent tej specjalności zdobędzie przygotowanie merytoryczne i umiejętności metodyczne do pełnienia roli zawodowej nauczyciela nauczania początkowego oraz innych form edukacji wczesnoszkolnej.

W trakcie zajęć poszerzy swoją wiedzę i umiejętności z obszaru edukacji matematycznej, polonistycznej, środowiskowej i artystycznej. Będzie także przygotowany do realizowania edukacji motoryczno-zdrowotnej w klasach I–III. Zdobędzie przygotowanie niezbędne do prowadzenia zajęć ruchowych i umuzykalniających oraz pozna metody, ćwiczenia i zabawy potrzebne w przyszłej pracy dydaktycznej. Dzięki zajęciom w obszarze terapii pedagogicznej wzbogaci wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał kwalifikacje odpowiednie do podjęcia pracy w szkołach podstawowych, domach małego dziecka, szkolnych oddziałach przyszpitalnych i szkołach sanatoryjnych. Ponadto zdobędzie umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych (w tym dydaktyczno-wyrównawczych).

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii

Z uwagi na coraz częściej pojawiające się u dzieci w wieku przedszkolnym trudności w wymowie oraz dostrzegając rolę nauczycieli wychowania przedszkolnego w procesie profilaktyki i terapii logopedycznej, wzbogaciliśmy specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne o elementy logopedii. Tym samym poza przygotowaniem do pracy w przedszkolu i szkole umożliwiamy zdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu profilaktyki logopedycznej. Na tej specjalności nauczysz się, jak rozwijać kreatywność dziecka, jak stosować alternatywne metody nauczania, poznasz metodę dramy, metodykę projektu edukacyjnego. Będziesz miał możliwość rozwoju swojej kreatywności i realizacji własnych pomysłów. Zajęcia mają charakter metodyczny, odbywają się w specjalnie przygotowanych pracowniach do edukacji wczesnoszkolnej, wyposażonych w instrumenty muzyczne, tablicę interaktywną i inne specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

Student tej specjalności nabywa przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje nauczycielskie. Mamy szkoły ćwiczeń, w których zdobędziesz praktyczne umiejętności, m.in. Szkoła Podstawowa nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Wróbla 5, Międzynarodowa Szkoła Innowacji Edukacyjnej przy ul. Pomorskiej 83/85, Przedszkole Miejskie przy ul. Szpitalnej, Przedszkole Miejskie przy ul. Kasprzaka.

Absolwent może podjąć pracę w charakterze nauczyciela w takich instytucjach, jak:

 • przedszkola publiczne i niepubliczne, kluby malucha,
 • szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne (klasy I–III, klasy integracyjne, nauczanie indywidualne),
 • domy małego dziecka,
 • alternatywne formy edukacji przedszkolnej,
 • szkolne oddziały przyszpitalne,
 • szkoły sanatoryjne.

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii

Studia na tej specjalności pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, organizowania i realizacji działań resocjalizacyjnych w różnorodnych placówkach.

Student pozna funkcje dydaktyka w procesie resocjalizacji, a także nabędzie informacje dotyczące specyfiki funkcjonowania osoby nieprzystosowanej społecznie oraz z metod pracy z taką osobą. Posiądzie wiedzę na temat współczesnych poglądów z zakresu resocjalizacji i pozna kierunki przeobrażeń tej dziedziny. Dowie się, na czym polega praca kuratora sądowego. Zdobędzie również informacje o prawnych podstawach pracy na terenie zakładów karnych i pozna podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego.

Absolwent tej specjalności będzie potrafił krytycznie oceniać rolę pedagoga we współczesnym systemie przeciwdziałania nieprzystosowaniu społecznemu i przestępczości oraz będzie miał świadomość negatywnych czynników warunkujących pracę resocjalizacyjną zakładach zamkniętych.

Ukończenie tej specjalności daje kwalifikacje do pracy w charakterze pedagoga, opiekuna i wychowawcy w takich instytucjach, jak:

 • zakłady poprawcze, wychowawcze, karne;
 • placówki leczenia uzależnień;
 • świetlice środowiskowe;
 • policja;
 • ośrodki interwencji kryzysowej;
 • sądy (w charakterze kuratora sądowego);
 • organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej społecznie.

Absolwent tej specjalności uzyska kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela w szkole dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie i w zakładach karnych (pod warunkiem posiadania przez niego uprawnień nauczycielskich do nauczania specjalności głównej).

Doradztwo zawodowe i personalne z elementami mentoringu biznesowego

Niespotykana w innych uczelniach specjalność, która łączy wiedzę pedagogiczną z poznawaniem nowoczesnych metod szkolenia pracownika, jego wsparcia doradczego. Te studia są podstawą do uzyskania profesjonalnego przygotowania do pracy w charakterze doradcy zawodowego i personalnego. Student zdobywa umiejętności pozwalające mu na udzielanie pomocy uczniom w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz wspieranie osób dorosłych w podnoszeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.

Nowoczesnym wyróżnikiem kształcenia w ramach specjalności jest zdobywanie kompetencji w zakresie mentoringu biznesowego – rozumianego jako metoda szkolenia i adaptacji pracownika do firmy, oparta na relacji partnerskiej między pracownikiem a przydzielonym mu mentorem. Specjalność przygotowuje studentów do pełnienia roli eksperta, który tworzy i monitoruje programy mentoringowe w organizacji oraz zna metodykę pracy mentora.

W trakcie studiów będziesz generować własne pomysły na praktyczne zastosowania wiedzy z zakresu doradztwa i mentoringu biznesowego, zaproponujesz autorskie sposoby wspierania rozwoju zawodowego młodzieży szkolnej i osób dorosłych, poznasz techniki pracy doradczej i mentoringowej oraz obmyślisz sposoby ich twórczego wykorzystania w efektywnej pracy z klientami. Własne pomysły będziesz opracowywać w formie autorskich projektów, które będziesz sprawdzać w praktyce, np. w szkołach, firmach szkoleniowo-doradczych, urzędach pracy, fundacjach czy stowarzyszeniach. Doświadczenie zdobyte poprzez realizację projektów, wsparte fachową wiedzą specjalistyczną, umożliwi Ci samodzielne kreowanie własnego warsztatu pracy doradczej i mentoringowej. Będziesz przygotowany zarówno do samodzielnego odczytywania, jak i kreowania potrzeb rynku na usługi w zakresie doradztwa i mentoringu, a Twoja oferta usług będzie stanowić odpowiedź na te potrzeby. Zdobytą wiedzę i umiejętności będziesz zatem mógł wykorzystać do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa, mentoringu i szkoleń, a na rynku konkurować będziesz własną ofertą opartą na autorskich, oryginalnych pomysłach.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze samodzielnego doradcy zawodowego lub personalnego oraz specjalisty ds. mentoringu w:

 • firmach konsultingowych,
 • urzędach pracy na stanowisku doradcy zawodowego,
 • działach kadr w różnych instytucjach, także na stanowiskach kierowniczych,
 • agencjach doradztwa personalnego,
 • biurach pośrednictwa pracy,
 • instytucjach szkoleniowych,
 • działach personalnych różnych firm,
 • działach HR i rekrutacji w różnych instytucjach,
 • gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (szkolny doradca zawodowy),
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Coaching

Studia na tej specjalności przygotowują do realizacji zadań zawodowych w zakresie terapii pedagogicznej i coachingu.

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie zajęć diagnostyczno-wspomagających i terapeutycznych z osobami o specyficznych potrzebach edukacyjnych w każdym wieku. Zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych oraz psychoedukacyjnych. Nauczy się, jak pracować metodą coachingu, oraz uzyska przygotowanie trenerskie.

Absolwent tej specjalności będzie mógł podjąć pracę w charakterze pedagoga, opiekuna, wychowawcy i animatora w:

 • przedszkolach i szkołach;
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • placówkach świadczących usługi wpierające i doradcze.

Ponadto tak student, jak i absolwent, może uczestniczyć w dodatkowym kursie, na którym uzyska tytuł Młodszego Trenera Podmiotowości, co oznacza, że będzie posiadał kompetencje niezbędne do nauczania w modelu Europejskich i Polskich Ram Kwalifikacji.

Edukacja i promocja zdrowia

Studia na tej specjalności pozwalają zapoznać się z problematyką prozdrowotną w zakresie stylu życia oraz czynnikami środowiskowymi związanymi z kształtowaniem ogólnego zdrowia człowieka.

Studia na specjalności edukacja i promocja zdrowia pozwalają zapoznać się z problematyką prozdrowotną w zakresie stylu życia oraz czynnikami środowiskowymi związanymi z kształtowaniem ogólnego zdrowia człowieka. Student tej specjalności zdobędzie wiedzę na temat ochrony zdrowia, profilaktyki najczęstszych chorób oraz tworzenia programów promocji zdrowia. Zapozna się również z działalnością instytucji działających w dziedzinie szeroko pojmowanego zdrowia i ze sposobami zarządzania nimi. Student zdobędzie wiedzę z zakresu anatomii patologicznej i patofizjologii, wybranych chorób cywilizacyjnych oraz podstaw psychiatrii i psychopatologii. Uzyska wiedzę i umiejętności stanowiące podstawę do konstruowania programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia oraz pozna zasady funkcjonowania rynku usług medycznych i zdrowotnych.

Studia z zakresu edukacji i promocji zdrowia przygotowują do pracy:

 • w zakładach opieki zdrowotnej – w tym w szpitalach, przychodniach lekarskich;
 • w placówkach opieki społecznej – w tym w domach starców, dziennych domach opieki;
 • w charakterze pedagoga lub wychowawcy w placówkach i organizacjach zajmujących się oświatą prozdrowotną.

Psychopedagogika z profilaktyką społeczną

Studia na tej specjalności społeczną pozwalają na uzyskanie wiedzy pedagogicznej pogłębionej o wiadomości i umiejętności z zakresu psychologii.

Student tej specjalności zdobędzie informacje dotyczące szeroko rozumianej psychologii stosowanej (m.in. psychologii zdrowia i stresu oraz społecznej psychologii wychowania) i pozna możliwości jej zastosowania w obszarze praktyki pedagogicznej. Ponadto opanuje umiejętność planowania, organizowania i prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, stymulowania myślenia i postawy twórczej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz podejmowania podstawowych form pomocy pedagogicznej uczniom z niepowodzeniami szkolnymi. Student uzyska przygotowanie do prowadzenia działań w obszarze wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych, wspierania i edukacji rodziców dzieci w środowisku szkolnym oraz konsultacji wychowawczych dla nauczycieli.
Absolwent tej specjalności może ubiegać się o podjęcie pracy w:

Absolwent tej specjalności społeczną może ubiegać się o podjęcie pracy w:

 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • firmach i instytucjach poradnictwa edukacyjnego;
 • warsztatach terapii zajęciowej;
 • ogniskach resocjalizacyjnych i świetlicach terapeutycznych;
 • domach i ośrodkach pomocy społecznej;
 • szkołach.

Gerontologia społeczna

Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych opieką, pomocą i wsparciem osób starszych. Nabędziesz wiedzę gerontologiczną, medyczną w zakresie opieki i pracy z osobami starszymi. Szczególnie zachęcamy do jej wyboru osoby, które już pracują z osobami starszymi i chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w pracy z osobami starszymi, ale także absolwentów studiów pierwszego stopnia takich kierunków jak: pielęgniarstwo, praca socjalna. W dobie starzejącego się społeczeństwa jest to specjalność, która może zapewnić Ci poszukiwaną na rynku pracę.

Terapia pedagogiczna z elementami logopedii

Studia na specjalności terapia pedagogiczna z elementami logopedii dają możliwość prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, a także w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Są doskonałym uzupełnieniem kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego, pedagoga szkolnego oraz  edukacji wczesnoszkolnej, ale także nauczycieli prowadzących inne przedmioty w szkole podstawowej.

Studia opierają się na ciekawym, zróżnicowanym i praktycznym programie nauczania obejmującym takie przedmioty, jak:

 • Psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych
 • Logopedia
 • Diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Drama i teatr w terapii pedagogicznej
 • Diagnoza i terapia dzieci ze spektrum Autyzmu
 • Tyflopedagogika - elementy
 • Surdopedagogika - elementy
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
 • Metoda Dobrego Startu
 • Socjoterapia
 • Wykorzystanie technik plastycznych w terapii pedagogicznej
 • Muzykoterapia
 • Terapie logopedyczne
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych

Absolwent terapii pedagogicznej z logopedią przygotowany jest do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej w takich instytucjach, jak:

 • przedszkola
 • szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne (klasy I-III; klasy integracyjne; nauczanie indywidualne)
 • szkoły na stanowisku pedagoga szkolnego
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • domy małego dziecka
 • alternatywne formy edukacji przedszkolnej
 • placówki świadczące usługi wspomagania rozwoju dziecka
 • szkolne oddziały przyszpitalne
 • szkoły sanatoryjne.
Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Pedagogika:

Andragogika
Antropologia kulturowa
Diagnostyka pedagogiczna
Logika
Metodologia badań społecznych
Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej
Pedagogika ogólna
Pedagogika porównawcza
Pedagogika specjalna
Pedeutologia
Przedmioty w specjalnościach
Seminarium magisterskie
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
Współczesne problemy psychologii
Współczesne problemy socjologii
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne:340 zł
Miesięczna rata czesnego OD 2 semestru:510 zł
Miesięczna rata czesnego dla studentów OD 2 semestru (kończący studia w sem. zimowym):385 zł

Pedagogika - specjalność wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii:

420 zł
Pedagogika - specjalność wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii (Miesięczna rata czesnego dla studentów OD  2 semestru):615 zł
  
Pedagogika - specjalność wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii (Miesięczna rata czesnego dla studentów OD 2 semestru -kończący studia w sem. zimowym)465 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:17 zł

 

FAQ