Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Administracja

Zapisz się

410,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Studia on-line na kierunku Administracja przygotowują absolwenta do kreatywnego uczestnictwa w procesie administrowania w ramach podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego. Studia te łącza tradycyjne, teoretyczne ujęcie administracji z działalnością innowacyjną uwzględniającą aktualne potrzeby i oczekiwania Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz rynku pracy. Kierunek Administracja on-line jest niezwykle wszechstronny i łączy w swoim programie zagadnienia z różnych dziedzin prawa, ekonomii, nauk społecznych oraz zarządzania.

Na studiach on-line I stopnia na kierunku Administracja wprowadziliśmy specjalny cykl zajęć poświęconych kompleksowemu przygotowaniu absolwentów:

 • do podjęcia pracy w strukturach administracji publicznej,
 • do podejścia do egzaminu konkursowego i kontynuacji kształcenia na dalszej prestiżowej ścieżce zawodowej, tj. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - kształcącej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Koncepcję kształcenia kierunku dostosowano również do potrzeb jednostek samorządowych zainteresowanych wdrażaniem innowacji.

Specjalności

Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania

Specjalność administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania jest adresowana do studentów, którzy pracują bądź chcieliby rozpocząć pracę w administracji szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania – tj.:

 • w strukturach administracyjnych sądów powszechnych i administracyjnych oraz sądów i trybunałów;
 • w administracji struktur organizacyjnych prokuratury, Policji, ABW, CBŚ, CBA, Straży Granicznej, urzędów celnych, izb celnych, urzędów skarbowych, izb administracji skarbowych, straży miejskiej, służby więziennej, zakładów poprawczych;
 • w strukturach administracyjnych kontroli i nadzoru (jak np. Najwyższa Izba Kontroli, samorządowe kolegium odwoławcze, regionalna izba obrachunkowa);
 • w strukturach administracyjnych kancelarii prawniczych (adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej).

Absolwent specjalności administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania posiada praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa i postępowania przed sądem oraz organami ścigania. Posiada wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu sądów powszechnych oraz administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, prokuratur, Policji, organów celno-skarbowych w Polsce, jak również organizacji kancelarii prawniczej. Potrafi zidentyfikować przestępstwa urzędnicze, ich zakres znamion, w tym przestępstwa tzw. białych kołnierzyków. Zna zakres międzynarodowej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz praw człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Przedmioty w ramach specjalności administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania:

 • Przestępstwa urzędnicze
 • Prawo policyjne
 • Funkcjonowanie i organizacja sądów oraz trybunałów w Polsce
 • Prawo karne skarbowe
 • Organizacja i funkcjonowanie prokuratury oraz organów celno-skarbowych w Polsce
 • Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym
 • Organizacja kancelarii prawniczej
 • Podstawy międzynarodowej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Prawo pracy w Polsce i UE

Specjalność prawo pracy w Polsce i UE jest adresowana do studentów zainteresowanych podjęciem pracy w instytucjach administracyjnych różnego szczebla zajmujących się zatrudnianiem pracowników, a ponadto studentów zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do obsługi kadrowej podmiotów gospodarczych. Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz realizacji praw i obowiązków z tego wynikających, a także możliwości wykorzystania środków publicznych w związku z zatrudnianiem pracowników. Celem niniejszej specjalności jest również przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w Polsce oraz UE. Ukończenie specjalności prawo pracy stwarza Absolwentowi perspektywę znalezienia zatrudnienia na stanowiskach związanych z obsługą procesu zatrudniania, bądź podjęcia własnej działalności gospodarczej, w ramach której prowadzona jest kadrowa obsługa innych podmiotów. Dzięki kompleksowemu ujęciu prawnej problematyki zatrudniania, Absolwent specjalności prawo pracy w Polsce i UE staje się specjalistą dysponującym wszechstronną wiedzą oraz kompetencjami na najwyższym poziomie w zakresie prawnych aspektów zatrudniania pracowników.

Przedmioty w ramach specjalności prawo pracy w Polsce i UE:

 • Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Nietypowe formy zatrudnienia w Polsce na tle wybranych krajów UE
 • Prawo ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • Urlopy pracownicze i odpowiedzialność pracownicza
 • Prawo ochrony pracy w Polsce i UE
 • Prawne aspekty kontroli pracowników

Procedury sądowo-administracyjne

Absolwent specjalizacji procedury sądowo-administracyjne zdobędzie szeroką wiedzę z dziedziny prawa procesowego. W szczególności pozna zasady ogólne, funkcje procedur sądowych oraz tryb prowadzenia i rozstrzygania spraw w postępowaniu karnym i postępowaniu cywilnym. W ramach zajęć na specjalizacji student pozna procedury rejestracji przedsiębiorców, zasady postępowania upadłościowego i naprawczego oraz postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych. Absolwent specjalizacji pogłębi swoją wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego zdobytą w ramach kształcenia kierunkowego, pozna postępowania administracyjne szczególne, postępowanie sądowo-administracyjne oraz sądową kontrolę administracji. Student zdobędzie również wiedzę praktyczną z zakresu sporządzania pism procesowych.

Administracja samorządowa

Absolwent administracji samorządowej będzie posiadał pogłębioną wiedzę na temat procesów decentralizacji ustrojowej, administracyjnej i finansowej, przyjętego w państwach europejskich modelu samorządu terytorialnego. Pozna pojęcie i konstrukcję prawną oraz strukturę organów samorządu terytorialnego w Polsce. Szczegółowo zostaną mu przedstawione zadania publiczne poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.

Ukończenie specjalności samorządowej pozwoli absolwentom na poznanie instytucji mienia komunalnego jako materialnej podstawy realizacji funkcji samorządu terytorialnego, procesów zgodnych z prawem zarządzania mieniem komunalnym oraz prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zagadnienia nadzoru i kontroli nad działalnością samorządu terytorialnego.

UWAGA! Zgodnie z decyzją prorektora ds. kształcenia z dnia 1 lutego 2006 r. specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 15 osobach chętnych.

 

 

Kadra: 

adw. dr Mariusz Olężałek - dziekan kierunku Administracja on-line

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Administracja:

Działania twórcze
Etyka
Finanse publiczne i prawo finansowe
Geografia polityczna i gospodarcza
Historia administracji
Historia Polski XX w.
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
Język obcy
Konstytucyjny system organów państwa
Makro- i mikroekonomia
Nauka o administracji
Ochrona własności intelektualnej
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Podstawy filozofii
Podstawy logiki
Polityka społeczna
Postępowanie administracyjne
Prawna ochrona informacji niejawnych
Prawo administracyjne
Prawo budowlane
Prawo cywilne z umowami w administracji
Prawo gospodarcze publiczne
Prawo handlowe
Prawo karne i prawo wykroczeń
Prawo międzynarodowe publiczne
Prawo ochrony środowiska
Prawo pracy
Prawo ubezpieczeń społecznych
Projekt własnego przedsięwzięcia
Psychologia społeczna
Socjologia
Statystyka z demografią
Technologie informacyjne
Ustrój samorządu terytorialnego
Warsztat – techniki negocjacji i mediacji w administracji
Warsztat psychologiczny
Wstęp do prawoznawstwa
Wybrane problemy współczesnej administracji
Zamówienia publiczne

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru studiów410 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru studiów (płatność tylko przez 9 miesięcy)605 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ