Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Administracja

Zapisz się

370,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Studia on-line na kierunku Administracja przygotowują absolwenta do kreatywnego uczestnictwa w procesie administrowania w ramach podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego. Studia te łącza tradycyjne, teoretyczne ujęcie administracji z działalnością innowacyjną uwzględniającą aktualne potrzeby i oczekiwania Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz rynku pracy. Kierunek Administracja on-line jest niezwykle wszechstronny i łączy w swoim programie zagadnienia z różnych dziedzin prawa, ekonomii, nauk społecznych oraz zarządzania.

Na studiach on-line I stopnia na kierunku Administracja wprowadziliśmy specjalny cykl zajęć poświęconych kompleksowemu przygotowaniu absolwentów:

 • do podjęcia pracy w strukturach administracji publicznej,
 • do podejścia do egzaminu konkursowego i kontynuacji kształcenia na dalszej prestiżowej ścieżce zawodowej, tj. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - kształcącej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Koncepcję kształcenia kierunku dostosowano również do potrzeb jednostek samorządowych zainteresowanych wdrażaniem innowacji.

Specjalności

Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania  Nowość

Specjalność administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania jest adresowana do studentów, którzy pracują bądź chcieliby rozpocząć pracę w administracji szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania – tj.:

 • w strukturach administracyjnych sądów powszechnych i administracyjnych oraz sądów i trybunałów;
 • w administracji struktur organizacyjnych prokuratury, Policji, ABW, CBŚ, CBA, Straży Granicznej, urzędów celnych, izb celnych, urzędów skarbowych, izb administracji skarbowych, straży miejskiej, służby więziennej, zakładów poprawczych;
 • w strukturach administracyjnych kontroli i nadzoru (jak np. Najwyższa Izba Kontroli, samorządowe kolegium odwoławcze, regionalna izba obrachunkowa);
 • w strukturach administracyjnych kancelarii prawniczych (adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej).

Absolwent specjalności administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania posiada praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa i postępowania przed sądem oraz organami ścigania. Posiada wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu sądów powszechnych oraz administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, prokuratur, Policji, organów celno-skarbowych w Polsce, jak również organizacji kancelarii prawniczej. Potrafi zidentyfikować przestępstwa urzędnicze, ich zakres znamion, w tym przestępstwa tzw. białych kołnierzyków. Zna zakres międzynarodowej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz praw człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Przedmioty w ramach specjalności administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania:

 • Przestępstwa urzędnicze
 • Prawo policyjne
 • Funkcjonowanie i organizacja sądów oraz trybunałów w Polsce
 • Prawo karne skarbowe
 • Organizacja i funkcjonowanie prokuratury oraz organów celno-skarbowych w Polsce
 • Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym
 • Organizacja kancelarii prawniczej
 • Podstawy międzynarodowej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Prawo pracy w Polsce i UE  Nowość

Specjalność prawo pracy w Polsce i UE jest adresowana do studentów zainteresowanych podjęciem pracy w instytucjach administracyjnych różnego szczebla zajmujących się zatrudnianiem pracowników, a ponadto studentów zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do obsługi kadrowej podmiotów gospodarczych. Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz realizacji praw i obowiązków z tego wynikających, a także możliwości wykorzystania środków publicznych w związku z zatrudnianiem pracowników. Celem niniejszej specjalności jest również przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w Polsce oraz UE. Ukończenie specjalności prawo pracy stwarza Absolwentowi perspektywę znalezienia zatrudnienia na stanowiskach związanych z obsługą procesu zatrudniania, bądź podjęcia własnej działalności gospodarczej, w ramach której prowadzona jest kadrowa obsługa innych podmiotów. Dzięki kompleksowemu ujęciu prawnej problematyki zatrudniania, Absolwent specjalności prawo pracy w Polsce i UE staje się specjalistą dysponującym wszechstronną wiedzą oraz kompetencjami na najwyższym poziomie w zakresie prawnych aspektów zatrudniania pracowników.

Przedmioty w ramach specjalności prawo pracy w Polsce i UE:

 • Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Nietypowe formy zatrudnienia w Polsce na tle wybranych krajów UE
 • Prawo ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • Urlopy pracownicze i odpowiedzialność pracownicza
 • Prawo ochrony pracy w Polsce i UE
 • Prawne aspekty kontroli pracowników

Procedury sądowo-administracyjne

Absolwent specjalizacji procedury sądowo-administracyjne zdobędzie szeroką wiedzę z dziedziny prawa procesowego. W szczególności pozna zasady ogólne, funkcje procedur sądowych oraz tryb prowadzenia i rozstrzygania spraw w postępowaniu karnym i postępowaniu cywilnym. W ramach zajęć na specjalizacji student pozna procedury rejestracji przedsiębiorców, zasady postępowania upadłościowego i naprawczego oraz postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych. Absolwent specjalizacji pogłębi swoją wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego zdobytą w ramach kształcenia kierunkowego, pozna postępowania administracyjne szczególne, postępowanie sądowo-administracyjne oraz sądową kontrolę administracji. Student zdobędzie również wiedzę praktyczną z zakresu sporządzania pism procesowych.

Administracja samorządowa

Absolwent administracji samorządowej będzie posiadał pogłębioną wiedzę na temat procesów decentralizacji ustrojowej, administracyjnej i finansowej, przyjętego w państwach europejskich modelu samorządu terytorialnego. Pozna pojęcie i konstrukcję prawną oraz strukturę organów samorządu terytorialnego w Polsce. Szczegółowo zostaną mu przedstawione zadania publiczne poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.

Ukończenie specjalności samorządowej pozwoli absolwentom na poznanie instytucji mienia komunalnego jako materialnej podstawy realizacji funkcji samorządu terytorialnego, procesów zgodnych z prawem zarządzania mieniem komunalnym oraz prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zagadnienia nadzoru i kontroli nad działalnością samorządu terytorialnego.

UWAGA! Zgodnie z decyzją prorektora ds. kształcenia z dnia 1 lutego 2006 r. specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 15 osobach chętnych.

Doradztwo podatkowe

Absolwent specjalności doradca podatkowy będzie posiadał wiedzę z zakresu prawa administracyjnego z elementami prawa cywilnego i karnego skarbowego. Zdobędzie również wiadomości na temat rachunkowości, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz podatkowej analizy finansowej.

Powyższe kwalifikacje umożliwią mu pracę w organach podatkowych, takich jak: Ministerstwo Finansów, urząd skarbowy i celny, organy kontroli skarbowej czy organy finansowe samorządu terytorialnego oraz w służbach finansowych i księgowych różnych przedsiębiorstw.

Absolwenci, którzy podejdą do państwowego egzaminu zawodowego, będą mogli występować przed sądami administracyjnymi jako pełnomocnicy firm oraz osób prywatnych.

 

 

Broker innowacji Nowość

Nowoczesne społeczeństwo wymaga sprawnej - innowacyjnej administracji. Rozwój samorządu terytorialnego determinuje umiejętność zarządzania innowacjami. Urzędnicy powinni nadążać za rozwojem gospodarczym, wspierając przedsiębiorców w załatwianiu bieżących spraw, w wyszukiwaniu i udostępnianiu kluczowych dla nich informacji. Działalność organów administracji w takim modelu społeczeństwa wzoruje się na funkcjonowaniu nowoczesnych firm doradczych, zatrudniających menedżerów. Urzędnik/innobroker – oprócz funkcji czynnika decyzyjnego w administracji – powinien brać aktywny udział w procesach komunikacyjnych związanych z przetwarzaniem informacji i wiedzy oraz przede wszystkim definiować, wyszukiwać i zarządzać innowacjami. Od takich specjalistów społeczeństwo wymaga kompetencji umożliwiających dokonywania selekcji informacji docierających do urzędu oraz klasyfikacji tych informacji po kątem przyjętej przez samorządy strategii i priorytetów.

Specjalność adresowana jest do absolwentów szkół średnich i pracowników administracji publicznej - osób pragnących uzyskać lub poszerzyć wiedzę z zakresu optymalizacji działalności administracji i nabyć umiejętności i kompetencje konieczne do gospodarowania innowacjami. Studia mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę z zakresu nauki administracji i informatyki, prawa i postępowania administracyjnego, zarządzania zasobami intelektualnymi.

Absolwent administracji o specjalności gospodarowanie innowacjami to:

 • pracownik administracji publicznej - interdyscyplinarny specjalista - odpowiadający za wszelkie procesy związane z definiowaniem, wyszukiwaniem i zarządzaniem innowacjami, tworzeniem i korzystaniem z informacji, wspierający przedsiębiorców w załatwianiu bieżących spraw oraz wyszukiwaniu i udostępnianiu kluczowych dla nich informacji
 • menadżer świadczący usługi dla podmiotów gospodarczych na zasadach analogicznych do innych usług outsourcingowych, który jest pośrednikiem między zasobami informacji a ludźmi i instytucjami, którzy ich potrzebują. Służy pomocą w fachowym wyszukiwaniu informacji, wzbogaconym o analizę i opracowanie

E-Administracja

Specjalność adresowana jest do absolwentów szkół średnich i pracowników administracji publicznej - osób pragnących uzyskać lub poszerzyć wiedzę z zakresu zastosowań informatyki w administracji i nabyć umiejętności i kompetencje konieczne do sprawnej pracy w e-urzędzie. Celem kształcenia jest przygotowanie zawodowe profesjonalnego e-urzędnika, potrafiącego wdrażać i realizować usługi administracji publicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Studia mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę z zakresu nauki administracji i informatyki, prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa informatycznego. Program specjalności obejmuje cztery moduły, na które składają się wykłady z zakresu szczegółowych regulacji prawnych dotyczących działań administracji w formie elektronicznej oraz zajęcia projektowe i warsztatowe z tematyki optymalizacji funkcjonowania administracji przy wykorzystaniu aplikacji informatycznych.

Akademia Przywództwa NOWOŚĆ

Unikatowy program studiów, który dedykowany jest zarówno dla maturzystów, jak i jako drugi lub kolejny kierunek studiów dla studentów i absolwentów. Naturalny przywódca to osoba, która potrafi innym pokazać rozwiązania prowadzące do osiągania wygrywających efektów, uzyskiwanych w wyniku umyślnie twórczego działania. Koncepcja kształcenia na tej specjalności jest tak wypracowana, aby studenci uzyskali teoretyczne i praktyczne umiejętności do stania się naturalnymi przywódcami.

Akademia przywództwa oferuje program, który nastawiony jest na kształcenie w duchu konkretnej, bardzo praktycznej koncepcji filozoficznej. Wychodzimy z założenia, iż człowiek osiągnął umiejętność zamierzonego wywoływania aktów twórczych, czyli działania przy pomocy, których uzyskuje się wyższe efekty, niż dotychczasowe. Dzięki uzyskanym nowym kompetencjom, takim jak poszerzenie repertuaru aktywności, zwiększenie sprawności działania i umiejętności wartościowania oraz woli, student może przewartościować własną postawę. Będzie patrzył na otaczającą go rzeczywistość nie jako na nadrzędne środowisko, któremu trzeba się podporządkować, ale jako na tworzywo, przestrzeń możliwości do kreatywnego działania. Również jako tworzywo będzie postrzegać samego siebie. Student nauczy się myśleć nie w kategoriach uwarunkowania przez świat, ale w kategoriach samostanowienia i projektowania samego siebie, oraz poszerzania własnej autonomii. W tym sensie podejmujemy tradycje starożytnych Akademii.

Na niniejszej specjalności przedmiotem kształcenia jest rozwój podmiotowy studenta. Uczestnicy trenują umiejętności różnorodnego myślenia i wybierania spośród wielu rozwiązań właśnie tych wygrywających. Oferowany program nakierowany jest na rozwój osobowości, samoświadomości i zwiększanie potencjału sprawczego. Ważna jest też umiejętność takiej pracy z drugim człowiekiem, traktowanym jako autonomiczny podmiot, która skutkuje jego autentycznym rozwojem. Ważnym elementem treści kształcenia będą zajęcia z filozofii, logiki i trening umiejętności twórczych.

W programie studiów przewidziane są wszystkie dotąd stosowane formy kształcenia. Będziemy także proponować nowe formy, zakładające większą samodzielność i aktywność studentów. Są nimi na przykład: warsztat, projekt, trening, coaching. Wiele zajęć będzie miało formę pracy grupowej, podczas której będzie można uczyć się od siebie nawzajem i jednocześnie rozwijać kompetencje przywódcze. Studia będą kończyć się takimi zajęciami jak: projekt własnego rozwoju, projekt własnego przedsięwzięcia, projekt wykonywany na rzecz konkretnej instytucji. Głównym celem tych zajęć jest zaprojektowanie a następnie wprowadzenie rozwiązania, którego efektem będzie własny rozwój podmiotwy oraz instytucji, którą zmieniamy.

Studia na oferowanej specjalności będą ciekawą przygodą w wyniku, której absolwenci zwiększą swój potencjał sprawczy, a także będą potrafili twórczo oddziaływać na innych i na wybrane instytucje. Uzyskane umiejętności twórcze uczynią z absolwetów naturalnych przywódców w środowiskach, w których będą funkcjonować.

Opiekun specjalności: dr Marzena Fornal

Kadra: 

adw. dr Mariusz Olężałek - dziekan kierunku Administracja on-line

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Administracja:

Działania twórcze
Etyka
Finanse publiczne i prawo finansowe
Geografia polityczna i gospodarcza
Historia administracji
Historia Polski XX w.
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
Język obcy
Konstytucyjny system organów państwa
Makro- i mikroekonomia
Nauka o administracji
Ochrona własności intelektualnej
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Podstawy filozofii
Podstawy logiki
Polityka społeczna
Postępowanie administracyjne
Prawna ochrona informacji niejawnych
Prawo administracyjne
Prawo budowlane
Prawo cywilne z umowami w administracji
Prawo gospodarcze publiczne
Prawo handlowe
Prawo karne i prawo wykroczeń
Prawo międzynarodowe publiczne
Prawo ochrony środowiska
Prawo pracy
Prawo ubezpieczeń społecznych
Projekt własnego przedsięwzięcia
Psychologia społeczna
Socjologia
Statystyka z demografią
Technologie informacyjne
Ustrój samorządu terytorialnego
Warsztat – techniki negocjacji i mediacji w administracji
Warsztat psychologiczny
Wstęp do prawoznawstwa
Wybrane problemy współczesnej administracji
Zamówienia publiczne

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru studiów370 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru studiów (płatność tylko przez 9 miesięcy)555 zł
Czesne na specjalności Akademia Przywództwa obowiązujące od 1 do 4 semestru:440 zł
Czesne na specjalności Akademia Przywództwa obowiązujące od 5 semestru:645 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ