Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Turkusowa organizacja - co to jest?

W dynamicznym świecie biznesu, poszukiwanie innowacyjnych metod zarządzania staje się kluczowym elementem dążenia do osiągnięcia sukcesu i trwałego rozwoju organizacji. Wśród tych nowatorskich podejść coraz większą popularność zdobywa koncepcja turkusowej organizacji. Czym ona jest, jakie zapewnia korzyści i jak wygląda w praktyce?

Czym charakteryzuje się turkusowa organizacja?

Organizacja turkusowa to koncepcja zarządzania oparta na zasadach współpracy, równości, otwartości i dążeniu do zrównoważonego rozwoju. W odróżnieniu od tradycyjnych hierarchicznych struktur, ten rodzaj organizacji stawia na partycypację, decentralizację władzy oraz równouprawnienie wszystkich członków zespołu. Wiodące znaczenie mają w jej przypadku dialog, wspólne podejmowania decyzji i otwarta komunikacja, co sprzyja tworzeniu elastycznych, adaptacyjnych struktur.

Centralnym elementem organizacji turkusowej w zakresie zarządzania jest dążenie do harmonii pomiędzy różnorodnymi interesami i potrzebami wszystkich zaangażowanych stron - pracowników, klientów, społeczności lokalnej, a nawet środowiska naturalnego. W praktyce oznacza to uwzględnienie wymiaru społecznego, ekologicznego i ekonomicznego w podejmowaniu decyzji oraz próba osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Organizacja turkusowa dąży do tworzenia wartości nie tylko dla swoich akcjonariuszy, ale także dla społeczeństwa jako całości.

W turkusowej organizacji kluczową rolę odgrywają otwarcie i zaufanie. Wartość jest tworzona poprzez współpracę, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz wzajemne wsparcie. Pracownicy są traktowani jako partnerzy, a nie jedynie zasoby, co sprzyja tworzeniu zaangażowanej, kreatywnej i produktywnej atmosfery. Staranie się o ciągłe doskonalenie, elastyczność i gotowość do adaptacji są kluczowymi cechami organizacji turkusowej, umożliwiającymi jej efektywne funkcjonowanie w dynamicznym i zmiennym otoczeniu biznesowym.

Zasady i wartości organizacji turkusowej

W przeciwieństwie do tradycyjnych struktur organizacyjnych, organizacja turkusowa kładzie nacisk na równość, partycypację i dążenie do osiągnięcia harmonii pomiędzy różnymi interesami i potrzebami. Tę nowoczesną formę zarządzania wyróżniają poniżej opisane cechy.

  1. Partycypacja i otwartość - organizacje turkusowe stawiają na aktywne zaangażowanie wszystkich członków zespołu w proces podejmowania decyzji i tworzenia strategii. Współpraca i otwarta komunikacja są kluczowymi elementami, które sprzyjają tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i budowaniu zaufania wśród pracowników. W takiej organizacji każdy ma możliwość wyrażenia swoich opinii, pomysłów i obaw, co sprzyja budowaniu silnej wspólnoty.

  2. Równość i sprawiedliwość - w każdej turkusowej organizacji członkowie zespołu są traktowani z szacunkiem i równością, niezależnie od swojej pozycji hierarchicznej czy stopnia doświadczenia. Eliminuje się bariery i ograniczenia wynikające z tradycyjnych struktur władzy, co pomaga w tworzeniu atmosfery współpracy i wsparcia. Sprawiedliwe traktowanie pracowników, niezależnie od tego, jakie są przez nich zajmowane stanowiska, jest kluczowym elementem budowania zaufania i lojalności wobec organizacji.

  3. Zrównoważony rozwój - chodzi o uwzględnienie motywów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych. Próba osiągnięcia harmonii pomiędzy różnorodnymi interesami, potrzebami i wartościami społecznymi, biznesowymi oraz środowiskowymi stanowi kluczowy element strategii organizacji turkusowej. Tworzenie wartości nie tylko dla akcjonariuszy, ale również dla pracowników, klientów, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego jest priorytetem.

Zasady i wartości turkusowej organizacji stanowią fundament, na którym opiera się nowoczesna koncepcja zarządzania, skupiająca się na budowaniu zaufania, współpracy i zrównoważonym rozwoju. Przełamanie tradycyjnych struktur hierarchicznych na rzecz partycypacji, otwartości i równości pozwala na tworzenie bardziej elastycznych, innowacyjnych i przyjaznych środowisk pracy, które sprzyjają rozwojowi zarówno jednostki, jak i organizacji jako całości.

Modele zarządzania w turkusowych organizacjach

Skupiające się na holistycznym podejściu turkusowe organizacje działają na podstawie różnych modeli zarządzania w zakresie implementacji tej filozofii w praktyce biznesowej. Poniżej przedstawiono kilka najczęściej stosowanych

  • Holakracja - w tym modelu zarządzania chodzi o zasadę dystrybucji władzy i poczucie odpowiedzialności na różnych poziomach organizacji. W turkusowej organizacji autonomiczne zespoły odpowiadają za podejmowane działania. Samodzielnie zarządzają swoimi zadaniami i decyzjami, bez konieczności kierowania się tradycyjną hierarchią.

  • Samoorganizacja - polega na decentralizacji władzy i umożliwieniu pracownikom samodzielnego zarządzania swoją pracą. W turkusowej organizacji każdy członek zespołu ma możliwość podejmowania decyzji i kierowania swoimi działaniami, co sprzyja elastyczności, innowacyjności i zaangażowaniu.

  • Dynamiczne kierownictwo - kierownictwo jest postrzegane jako dynamiczny proces, a nie stała struktura. Rola lidera polega na wspieraniu i inspirowaniu innych, a nie na narzucaniu swojej woli. Decyzje są podejmowane wspólnie przez cały zespół, co pomaga w budowaniu zaufania i współpracy.

  • Systemy oparte na celach - cele są kluczowym elementem zarządzania. Zamiast skupiać się na kontroli i nadzorze, organizacja kładzie nacisk na określenie wspólnych celów i umożliwienie pracownikom samodzielnego dążenia do ich osiągnięcia. Toruje to drogę do elastycznego dostosowywania i adaptacji do zmian w otoczeniu biznesowym.

  • Równość i inkluzja - każdy członek zespołu ma równy głos i możliwość wyrażania swoich opinii, niezależnie od swojej pozycji hierarchicznej czy stażu. To sprzyja budowaniu zaufania, zaangażowania i lojalności wobec organizacji.

Holistyczne podejście pozwala na dostosowanie filozofii turkusowej do różnych rodzajów działalności i potrzeb organizacji, niezależnie od formy kultury organizacyjnej. Bez względu na konkretną formę, celem jest stworzenie bardziej elastycznej, innowacyjnej i ludzkiej organizacji, która przyczynia się do długoterminowego sukcesu zarówno biznesowego, jak i społecznego.

Jakie korzyści daje turkusowa organizacja w biznesie?

Jedną z głównych zalet stosowania zasad filozofii turkusowej jest budowanie silnej wspólnoty pracowników opartej na otwartości i braku barier. W takim środowisku członkowie zespołu mają możliwość wyrażenia swoich opinii, pomysłów i obaw, a to przekłada się na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników oraz budowanie więzi między nimi. To z kolei prowadzi do wzrostu zaangażowania, motywacji i lojalności wobec organizacji.

Kolejną istotną zaletą jest zwiększenie elastyczności i adaptacyjności organizacji. Dzięki eliminacji tradycyjnych struktur hierarchicznych na rzecz równości i współpracy, turkusowe firmy stają się bardziej dynamiczne i zdolne do szybkiej reakcji na zmiany w otoczeniu biznesowym. Decyzje podejmowane przez pracowników przekładają się na szybsze dostosowanie się do nowych warunków rynkowych.

Turkusowe zarządzanie sprzyja również innowacyjności i kreatywności w organizacji. W otwartym i przyjaznym środowisku pracy pracownicy czują się swobodniej w wyrażaniu swoich pomysłów i eksperymentowaniu z nowymi rozwiązaniami. Dzięki temu organizacja może wyprzedzać konkurencję poprzez wprowadzanie innowacyjnych produktów, usług i procesów biznesowych.

Cennym źródłem informacji na temat turkusowych organizacji jest książka pt. "Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości". Autor, Frederic Laloux obszernie opisał wszystkie najważniejsze kwestie związane m.in. z korzyściami wynikającymi z takiej formy organizacji.

Jakie korzyści turkusowa organizacja daje pracownikowi?

W turkusowej organizacji pracownik ma większy wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących ich pracy. Partycypacja w procesie decyzyjnym i autonomia w podejmowaniu decyzji sprawiają, że pracownicy czują się bardziej zaangażowani i znają istotę brania odpowiedzialności za rezultaty. Ponadto mają możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji poprzez udział w szkoleniach, mentoringu oraz projekcie zespołowych.

Turkusowy model zarządzania promuje współpracę i wsparcie między pracownikami. Działania są wykonywane w ramach zespołów, gdzie każdy pracownik może pracować inaczej i ma możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wspierania innych w osiąganiu wspólnych celów. Skutkuje to budowaniem silnej wspólnoty i wzajemnej pomocy w miejscu pracy, a także sprawia, że zadowolenie pracowników jest większe.

Cechy, jakimi wyróżnia się turkusowe zarządzanie sprzyjają również promowaniu elastycznych form pracy, takich jak praca zdalna czy elastyczne godziny. To pozwala pracownikom na lepsze dostosowanie pracy do swojego życia prywatnego i osobistych potrzeb, co przyczynia się do zwiększenia ich satysfakcji i równowagi między pracą a życiem prywatnym.

 

 

 

 

FAQ