Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Pedagogika

Zapisz się

420,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

Program tej specjalności przewiduje zarówno tradycyjne kształcenie z zakresu nauk pedagogicznych, jak i przedmioty służące kształtowaniu praktycznych umiejętności, niezbędnych w działaniach opiekuńczych — m.in. umiejętność sporządzania diagnozy pedagogicznej oraz planowania oddziaływań wychowawczych i korekcyjnych. Studia te pozwolą Ci przygotować się do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu.

Po uzyskaniu dyplomu możesz pracować w:

 • szkolnictwie (w charakterze pedagoga szkolnego),
 • internatach i bursach,
 • ośrodkach wychowawczych i szkolno-wychowawczych,
 • domach dziecka,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • świetlicach szkolnych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Coaching

Specjalność przygotowuje do realizacji zadań zawodowych w zakresie terapii pedagogicznej, zawiera również podstawy teoretyczne i metodyczne doradztwa i coachingu. Słuchacze w trakcie studiów zdobywają wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie zajęć diagnostyczno-wspomagających i terapeutycznych z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku życia od niemowlęcego do późnej dorosłości. Słuchacze nauczą się, jak w praktyce przygotowywać programy IPET dla uczniów w oparciu o aktualne wymagania MEN. Absolwenci zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych, psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców, udzielania porad i konsultacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod, takich jak coaching oraz prowadzenia warsztatów dla uczniów i rodziców.

Absolwenci są posiadają przygotowanie pedagogiczne (zgodnie z Rozporządzeniem MEN), przygotowani do pracy na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w:

 • przedszkolu,
 • szkole,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach świadczących usługi wpierające i doradcze.

Ponadto studenci i absolwenci mogą uczestniczyć w dodatkowym kursie, na którym uzyskają tytuł Animatora Podmiotowości, co oznacza, że będą posiadali kompetencje nauczania w modelu Europejskich i Polskich Ram Kwalifikacji.

Pedagogika resocjalizacyjna 

Student w trakcie realizacji programu na tej specjalności nabywa umiejętności i kompetencji, które pozwalają mu wykorzystać podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej (oraz dziedzin z nią związanych) w procesie planowania pracy z dziećmi z ryzykiem zachowań patologicznych społecznie, młodzieżą niedostosowaną oraz dorosłymi przestępcami. Nabywa umiejętności planowania oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych, zdobywa wiedzę i umiejętności, które stanowią podstawę dla doskonalenia i nabywania kwalifikacji w zakresie pracy socjoterapeutycznej. Student zdobywa kwalifikacje niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczo-terapeutycznej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie oraz dorosłymi, którzy złamali normy prawne i obyczajowe.

Absolwent nabywa przygotowanie pedagogiczne (zgodnie z Rozporządzeniem MEN), umiejętności sporządzania pedagogicznej diagnozy resocjalizacyjnej, planowania i realizowania oddziaływań resocjalizacyjnych (opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych) w warunkach zarówno instytucji zamkniętych, jak i w środowisku otwartym, które upoważniają go do podjęcia pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy resocjalizującego w takich placówkach i instytucjach, jak:

 • zakłady poprawcze,
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • zakłady karne,
 • kuratorskie ośrodki pracy,
 • świetlice środowiskowe,
 • ogniska wychowawcze,
 • ośrodki pomocy społeczno-wychowawczej,
 • organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej społecznie.
Kadra: 

dr Magdalena Archacka - dziekan kierunku Pedagogika on-line
dr Anna Breś - prodziekan kierunku Pedagogika on-line
dr hab. prof. Helena Marzec
dr Janusz Tomiło
dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
dr Anna Breś
dr Magdalena Archacka
dr Paweł Witek
dr Kamila Lasocińska
dr Kamila Witerska
dr Mirosław Mielczarek
dr Daria Modrzejewska

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Pedagogika:

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Działania twórcze
Edukacja zdrowotna i ekologiczna
Etyka
Filozofia człowieka
Historia wychowania
Język obcy
Kwestie społeczne w pedagogice
Metody badań pedagogicznych
Metodyczne aspekty wychowania
Patologie społeczne
Pedagogika pracy z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy
Pedagogika społeczna
Podstawy filozofii
Podstawy metodyki opiekuńczo-wychowawczej
Pojęcia i systemy pedagogiczne
Praca dyplomowa
Profilaktyka społeczna
Projekt przedsięwzięcia edukacyjnego
Przedmioty specjalizacyjne
Przedmioty specjalizacyjne
Psychologia ogólna
Psychologia rozwojowa
Psychologia wychowawcza
Seminarium dyplomowe
Socjologia ogólna
Socjologia wychowania
Technologie informacyjne/li>
Teoretyczne podstawy kształcenia
Teoretyczne podstawy wychowania
Teoretyczne podstawy wychowania
Współczesne kierunki wychowania
WUP-integracja i komunikacja
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne obowiązujące od 1 do 4 semestru:420 zł
Czesne miesięczne obowiązujące od 5 semestru:615 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ