Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Zdrowie publiczne

Zapisz się

320,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Studia na kierunku Zdrowie publiczne mają charakter interdyscyplinarny, gdyż studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, zgłębiając zagadnienia z takich dziedzin, jak medycyna, zarządzanie, ekonomia, administracja, psychologia, socjologia, polityka zdrowotna, bezpieczeństwo żywności. Adresatami tych studiów są osoby, które wiążą swą karierę zawodową z szeroko pojętym zarządzaniem w ochronie zdrowia, pracą w  instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych zajmujących się ochroną i promocją zdrowia, zakładach opieki zdrowotnej.

Wśród przedmiotów w programie studiów między innymi: Organizacja ochrony zdrowia, Prawo zdrowia publicznego, Zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej, Zarządzanie opieką zdrowotną w Polsce, Europejska polityka zdrowotna, Zarządzanie finansami, Zarządzanie strategiczne w opiece zdrowotnej, Samorządowa promocja zdrowia, Zarządzanie kryzysowe, Psychologia zarządzania i procesów decyzyjnych.

Specjalności

Menedżer w ochronie zdrowia

Zarządzanie szpitalem lub przychodnią, organizowanie pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie to wyzwania dla profesjonalnego menedżera. Dynamiczne zmiany gospodarcze w zakresie funkcjonowania placówek ochrony zdrowia wskazują na ich coraz większy stopień komercjalizacji na zasadach instytucji wolnorynkowych. To powoduje, że coraz więcej zakładów opieki zdrowotnej poszukuje dobrze wykształconych menedżerów w systemie ochrony zdrowia. Idąc naprzeciw tym wyzwaniom prezentowana specjalność oferuje niepowtarzalne możliwości bycia profesjonalnym menedżerem i pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach opieki zdrowotnej.
Głównym celem specjalności jest doskonalenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie w publicznych i niepublicznych jednostkach systemie ochrony zdrowia.

Cele szczegółowe:

 • poznanie praktycznych aspektów zarządzania podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia,
 • przygotowanie do zarządzania w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia,
 • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów zarządczych oraz podejmowania decyzji strategicznych w instytucjach świadczących usługi medyczne i okołomedyczne.


Studia na specjalności „Menedżer w ochronie zdrowia” oferują kształcenie przyszłej kadry menedżerskiej szczebla operacyjnego dla potrzeb sektora służby zdrowia, a także jednostek sektora rynkowego w procesie realizacji podstawowych świadczeń z zakresu usług medycznych i okołomedycznych. Szczególny nacisk w programie kształcenia położony został na kompetencje interpersonalne menedżera w zakresie profesjonalizacji zarządzania  i podejmowania strategicznych  decyzji organizacjach opieki zdrowotnej. Program studiów obejmuje nowoczesną wiedzę na temat zarządzania placówkami służby zdrowia, zarządzania relacjami z klientem medycznym, zarządzania personelem medycznym, administracją oraz przepływami informacji oraz środków finansowych pomiędzy różnymi podmiotami służby zdrowia.

Kadra naukowa:

Kadra naukowa specjalności to doświadczeni praktycy w osobach pracowników jednostek służby zdrowia (dyrektorzy, kierownicy średniego i wyższego szczebla zarządzania, lekarze, pracownicy samorządu terytorialnego itp.)  oraz pracownicy uczelni wyższych z dorobkiem naukowym specjalizujący się w problematyce z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, prawa, psychologii, organizacji i zarządzania, medycyny, logistyki i wielu innych.

Metody prowadzenia zajęć:

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi, m.in.: wykłady, konwersatoria, warsztaty, projekty, konsultacje doradców naukowych z wykorzystaniem audiowizualnych narzędzi kształcenia jak również poprzez kontrolowaną pracę samokształceniową słuchaczy. Zajęcia będą realizowane na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru (e-learning) oraz w salach wykładowych uczelni.

Zajęcia będą realizowane w soboty i niedziele (8.00-20.00)
 
Zakres podmiotowy:

Oprócz przedmiotów siatki podstawowej realizowanych na wszystkich kierunkach studiów proponuje takie przedmioty jak:

 • polityka ochrony zdrowia w Polsce i Europie,
 • prawo zdrowia publicznego,
 • zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej,
 • psychologia zarządzania i procesów decyzyjnych,
 • zarządzanie opieką zdrowotną w Polsce,
 • podstawy zarządzania kryzysowego,
 • podstawy działalności biznesowej,
 • ekonomika i rachunek kosztów w podmiocie leczniczym (fundraising – metodologia pozyskiwania pozasystemowych środków finansowych dla podmiotów leczniczych),
 • zarządzanie personelem medycznym,
 • logistyka usług medycznych,
 • zarządzanie relacjami z klientem medycznym,
 • negocjacje biznesowe,
 • marketing usług zdrowotnych (samorządowa promocja zdrowia),
 • analiza rynku usług medycznych,
 • systemy informacyjne i ich wykorzystanie w zarządzaniu ochroną zdrowia (systemy ITC technologie informacyjno-komunikacyjne),
 • ubezpieczenia w podmiocie medycznym,
 • kontraktowanie świadczeń zdrowotnych,
 • polityka praw pacjenta,
 • statystyka medyczna.

Adresaci specjalności:

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, pełniących i przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej w zakresie opieki zdrowotnej. Adresatami tej specjalności mogą być również osoby zatrudnione w innych instytucjach świadczących usługi okołomedyczne oraz osoby prowadzące lub chcące rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze opieki zdrowotnej.

Kandydaci na studia, powinni wykazywać zainteresowania dotyczące problematyki funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, placówek świadczących usługi medyczne i okołomedyczne, jak również zastosowania nowoczesnych metod i narzędzi umożliwiających optymalne planowanie, organizowanie i kontrolowanie procesów zarządczo-organizacyjnych.

Adresatami specjalności mogą być osoby chcące poszerzyć zakres swoich umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania jednostki służby zdrowia w tym przede wszystkim:

 • absolwenci szkół średnich,
 • osoby chcące w przyszłości zajmować stanowiska kierownicze w zakładach opieki zdrowotnej,
 • osoby związane z ochroną zdrowia, zatrudnione w zakładach ubezpieczeniowych, centrali i oddziałach NFZ oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej,
 • pracownicy administracji ochrony zdrowia (szpitali, NZOZ, SPZOZ, pogotowia ratunkowego i inne.),
 • pracownicy administracji publicznej związanej z ochroną zdrowia (Państwowa Inspekcja Sanitarna, ZUS, KRUS, NFZ i inne),
 • pracownicy średniego i wyższego szczebla zarządzania, chcący podnieść swoje kompetencje,
 • pracownicy firm współpracujących ze służbą zdrowia.

Zakres dostarczanej wiedzy:

Kształcenie na specjalności pozwoli absolwentom na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu kierowania jednostkami służby zdrowia podległymi administracji rządowej i samorządowej, a także innymi placówkami systemu ochrony zdrowia.

System kształcenia obejmuje zarówno przedmioty z siatki podstawowej jak i przedmioty specjalizacyjne. Wśród przedmiotów w programie studiów są między innymi: organizacja ochrony zdrowia, prawo zdrowia publicznego, zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej, zarządzanie opieką zdrowotną w Polsce, europejska polityka zdrowotna, zarządzanie finansami, zarządzanie strategiczne w opiece zdrowotnej, samorządowa promocja zdrowia, zarządzanie kryzysowe, psychologia zarządzania i procesów decyzyjnych, zarządzanie relacjami z klientem medycznym, logistyka usług medycznych, negocjacje, zarządzanie personelem i wiele innych.

Absolwent specjalności zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu:

 • zarządzania strategicznego zakładami opieki zdrowotnej,
 • funkcjonowania nowoczesnych placówek medycznych,
 • finansowego aspektu działalności jednostek ochrony zdrowia,
 • prawnych aspektów funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia,
 • komercjalizacji zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego,
 • zarządzania personelem medycznym,
 • zarzadzania relacjami z klientami medycznymi,
 • analizowania potrzeb i oczekiwań klientów, co do jakości świadczonych usług medycznych i organizacji pracy personelu medycznego,
 • planowania, organizowania i kontrolowania procesów realizowanych w instytucjach opieki zdrowotnej,
 • metod optymalizacji decyzji,
 • zarzadzania podstawową infrastrukturą placówek służby zdrowia,
 • negocjacji w warunkach kryzysowych,
 • logistyki,
 • organizacji systemu zdrowia oraz rynku usług medycznych.

Możliwość zatrudnienia:
Dzięki uzyskanym kompetencjom absolwenci specjalności będą mogli efektywnie zarządzać jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia m.in.:

 • szpitalami,
 • przychodniami przyszpitalnymi,
 • ośrodkami rehabilitacyjnymi,
 • sanatoriami,
 • zakładami opieki leczniczej,
 • poradniami specjalistycznymi,
 • domami opieki społecznej,
 • instytucjami ubezpieczeń zdrowotnych,
 • zakładami opiekuńczo- leczniczymi,
 • prywatnymi klinikami,
 • centrami zdrowia i urody.

Obsługa i sprzedaż sprzętu medycznego

 • Student zdobywa zarówno umiejętności profesjonalnej obsługi sprzętu medycznego, jak i wiedzę dotyczącą publicznego i prywatnego rynku medycznego umożliwiającą doradztwo oraz sprzedaż sprzętu medycznego.
 • Student zdobywa istotne umiejętności i kompetencje związane z prowadzeniem prezentacji sprzętu medycznego w środowisku medycznym, budowaniem relacji pomiędzy producentami i odbiorcami tego sprzętu oraz monitorowaniem przebiegu zawieranych kontraktów.
 • Dzięki współpracy z firmami produkującymi i sprzedającymi sprzęt medyczny, zajęcia w większości mają charakter praktyczny pozwalający na właściwe przygotowanie do zawodu.
 • Absolwenci tej specjalności są kompetentnymi partnerami dla lekarzy oraz są  przygotowani do współpracy z całym personelem medycznym.
   

Opiekun specjalności mgr Jakub Borowczyk

Kierownik wielu projektów edukacji dualnej. W latach 2011-2015 wiceprezes zarządu Fundacji wspierania i rozwoju chirurgii naczyniowej w Polsce ENDOVASCULAR. Od 2015 roku wprowadza na polski rynek stentgrafty działające w oparciu od najnowsze odkrycia reologii. Współpracował z największymi klinikami chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii w Polsce. Dyrektor Biura Zarządu Międzynarodowego Instytutu Rozwoju.

Dzięki uzyskanym kompetencjom absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia m.in. w:

 • szpitalach,
 • przychodniach przyszpitalnych,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • sanatoriach,
 • zakładach opieki leczniczej,
 • poradniach specjalistycznych,
 • domach opieki społecznej,
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • prywatnych klinikach,
 • centrach zdrowia i urody,

Dodatkowo:

 • u dystrybutorów sprzętu medycznego
 • u producentów sprzętu medycznego
 • w hurtowniach sprzętu medycznego
 • w sklepach sprzętu medycznego
 • w jednostkach certyfikujących sprzęt medyczny
 • w laboratoriach

Zielarstwo i fitoterapia

 • Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania ziół w celach leczniczych, terapii naturalnych, zdrowej żywności funkcjonalnej, towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego, suplementów diety, materiałoznawstwa medycznego.
 • Studenci uczestniczą w praktycznych zajęciach terenowych i warsztatach pod okiem specjalistów z Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, oraz specjalistów Działu Roślin Leczniczych i Przemysłowych Ogrodu Botanicznego Łodzi.
 • Studenci odbywają praktyki zawodowe w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych oraz w kilkudziesięciu podmiotach gospodarczych zrzeszonych w Grupie Herbaria.
 • Absolwenci oprócz dyplomu ukończenia studiów otrzymują również certyfikat potwierdzający kwalifikacje i dający uprawnienia do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego oraz wydawania produktów leczniczych.


Opiekun specjalności mgr Joanna Nestorowicz-Kiegiel

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2005 roku organizator i wykładowca na kursach zielarsko-medycznych z zakresu towaroznawstwa zielarskiego. Od 2011 roku założycielka i dyrektor zarządzający Grupą Zielarską Herbaria. Po powstaniu w 2014 roku Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych pełni funkcję Dyrektora Naczelnego. Związana także z Polską Izbą Zielarsko-Medyczną - przewodnicząca komisji ds. kształcenia zielarzy. Organizator wielu spotkań i wydarzeń w świecie fitoterapii (Forum Zielarskie, warsztaty, Akademia Zielarza). Praktyk zielarstwa, współwłaściciel zielarni.

Praca dla absolwenta

Dzięki uzyskanym kompetencjom absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia m.in. w:

 • szpitalach,
 • przychodniach przyszpitalnych,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • sanatoriach,
 • zakładach opieki leczniczej,
 • poradniach specjalistycznych,
 • domach opieki społecznej,
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • prywatnych klinikach,
 • centrach zdrowia i urody.

Dodatkowo może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego
(Rozp. MZ Dz. U. 2009 nr 21 poz 118).

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru:320 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru:485 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:17 zł

 

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ