Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Pedagogika

Zapisz się

340,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego – NOWOŚĆ

Chcesz być kompetentnym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej? Chcesz umieć więcej niż Twoi koledzy z pracy? Chcesz być pedagogiem na miarę nowej rzeczywistości? Studiuj specjalność Edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego, dzięki której uzyskasz niezbędne w pracy pedagoga kompetencje językowe.

Jako absolwent tej specjalności zdobędziesz kwalifikacje do nauczania, w tym również języka angielskiego, w przedszkolach oraz klasach I–III szkoły podstawowej. W ten sposób będziesz profesjonalnie przygotowany do prowadzenia innowacyjnych, niestandardowych zajęć lekcyjnych oraz kreatywnej organizacji procesu nauczania.

Zostaniesz pedagogiem i nauczycielem języka angielskiego, co ułatwi Ci znalezienie atrakcyjnej pracy.

Program specjalności realizuje efekty kształcenia zgodne z opisem efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

W celu uzyskania uprawnień językowych na koniec studiów organizujemy egzamin na poziomie B2, który da Ci uprawnienia do nauczania języka angielskiego w klasach I–III.

 
UWAGA! Zgodnie z decyzją prorektora ds. kształcenia z dnia 1 lutego 2006 r. specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 15 osobach chętnych.

 

Doradztwo zawodowe i personalne

Studia na tej specjalności rozwiną Twoje umiejętności z zakresu fachowej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym w wyborze szkoły czy zawodu, a także nauczą Cię skutecznego doradztwa dotyczącego poruszania się po rynku pracy. Dowiesz się też, jak wykorzystywać wyniki badań diagnostycznych, prowadzonych przez psychologów i socjologów na potrzeby doradztwa personalnego. Proponowany zestaw przedmiotów umożliwi Ci zdobycie wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy w wyspecjalizowanych działach urzędów pracy, ośrodkach pomocy społecznej i firmach doradztwa personalnego. Program studiów jest opracowany i rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Po uzyskaniu dyplomu możesz pracować w:

 • działach personalnych firm,
 • agencjach doradztwa personalnego,
 • urzędach pracy,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • szkolnych ośrodkach kariery.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej

Program tej specjalności przewiduje zarówno tradycyjne kształcenie z zakresu nauk pedagogicznych, jak i przedmioty służące kształtowaniu praktycznych umiejętności, niezbędnych w działaniach opiekuńczych — m.in. umiejętność sporządzania diagnozy pedagogicznej oraz planowania oddziaływań wychowawczych i korekcyjnych. Studia te pozwolą Ci przygotować się do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu.

Po uzyskaniu dyplomu możesz pracować w:

 • szkolnictwie (w charakterze pedagoga szkolnego),
 • internatach i bursach,
 • ośrodkach wychowawczych i szkolno-wychowawczych,
 • domach dziecka,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • świetlicach szkolnych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Student nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym — zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne w zakresie: diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zapoznaje się ze szczegółowymi metodykami niezbędnymi w pracy nauczyciela w szkole i przedszkolu, poznaje podstawowe przepisy prawa oświatowego, posiada niezbędną wiedzę psychologiczną w zakresie prawidłowości rozwojowych dziecka, potrafi diagnozować problemy dziecka, zaplanować i wdrożyć działania profilaktyczne oraz wspierające. Otrzymuje przygotowanie do prowadzenia zajęć umuzykalniających i ruchowych, a także poznaje metody, ćwiczenia i zabawy potrzebne w przyszłej pracy dydaktycznej.

Student specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne nabywa przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje nauczycielskie. Absolwent może podjąć pracę w charakterze nauczyciela, w takich instytucjach, jak:

 • przedszkola publiczne i niepubliczne, Kluby Malucha,
 • szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne (klasy I–III; klasy integracyjne; nauczanie indywidualne),
 • domy małego dziecka,
 • alternatywne formy edukacji przedszkolnej,
 • szkolne oddziały przyszpitalne,
 • szkoły sanatoryjne.

Coaching

Specjalność przygotowuje do realizacji zadań zawodowych w zakresie terapii pedagogicznej, zawiera również podstawy teoretyczne i metodyczne doradztwa i coachingu. Słuchacze w trakcie studiów zdobywają wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie zajęć diagnostyczno-wspomagających i terapeutycznych z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku życia od niemowlęcego do późnej dorosłości. Słuchacze nauczą się, jak w praktyce przygotowywać programy IPET dla uczniów w oparciu o aktualne wymagania MEN. Absolwenci zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych, psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców, udzielania porad i konsultacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod, takich jak coaching oraz prowadzenia warsztatów dla uczniów i rodziców.

Absolwenci są posiadają przygotowanie pedagogiczne (zgodnie z Rozporządzeniem MEN), przygotowani do pracy na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w:

 • przedszkolu,
 • szkole,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach świadczących usługi wpierające i doradcze.

Ponadto studenci i absolwenci mogą uczestniczyć w dodatkowym kursie, na którym uzyskają tytuł Animatora Podmiotowości, co oznacza, że będą posiadali kompetencje nauczania w modelu Europejskich i Polskich Ram Kwalifikacji.

Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi

To specjalność, która przygotuje Cię do pracy dydaktycznej, wychowawczej z osobami dorosłymi i starszymi. Zdobędziesz zawód andragoga oraz uprawnienia i umiejętności do prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi. Poznasz czym charakteryzuje się specyfika uczenia się dorosłych. Nabędziesz umiejętności do aktywizowania i organizowania zajęć osobom w tej fazie życia. W czasach starzejącego się społeczeństwa coraz częściej potrzeba będzie osób, które będą potrafiły pracować i aktywizować osoby dorosłe i starsze. Pomyśl czy biorąc pod uwagę przyszłość demograficzną, nie jest to zawód dla Ciebie?

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii

Student w trakcie realizacji programu na tej specjalności nabywa umiejętności i kompetencji, które pozwalają mu wykorzystać podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej (oraz dziedzin z nią związanych) w procesie planowania pracy z dziećmi z ryzykiem zachowań patologicznych społecznie, młodzieżą niedostosowaną oraz dorosłymi przestępcami. Nabywa umiejętności planowania oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych, zdobywa wiedzę i umiejętności, które stanowią podstawę dla doskonalenia i nabywania kwalifikacji w zakresie pracy socjoterapeutycznej. Student zdobywa kwalifikacje niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczo-terapeutycznej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie oraz dorosłymi, którzy złamali normy prawne i obyczajowe.

Absolwent nabywa przygotowanie pedagogiczne (zgodnie z Rozporządzeniem MEN), umiejętności sporządzania pedagogicznej diagnozy resocjalizacyjnej, planowania i realizowania oddziaływań resocjalizacyjnych (opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych) w warunkach zarówno instytucji zamkniętych, jak i w środowisku otwartym, które upoważniają go do podjęcia pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy resocjalizującego w takich placówkach i instytucjach, jak:

 • zakłady poprawcze,
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • zakłady karne,
 • kuratorskie ośrodki pracy,
 • świetlice środowiskowe,
 • ogniska wychowawcze,
 • ośrodki pomocy społeczno-wychowawczej,
 • organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej społecznie.
Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Pedagogika:

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Działania twórcze
Edukacja zdrowotna i ekologiczna
Etyka
Filozofia człowieka
Historia wychowania
Język obcy
Kwestie społeczne w pedagogice
Metody badań pedagogicznych
Metodyczne aspekty wychowania
Patologie społeczne
Pedagogika pracy z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy
Pedagogika społeczna
Podstawy filozofii
Podstawy metodyki opiekuńczo-wychowawczej
Pojęcia i systemy pedagogiczne
Praca dyplomowa
Profilaktyka społeczna
Projekt przedsięwzięcia edukacyjnego
Przedmioty specjalizacyjne
Przedmioty specjalizacyjne
Psychologia ogólna
Psychologia rozwojowa
Psychologia wychowawcza
Seminarium dyplomowe
Socjologia ogólna
Socjologia wychowania
Technologie informacyjne/li>
Teoretyczne podstawy kształcenia
Teoretyczne podstawy wychowania
Teoretyczne podstawy wychowania
Współczesne kierunki wychowania
WUP-integracja i komunikacja
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne :340
Czesne miesięczne obowiązujące od 5 semestru:510 zł
Czesne miesięczne specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego 350 zł
Czesne miesięczne obowiązujące od 5 semestru specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego 525 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:17 zł

 

FAQ