Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Edukacja dla bezpieczeństwa

Zapisz się

360,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci

Nauczyciele, którzy chcą uzyskać  kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Cel

Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy o rodzajach i źródłach współczesnych zagrożeń, a także sposobach zapobiegania im i zasadach niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w czasie pokoju i wojny. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów występujących w sytuacjach kryzysowych.

Czas

3 semestry, 360 h (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)

80% programu kształcenia odbywa się przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 20% (3 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.   

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Korzyści

Studia pozwolą na:

 • uzyskanie przygotowania do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu powszechnej samoobrony i obrony cywilnej,
 • zapoznanie słuchaczy ze strukturami obronności państwa,
 • wykształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • przygotowanie do działania ratowniczego w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i mienia,
 • przyswojenie metod radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami,
 • poznanie skutków zdarzeń traumatycznych, w tym reakcji społecznych na katastrofę,
 • Absolwent będzie posiadał umiejętności i kompetencje z zakresu udzielania pomocy, ratowania życia ludzkiego w sytuacjach zagrożenia.
 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwo kursu doskonalącego, uprawniającego do prowadzenia zajęć szkolnych w zakresie pierwszej pomocy.
Kadra: 
W kadrze studiów znajdą się m.in.:

dr Tomasz Konopka

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr politologii. Trener szkoleń menedżerskich w Szkole Zarządzania i Marketingu w Kielcach (komunikacja społeczna i interpersonalna oraz negocjacje ). Organizator i kierownik studiów podyplomowych oraz szkoleń miękkich i twardych. Posiada bardzo duże doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego. Autor prac naukowych z zakresu pedagogiki i bezpieczeństwa wewnętrznego. Czynny uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych.

dr Anna Mróz-Jagiełło

Nauczyciel akademicki. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Kryminalistyki w procesie karnym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwo  otrzymała w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Autorka i współautorka prac naukowo-badawczych, monografii i artykułów w obszarze nauk o bezpieczeństwie. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem strategii bezpieczeństwa narodowego RP oraz innych państw, systemu bezpieczeństwa narodowego RP oraz organizacji międzynarodowych.

 ppłk  dr inż. Jacek Stępień

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zgierzu. W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk wojskowych o specjalności zarządzanie środowiskiem informacyjnym. W latach 2004-2016 pracował w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, gdzie między innymi zajmował się zastosowaniem nowoczesnych technologii do modelowania zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Jest autorem i współautorem prac naukowo badawczych z obszarów wykorzystania symulacji komputerowych. Od 1 kwietnia 2016 roku pełni obowiązki kierownika Zakładu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

mgr Anna Bilska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o specjalności pedagogika społeczna oraz opiekuńczo-wychowawcza. Terapeuta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Trener Biznesu Akademii SET. Ukończyła Kurs Coachingu. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego (m.in.: komunikacja, zarządzanie stresem, czasem, asertywność),  indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,  warsztaty dla nauczycieli, zarówno szkolnych jak i przedszkolnych, a także zajęcia profilaktyczne i rozwojowe dla grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów. Prowadziła szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa w Sieci, Bezpieczeństwa w szkole. Współpracowała z UJK w Kielcach.

mgr Anna Wrzoskiewicz

Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, magister Politologii i Nauk Społecznych z bogatym doświadczeniem w pracach analitycznych oraz badawczo – rozwojowych. Ukończyła studia podyplomowe: Prawo Pracy, Historia, Totalitaryzm – Nazizm – Holocaust, Wychowanie Zdrowotne i Prorodzinne. Współorganizator i uczestnik konferencji naukowych związanych z bezpieczeństwem, projektów informacyjnych i aktywizujących oraz konkursów samorządowych. Prowadziła szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa w Sieci, Bezpieczeństwa w szkole. Nauczyciel akademicki. Autorka programów nauczania z zakresu bezpieczeństwa oraz  materiałów edukacyjnych dla studentów i uczestników szkoleń.

Opłaty: 
 • Czesne miesięczne (płatne przez 10 miesięcy w roku): 360 zł
 • Pełny koszt studiów to 3600 zł
 • Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
 • Wystawiamy faktury VAT
FAQ