Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Compliance w organizacji

Zapisz się

575,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci

Studia są kierowane do:
  • osób, które ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji;
  • osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii Compliance lub poszczególnych domen tej funkcji;
  • doświadczonych specjalistów z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych;
  • osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych.
Obrót gospodarczy wymusza na przedsiębiorstwach coraz większą transparentność i przejrzystość działania, promowanie pozytywnych wzorców etycznych oraz wprowadzanie przepisów dot. unikania konfliktów interesów. Efektywna polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności — Compliance — umożliwia przedsiębiorstwom stanie się bardziej konkurencyjnymi zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i krajowych. Bez niej nie można sobie już wyobrazić efektywnego i przyszłościowego zarządzania przedsiębiorstwem. Coraz więcej dużych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim tych branż, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego, wprowadza (stosuje, uwzględnia) politykę Compliance. W wyniku tego zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie istotnie wzrasta.
 

Cel

Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją.
 
W kontekście zmieniających się przepisów międzynarodowych oraz polskich wymogi, jakie są stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową funkcji Compliance w przedsiębiorstwach, wciąż rosną. Zespół Compliance wspiera kierownictwo wyższego szczebla organizacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzające do zapewnienia przez organizację zachowania zgodności z przepisami prawa oraz zasadami etyki.
 
Zadania te przebiegać mają dwutorowo:
 
wewnątrz organizacji — poprzez zarządzanie zasadami i procedurami korporacyjnymi opartymi na kodeksie postępowania mającymi zastosowanie do każdego pracownika bądź do zdefiniowanych grup pracowniczych oraz jasno określającymi wytyczne i konsekwencje niestosowania się do nich. Elementem zarządzania zasadami i procedurami korporacyjnymi jest właściwa edukacja, czyli promowanie wiedzy na temat decyzji biznesowych uznawanych przez przedsiębiorstwo za właściwe i niewłaściwe, podkreślania wagi i znaczenia udziału każdego pracownika w procesie realizacji celów biznesowych niezależnie od szczebla, na jakim się znajduje, oraz otwartość i swoboda wypowiedzi zmierzająca do wykluczania, wykrywania bądź niwelowania nadużyć przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników;
na zewnątrz organizacji — poprzez transparentność stosowanych praktyk biznesowych oraz budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z organami prawnymi, jak i kontrahentami. Osiągane jest to m.in. poprzez ochronę danych osobowych, ochronę tajemnicy handlowej oraz zapobieganiem manipulacjom finansowym.
Celem, który chcemy osiągnąć, zapraszając do udziału w studiach, jest naświetlenie tematyki Compliance z różnych perspektyw, przy jednoczesnym oparciu się na praktycznych przykładach. W trakcie studiów przedstawimy, jak w ramach istniejących struktur i rozwiązań zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania Compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa.
 

Czas trwania

2 semestry, ok. 200 godz.
 

Metoda

Około 70% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 30% (4 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
 
Przedmioty: 
W programie studiów podyplomowych Compliance w organizacji realizowane są następujące przedmioty:
 
1. Otoczenie prawne organizacji
Państwo prawa a gospodarka rynkowa
Podstawy prawne Compliance w dyrektywach UE 
Podstawy prawne Compliance w prawie polskim
Elementy Kodeksu spółek handlowych
Przepisy o ochronie konkurencji i konsumenta oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym
Elementy prawa pracy
Ustawa o ochronie danych osobowych
 
2. Etyka biznesu i ład korporacyjny
Misja, wizja i wartości organizacji 
Tworzenie kodeksu postępowania i funkcjonowanie komitetów etycznych
Role, obowiązki i zobowiązania osób zarządzających
Kultura organizacja, jako czynnik istotny dla kształtowania zasad Compliance w organizacji
 
3. Rola zespołu Compliance we wspomaganiu osiągania celów biznesowych
Synergia i współpraca z innymi działami
Metodyka tworzenia funkcji Compliance w organizacji (analiza porównawcza różnych rozwiązań)
Rola i zadania specjalisty ds. Compliance / funkcji Compliance officer (wymagania w zakresie wykonywania zawodu, podstawowe kompetencje, aspekty praktyczne)
 
4. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
Tworzenie planów Compliance
Identyfikacja, szacowanie i monitoring braku zgodności
Przeciwdziałanie ryzyku utraty reputacji
System wczesnego ostrzegania 
Miejsce i znaczenie zespołu Compliance w organizacji
 
5. Programy działania monitoringu Compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych
Obszar zgodności z prawem uczciwej konkurencji i wolnego handlu (prawo antymonopolowe, nadużycia gospodarcze)
Obszar zgodności z prawem pracy i przepisami BHP
Obszar zgodności z przepisami ochrony środowiska i zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu
Obszar zgodności z prawem finansowym i handlu (przepisy w zakresie przestępstw i nadużyć finansowych, przepisy w zakresie przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)
Obszar zgodności z prawem podatkowym
Obszar zgodności z prawem antykorupcyjnym (zasady wręczania i przyjmowania prezentów oraz przekazywania darowizn, współpraca z organizacjami rządowymi i agencjami pozarządowymi, w tym lobbing)
Obszar zgodności z prawem ochrony własności intelektualnej i informacji poufnych (w tym o ochronie danych osobowych i praw autorskich)
Inne obszary zgodności w zależności od branży i rodzaju prowadzonej działalności (np. branża finansowa — banki, branża farmaceutyczna)
 
6. Działania prewencyjne funkcji Compliance
Tworzenie ram regulacji nadzoru wewnętrznego 
Procesy zarządzania cyklem życia zasad i praktyk firmowych
Opracowanie programów komunikacji zasad i praktyk 
Działalność edukacyjna funkcji Compliance 
Komunikacja z rynkiem — przejrzystość organizacji w zakresie nadzoru wewnętrznego
 
7. Zapewnienie ładu i przejrzystości funkcjonowania przedsiębiorstwa
Identyfikacja i zarządzanie konfliktami interesów
Zapewnienie bezpiecznego procesu przepływu dokumentacji i informacji firmowej (funkcja ABI)
Wprowadzenie odpowiednich kontroli
Wprowadzenie poziomu kontroli i ich zgodności z SOX 
 
8. IT i Compliance — przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych
Cyber security — zagrożenia dla organizacji i jej pracowników
Nadzorowanie przepływu informacji elektronicznej 
Zapewnienie bezpieczeństwa przepływu danych firmowych w podmiotach trzecich
Tworzenie planów business continuity w zgodności z zasadami firmy
Zabezpieczenie przed wyciekiem danych (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii)
RIM (record information management) i ACA (automated content analyses) 
 
9. Mechanizmy kontrolne Compliance w organizacji, wewnętrzne i zewnętrzne metody zarządzanie jakością
Zgłaszanie przypadków naruszeń, programy „speaking up”
Badania naruszeń i nadużyć oraz przeprowadzanie postępowań wyjaśniających
Sankcje wynikające z naruszenia przepisów prawa: elementy prawa cywilnego i karnego
 
10. Skuteczne raportowanie funkcji Compliance oraz ustanowienie mierników jakości 
Tworzenie czytelnej informacji zarządczej stanowiącej wartość dodaną dla organizacji
Opracowanie dashboardu compliance
Wprowadzanie mierników jakości (KPI) dla funkcji Compliance
Ocena zewnętrzna jakości funkcji Compliance
 
Opłaty: 
Czesne miesięczne (płatne przez 8 miesięcy w roku): 575 zł
Pełny koszt studiów to 4600 zł
Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
Wystawiamy faktury VAT
 
FAQ