Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Fizyka w szkole

Zapisz się

360,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci
Studia skierowane są do osób posiadających równocześnie:
o dyplom licencjata lub dyplom magistra bądź magistra inżyniera w obszarze nauk ścisłych bądź technicznych lub innych studiów,  w programie których występowały przedmioty matematyczne lub fizyka w wymiarze co najmniej jednego semestru,
o przygotowanie pedagogiczne,
o podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint.
 

Cel
Celem studiów jest uzyskanie przez nauczycieli uprawnień do nauczania fizyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie oświaty.

Korzyści
Uzyskanie uprawnień do nauczania fizyki jako drugiego przedmiotu w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie edukacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 roku.
Absolwenci studiów podyplomowych Fizyka ukształtują również umiejętności w zakresie:
o znajomości technik fizyki wyższej pozwalających na zrozumienie, opisywanie, modelowanie i rozwiązywanie problemów o średnim poziomie złożoności,
o poszukiwania, oceny, wykorzystania i modyfikowania materiałów edukacyjnych potrzebnych do  przygotowania zajęć edukacyjnych z fizyki,
o samodzielnego tworzenia materiałów wspomagających proces kształcenia fizycznego,
o planowania, budowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z fizyki,
o indywidualizacji pracy z uczniem o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach z fizyki,
o samodoskonalenia wiedzy fizycznej,
o pomiaru dydaktycznego umiejętności i wiedzy z fizyki.

Czas trwania
3 semestry, 350 h (w tym 60 h praktyk)

Metoda
Około 65% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 35% (6 zjazdów stacjonarnych) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
 

Kadra: 

dr inż. Janusz Tomaszewski – doktor nauk fizycznych. Starszy wykładowca w Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej. Związany z Politechniką Łódzką od 26 lat. W przeszłości również wykładowca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz współpracownik Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego (zajęcia e-learningowe z fizyki i matematyki). Zainteresowania: fizyka ciała stałego, dydaktyka fizyki.

mgr inż. Włodzimierz Nawrocki – doradca metodyczny fizyki, nauczyciel dyplomowany, pracuje w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Egzaminator egzaminu maturalnego z fizyki i egzaminu gimnazjalnego części matematyczno-przyrodniczej. Ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Ekspert MEN do spraw wdrażania nowej Podstawy programowej. Pomysłodawca i organizator licznych konkursów z fizyki i astronomii o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim. Autor i współautor 70 publikacji i artykułów z fizyki i dydaktyki fizyki. Nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.

dr Adam Król – nauczyciel dyplomowany fizyki w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego i w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi. Egzaminator OKE, posiada First Certificate in English (Council of Europe Level B2), umożliwiający prowadzenie zajęć ze zintegrowanym nauczaniem językowo-przedmiotowym.

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych. Zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, współautor projektów EFS z zakresu kształcenia nauczycieli i doradców zawodowych. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (wspólnie z dr E. Woźnicką).

 

Opłaty: 

• Czesne miesięczne (płatne przez 10 miesięcy w roku): 360 zł
• Pełny koszt studiów to 3600 zł
• Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
• Wystawiamy faktury VAT

FAQ