Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Pedagogika

Zapisz się

430,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej

Najbardziej uniwersalna pedagogiczna specjalność, dająca najszerszy wachlarz zatrudnienia. Jej wyjątkowość polega na tym, że przygotujemy Cię do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, ale również do podjęcia profesjonalnej pracy z podopiecznym, wykraczającej poza kanon instytucjonalnej pomocy, a więc bezpośrednio w najbliższym mu środowisku, np. w pracy pedagoga ulicy (streetworker). Rozwiniesz swoje cechy charakteru niezbędne w pracy pedagoga: komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie ze stresem i odnalezienia się w sytuacjach trudnych, dojrzałość emocjonalną, asertywność, jasne zrozumienie i określenie granic osobistych i zawodowych. Dzięki zdobytym na tej specjalności kompetencjom osobistym i społecznym będziesz sam w stanie stworzyć sobie miejsce pracy, np. założyć fundację, podjąć indywidualną praktykę, założyć placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

W ramach tej specjalności współpracujemy z: Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii przy ul. Praussa 40, Fundacją Młodzi dla Młodych, Fundacją Równe Szanse.

Opiekunowie specjalności:

dr Dorota Nawra-Wyraz

Miejsca pracy to m.in.:

 • domy i ośrodki pomocy społecznej,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • domy dziecka,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • świetlice szkolne, świetlice środowiskowe,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • hospicja,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz pomocy potrzebującym,
 • schroniska, domy opieki i hostele,
 • organizacje pozarządowe zajmujące się diagnozowaniem ww. problemów i przeciwdziałaniem im.

Program tej specjalności przewiduje zarówno tradycyjne kształcenie z zakresu nauk pedagogicznych, jak i przedmioty służące kształtowaniu praktycznych umiejętności, niezbędnych w działaniach opiekuńczych — m.in. umiejętności sporządzania diagnozy pedagogicznej oraz planowania oddziaływań wychowawczych i korekcyjnych.

Studia te dadzą Ci przygotowanie do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu.

UWAGA! Zgodnie z decyzją prorektora ds. kształcenia z dnia 1 lutego 2006 r. specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 15 osobach chętnych.

Coaching

Studia na tej specjalności przygotowują do realizacji zadań zawodowych w zakresie terapii pedagogicznej i coachingu.

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie zajęć diagnostyczno-wspomagających i terapeutycznych z osobami o specyficznych potrzebach edukacyjnych w każdym wieku. Zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych oraz psychoedukacyjnych. Nauczy się, jak pracować metodą coachingu, oraz uzyska przygotowanie trenerskie.

Absolwent tej specjalności będzie mógł podjąć pracę w charakterze pedagoga, opiekuna, wychowawcy i animatora w:

 • przedszkolach i szkołach;
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • placówkach świadczących usługi wpierające i doradcze.

Ponadto tak student, jak i absolwent, może uczestniczyć w dodatkowym kursie, na którym uzyska tytuł Młodszego Trenera Podmiotowości, co oznacza, że będzie posiadał kompetencje niezbędne do nauczania w modelu Europejskich i Polskich Ram Kwalifikacji.

Terapia pedagogika z arteterapią

Studia na specjalności terapia pedagogiczna dają możliwość prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz z dziećmi w klasach IV–VI szkoły podstawowej.
Obecnie występuje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu.
Studia na tej specjalności są doskonałym uzupełnieniem kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, ale także nauczycieli prowadzących inne przedmioty w szkole podstawowej.

Studia opierają się na ciekawym, zróżnicowanym i praktycznym programie nauczania obejmującym takie przedmioty, jak:

 • psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych,
 • logopedia,
 • diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • drama i teatr w terapii pedagogicznej,
 • diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu,
 • tyflopedagogika – elementy,
 • surdopedagogika – elementy,
 • diagnoza i terapia integracji sensorycznej,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • socjoterapia,
 • wykorzystanie technik plastycznych w terapii pedagogicznej,
 • muzykoterapia,
 • terapie logopedyczne,
 • konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych.

W trakcie studiów rozwiniesz swoje predyspozycje do pracy pedagoga terapeuty, będziesz przygotowany do samodzielnego inicjowania, planowania i prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym.


Studiowanie na specjalności terapia pedagogiczna w modelu kreatywnym to:
1. Generowanie pomysłów – trening twórczości, otwartość, kompetencje społeczne i interpersonalne, poznanie podstawowych problemów z zakresu terapii pedagogicznej, inspirowanie i twórcze dyskusje na temat poznanych teorii.
2. Formułowanie projektów – praca metodą projektów, formułowanie projektów z zakresu terapii pedagogicznej w oparciu o własne pomysły.
3. Wdrażanie autorskich projektów w szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
4. Organizowanie własnej firmy w obszarze terapii pedagogicznej i sprzedaż produktów.

Po ukończeniu tej specjalności będziesz przygotowany do samodzielnego prowadzenia:

 • badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • terapii indywidualnej i grupowej oraz warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,
 • zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju,
 • działań wspierających rozwój ucznia,
 • zajęć rozwijających uzdolnienia, potencjały i kreatywność ucznia.


Po ukończeniu specjalności możesz podjąć pracę w takich instytucjach, jak:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • domy małego dziecka,
 • alternatywne formy edukacji przedszkolnej,
 • placówki świadczące usługi wspomagania rozwoju dziecka,
 • szkolne oddziały przyszpitalne,
 • szkoły sanatoryjne.

Mamy szkoły ćwiczeń, w których zdobędziesz praktyczne umiejętności, m.in. Szkoła Podstawowa nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Wróbla 5, Międzynarodowa Szkoła Innowacji Edukacyjnej przy ul. Pomorskiej 83/85. Współpracujemy z Ośrodkiem dla Dzieci Niesłyszących SOSW nr 4 w Łodzi przy ul. Krzywickiego 20, ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym „Jordanówka” przy ul. Tkackiej 36.


Opiekunowie specjalności:
dr Anna Grygoruk, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

Pedagogika resocjalizacyjna z terapią

Studia na tej specjalności pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, organizowania i realizacji działań resocjalizacyjnych w różnorodnych placówkach.

Student pozna funkcje dydaktyka w procesie resocjalizacji, a także nabędzie informacje dotyczące specyfiki funkcjonowania osoby nieprzystosowanej społecznie oraz z metod pracy z taką osobą. Posiądzie wiedzę na temat współczesnych poglądów z zakresu resocjalizacji i pozna kierunki przeobrażeń tej dziedziny. Dowie się, na czym polega praca kuratora sądowego. Zdobędzie również informacje o prawnych podstawach pracy na terenie zakładów karnych i pozna podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego.

Absolwent tej specjalności będzie potrafił krytycznie oceniać rolę pedagoga we współczesnym systemie przeciwdziałania nieprzystosowaniu społecznemu i przestępczości oraz będzie miał świadomość negatywnych czynników warunkujących pracę resocjalizacyjną zakładach zamkniętych.

Ukończenie tej specjalności daje kwalifikacje do pracy w charakterze pedagoga, opiekuna i wychowawcy w takich instytucjach, jak:

 • zakłady poprawcze, wychowawcze, karne;
 • placówki leczenia uzależnień;
 • świetlice środowiskowe;
 • policja;
 • ośrodki interwencji kryzysowej;
 • sądy (w charakterze kuratora sądowego);
 • organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej społecznie.

Absolwent tej specjalności uzyska kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela w szkole dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie i w zakładach karnych (pod warunkiem posiadania przez niego uprawnień nauczycielskich do nauczania specjalności głównej).

Kadra: 

dr Magdalena Archacka - dziekan kierunku Pedagogika on-line
dr Anna Breś - prodziekan kierunku Pedagogika on-line
dr hab. prof. Helena Marzec
dr Janusz Tomiło
dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
dr Anna Breś
dr Magdalena Archacka
dr Paweł Witek
dr Kamila Lasocińska
dr Kamila Witerska
dr Mirosław Mielczarek
dr Daria Modrzejewska

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Pedagogika:

Andragogika
Antropologia kulturowa
Diagnostyka pedagogiczna
Logika
Metodologia badań społecznych
Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej
Pedagogika ogólna
Pedagogika porównawcza
Pedagogika specjalna
Pedeutologia
Przedmioty w specjalnościach
Seminarium magisterskie
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
Współczesne problemy psychologii
Współczesne problemy socjologii
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne:430 zł
Czesne miesięczne od II roku studiów:630 zł
Specjalizacja terapia pedagogiczna (płatna od 2 semestru I roku studiów):450 zł
Specjalizacja terapia pedagogiczna z arteterapią od II roku:660 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ