Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Administracja

Zapisz się

400,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Studia on-line na kierunku Administracja przygotowują absolwenta do kreatywnego uczestnictwa w procesie administrowania w ramach podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego. Studia te łącza tradycyjne, teoretyczne ujęcie administracji z działalnością innowacyjną uwzględniającą aktualne potrzeby i oczekiwania Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz rynku pracy. Kierunek Administracja on-line jest niezwykle wszechstronny i łączy w swoim programie zagadnienia z różnych dziedzin prawa, ekonomii, nauk społecznych oraz zarządzania.

Na studiach on-line I stopnia na kierunku Administracja wprowadziliśmy specjalny cykl zajęć poświęconych kompleksowemu przygotowaniu absolwentów:

 • do podjęcia pracy w strukturach administracji publicznej,
 • do podejścia do egzaminu konkursowego i kontynuacji kształcenia na dalszej prestiżowej ścieżce zawodowej, tj. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - kształcącej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Koncepcję kształcenia kierunku dostosowano również do potrzeb jednostek samorządowych zainteresowanych wdrażaniem innowacji.

Specjalności

Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania  Nowość

Specjalność administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania jest adresowana do studentów, którzy pracują bądź chcieliby rozpocząć pracę w administracji szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania – tj.:

 • w strukturach administracyjnych sądów powszechnych i administracyjnych oraz sądów i trybunałów;
 • w administracji struktur organizacyjnych prokuratury, Policji, ABW, CBŚ, CBA, Straży Granicznej, urzędów celnych, izb celnych, urzędów skarbowych, izb administracji skarbowych, straży miejskiej, służby więziennej, zakładów poprawczych;
 • w strukturach administracyjnych kontroli i nadzoru (jak np. Najwyższa Izba Kontroli, samorządowe kolegium odwoławcze, regionalna izba obrachunkowa);
 • w strukturach administracyjnych kancelarii prawniczych (adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej).

Absolwent specjalności administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania posiada praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa i postępowania przed sądem oraz organami ścigania. Posiada wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu sądów powszechnych oraz administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, prokuratur, Policji, organów celno-skarbowych w Polsce, jak również organizacji kancelarii prawniczej. Potrafi zidentyfikować przestępstwa urzędnicze, ich zakres znamion, w tym przestępstwa tzw. białych kołnierzyków. Zna zakres międzynarodowej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz praw człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Przedmioty w ramach specjalności administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania:

 • Przestępstwa urzędnicze
 • Prawo policyjne
 • Funkcjonowanie i organizacja sądów oraz trybunałów w Polsce
 • Prawo karne skarbowe
 • Organizacja i funkcjonowanie prokuratury oraz organów celno-skarbowych w Polsce
 • Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym
 • Organizacja kancelarii prawniczej
 • Podstawy międzynarodowej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Prawo pracy w Polsce i UE  Nowość

Specjalność prawo pracy w Polsce i UE jest adresowana do studentów zainteresowanych podjęciem pracy w instytucjach administracyjnych różnego szczebla zajmujących się zatrudnianiem pracowników, a ponadto studentów zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do obsługi kadrowej podmiotów gospodarczych. Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz realizacji praw i obowiązków z tego wynikających, a także możliwości wykorzystania środków publicznych w związku z zatrudnianiem pracowników. Celem niniejszej specjalności jest również przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w Polsce oraz UE. Ukończenie specjalności prawo pracy stwarza Absolwentowi perspektywę znalezienia zatrudnienia na stanowiskach związanych z obsługą procesu zatrudniania, bądź podjęcia własnej działalności gospodarczej, w ramach której prowadzona jest kadrowa obsługa innych podmiotów. Dzięki kompleksowemu ujęciu prawnej problematyki zatrudniania, Absolwent specjalności prawo pracy w Polsce i UE staje się specjalistą dysponującym wszechstronną wiedzą oraz kompetencjami na najwyższym poziomie w zakresie prawnych aspektów zatrudniania pracowników.

Przedmioty w ramach specjalności prawo pracy w Polsce i UE:

 • Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Nietypowe formy zatrudnienia w Polsce na tle wybranych krajów UE
 • Prawo ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • Urlopy pracownicze i odpowiedzialność pracownicza
 • Prawo ochrony pracy w Polsce i UE
 • Prawne aspekty kontroli pracowników

Procedury sądowo-administracyjne

Absolwent specjalizacji procedury sądowo-administracyjne zdobędzie szeroką wiedzę z dziedziny prawa procesowego. W szczególności pozna zasady ogólne, funkcje procedur sądowych oraz tryb prowadzenia i rozstrzygania spraw w postępowaniu karnym i postępowaniu cywilnym. W ramach zajęć na specjalizacji student pozna procedury rejestracji przedsiębiorców, zasady postępowania upadłościowego i naprawczego oraz postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych. Absolwent specjalizacji pogłębi swoją wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego zdobytą w ramach kształcenia kierunkowego, pozna postępowania administracyjne szczególne, postępowanie sądowo-administracyjne oraz sądową kontrolę administracji. Student zdobędzie również wiedzę praktyczną z zakresu sporządzania pism procesowych.

Administracja samorządowa

Absolwent administracji samorządowej będzie posiadał pogłębioną wiedzę na temat procesów decentralizacji ustrojowej, administracyjnej i finansowej, przyjętego w państwach europejskich modelu samorządu terytorialnego. Pozna pojęcie i konstrukcję prawną oraz strukturę organów samorządu terytorialnego w Polsce. Szczegółowo zostaną mu przedstawione zadania publiczne poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.

Ukończenie specjalności samorządowej pozwoli absolwentom na poznanie instytucji mienia komunalnego jako materialnej podstawy realizacji funkcji samorządu terytorialnego, procesów zgodnych z prawem zarządzania mieniem komunalnym oraz prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zagadnienia nadzoru i kontroli nad działalnością samorządu terytorialnego.

UWAGA! Zgodnie z decyzją prorektora ds. kształcenia z dnia 1 lutego 2006 r. specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 15 osobach chętnych.

Doradztwo podatkowe

Absolwent specjalności doradca podatkowy będzie posiadał wiedzę z zakresu prawa administracyjnego z elementami prawa cywilnego i karnego skarbowego. Zdobędzie również wiadomości na temat rachunkowości, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz podatkowej analizy finansowej.

Powyższe kwalifikacje umożliwią mu pracę w organach podatkowych, takich jak: Ministerstwo Finansów, urząd skarbowy i celny, organy kontroli skarbowej czy organy finansowe samorządu terytorialnego oraz w służbach finansowych i księgowych różnych przedsiębiorstw.

Absolwenci, którzy podejdą do państwowego egzaminu zawodowego, będą mogli występować przed sądami administracyjnymi jako pełnomocnicy firm oraz osób prywatnych.

 

 

Broker innowacji Nowość

Nowoczesne społeczeństwo wymaga sprawnej - innowacyjnej administracji. Rozwój samorządu terytorialnego determinuje umiejętność zarządzania innowacjami. Urzędnicy powinni nadążać za rozwojem gospodarczym, wspierając przedsiębiorców w załatwianiu bieżących spraw, w wyszukiwaniu i udostępnianiu kluczowych dla nich informacji. Działalność organów administracji w takim modelu społeczeństwa wzoruje się na funkcjonowaniu nowoczesnych firm doradczych, zatrudniających menedżerów. Urzędnik/innobroker – oprócz funkcji czynnika decyzyjnego w administracji – powinien brać aktywny udział w procesach komunikacyjnych związanych z przetwarzaniem informacji i wiedzy oraz przede wszystkim definiować, wyszukiwać i zarządzać innowacjami. Od takich specjalistów społeczeństwo wymaga kompetencji umożliwiających dokonywania selekcji informacji docierających do urzędu oraz klasyfikacji tych informacji po kątem przyjętej przez samorządy strategii i priorytetów.

Specjalność adresowana jest do absolwentów szkół średnich i pracowników administracji publicznej - osób pragnących uzyskać lub poszerzyć wiedzę z zakresu optymalizacji działalności administracji i nabyć umiejętności i kompetencje konieczne do gospodarowania innowacjami. Studia mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę z zakresu nauki administracji i informatyki, prawa i postępowania administracyjnego, zarządzania zasobami intelektualnymi.

Absolwent administracji o specjalności gospodarowanie innowacjami to:

 • pracownik administracji publicznej - interdyscyplinarny specjalista - odpowiadający za wszelkie procesy związane z definiowaniem, wyszukiwaniem i zarządzaniem innowacjami, tworzeniem i korzystaniem z informacji, wspierający przedsiębiorców w załatwianiu bieżących spraw oraz wyszukiwaniu i udostępnianiu kluczowych dla nich informacji
 • menadżer świadczący usługi dla podmiotów gospodarczych na zasadach analogicznych do innych usług outsourcingowych, który jest pośrednikiem między zasobami informacji a ludźmi i instytucjami, którzy ich potrzebują. Służy pomocą w fachowym wyszukiwaniu informacji, wzbogaconym o analizę i opracowanie

E-Administracja

Specjalność adresowana jest do absolwentów szkół średnich i pracowników administracji publicznej - osób pragnących uzyskać lub poszerzyć wiedzę z zakresu zastosowań informatyki w administracji i nabyć umiejętności i kompetencje konieczne do sprawnej pracy w e-urzędzie. Celem kształcenia jest przygotowanie zawodowe profesjonalnego e-urzędnika, potrafiącego wdrażać i realizować usługi administracji publicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Studia mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę z zakresu nauki administracji i informatyki, prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa informatycznego. Program specjalności obejmuje cztery moduły, na które składają się wykłady z zakresu szczegółowych regulacji prawnych dotyczących działań administracji w formie elektronicznej oraz zajęcia projektowe i warsztatowe z tematyki optymalizacji funkcjonowania administracji przy wykorzystaniu aplikacji informatycznych.

Kadra: 

adw. dr Mariusz Olężałek - dziekan kierunku Administracja on-line

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Administracja:

Działania twórcze
Etyka
Finanse publiczne i prawo finansowe
Geografia polityczna i gospodarcza
Historia administracji
Historia Polski XX w.
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
Język obcy
Konstytucyjny system organów państwa
Makro- i mikroekonomia
Nauka o administracji
Ochrona własności intelektualnej
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Podstawy filozofii
Podstawy logiki
Polityka społeczna
Postępowanie administracyjne
Prawna ochrona informacji niejawnych
Prawo administracyjne
Prawo budowlane
Prawo cywilne z umowami w administracji
Prawo gospodarcze publiczne
Prawo handlowe
Prawo karne i prawo wykroczeń
Prawo międzynarodowe publiczne
Prawo ochrony środowiska
Prawo pracy
Prawo ubezpieczeń społecznych
Projekt własnego przedsięwzięcia
Psychologia społeczna
Socjologia
Statystyka z demografią
Technologie informacyjne
Ustrój samorządu terytorialnego
Warsztat – techniki negocjacji i mediacji w administracji
Warsztat psychologiczny
Wstęp do prawoznawstwa
Wybrane problemy współczesnej administracji
Zamówienia publiczne

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru studiów400 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru studiów (płatność tylko przez 9 miesięcy)590 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ