Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Chemia w szkole

Zapisz się

360,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci
Studia skierowane są do osób posiadających równocześnie:
- dyplom licencjata lub dyplom magistra bądź magistra inżyniera w obszarze nauk ścisłych bądź technicznych lub innych studiów, w programie których występowały przedmioty matematyczne lub chemia w wymiarze co najmniej jednego semestru,
- przygotowanie pedagogiczne,
- podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint.

Cel
Celem studiów jest uzyskanie przez nauczycieli uprawnień do nauczania chemii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie oświaty.

Korzyści
Uzyskanie uprawnień do nauczania chemii jako drugiego przedmiotu w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie edukacji. Program kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Absolwenci studiów podyplomowych Chemia w szkole zdobędą umiejętności w zakresie:
- znajomości podstaw chemii pozwalających na zrozumienie, opisywanie, modelowanie i rozwiązywanie problemów o średnim poziomie złożoności,
- poszukiwania, oceny, wykorzystania i modyfikowania materiałów edukacyjnych potrzebnych do przygotowania zajęć edukacyjnych z chemii,
- samodzielnego tworzenia materiałów wspomagających proces kształcenia chemicznego,
- planowania, budowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z chemii,
- przygotowania i przeprowadzenia doświadczeń chemicznych,
- pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach z chemii,
- samodoskonalenia wiedzy chemicznej,
- pomiaru dydaktycznego umiejętności i wiedzy z chemii.

Czas trwania
3 semestry - 360 godzin (w tym 60 godzin praktyk)

Metoda
Około 70% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 30% (6 zjazdów stacjonarnych) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Kadra: 

Opiekun merytoryczny
mgr Anna Kaźmierkowska

Kadra
Wśród naszej kadry m.in.:
mgr Anna Kaźmierkowska – nauczyciel mianowany, pracuje w SOSW nr 4 z młodzieżą niesłyszącą, nauczyciel chemii na każdym etapie edukacji. Od wielu lat współpracuje z CKE nad egzaminem gimnazjalnym części matematyczno-przyrodniczej.
dr Elżbieta Woźnicka – andragog, pedagog społeczny, adiunkt w Katedrze Andragogiki i Pracy Socjalnej i prodziekan kierunku Pedagogika AHE w Łodzi, członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, czynny pedagog – praktyk, inicjatorka kampanii społecznych o profilu profilaktycznym (m.in. „Uczeń też człowiek” – cykliczna kampania pod patronatem MEN), konferencji naukowych (m.in. międzynarodowa konferencja Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, WSHE, 2007) oraz konferencji edukacyjnych dla środowiska oświatowego.
mgr Małgorzata Urbanowicz – nauczyciel chemii w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym z trzydziestoletnim stażem, 15 lat w technikum chemicznym. Doradca metodyczny dla nauczycieli chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, prowadziła pracownię ekologiczną w ŁCDNiKP. Egzaminator egzaminu maturalnego z chemii.
dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych. Zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, współautor projektów EFS z zakresu kształcenia nauczycieli i doradców zawodowych. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (wspólnie z dr E. Woźnicką).

 

Przedmioty: 

Program studiów Chemia w szkole obejmuje następujące przedmioty:

Chemia nieorganiczna
Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej
Chemia organiczna
Elementy ochrony środowiska
Informatyka użytkowa w nauczaniu chemii
Doświadczenia chemiczne z elementami analityki chemicznej
Metodyka nauczania chemii dla poszczególnych etapów edukacyjnych
Psychologia uczniów poszczególnych etapów edukacyjnych
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Warsztat umiejętności interpersonalnych
Praktyka szkolna
Seminarium dyplomowe
Opłaty: 

• Czesne miesięczne (płatne przez 10 miesięcy w roku): 360 zł
• Pełny koszt studiów to 3600 zł
• Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
• Wystawiamy faktury VAT

FAQ