Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Sport

Zapisz się

550,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Wychowanie fizyczne i zdrowotne dzieci i młodzieży

Specjalność została utworzony po to, by kształcić profesjonalną kadrę dla potrzeb sportu oraz szkolnego wychowania fizycznego. Tylko u nas podczas studiów I stopnia na kierunku sport zdobędziesz kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do pracy w szkole podstawowej na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. Program specjalności realizuje efekty kształcenia zgodne z opisem efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia te są przeznaczone dla tych wszystkich, którzy lubią sport i posiadają sprawność fizyczną oraz umiejętności ruchowe niezbędne w pracy nauczyciela wychowania fizycznego.
Po studiach I stopnia absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach magisterskich m.in. na kierunku wychowanie fizyczne.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent specjalności Wychowanie fizyczne i zdrowotne dzieci i młodzieży jest przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole podstawowej i placówkach oświatowych, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w środowisku lokalnym, a także do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu
i wypoczynkowi. Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę biologiczną i społeczną oraz umiejętności umożliwiające kompetentne oddziaływanie na organizm i osobowość oraz przygotowanie do pracy zawodowej jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej.

Możliwości zatrudnienia dla absolwenta:

 • Szkoły Podstawowe - jako nauczyciel wychowania fizycznego [zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli… (Dz. U. nr 50 poz. 400)];
 • Placówki wychowania pozaszkolnego;
 • Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 • Szkolne schroniska młodzieżowe;
 • Kluby i stowarzyszenia sportowe;
 • Instytucje rekreacyjno-sportowe;
 • Ośrodki sportu i rekreacji;
 • Fundacje i organizacje społeczne;
 • Kluby fitness;
 • Ośrodki Spa & Wellness.

Wybrane przedmioty realizowane na specjalności:

Teoria wychowania fizycznego;
Metodyka wychowania fizycznego;
Teoria i metodyka sportów indywidualnych;
Teoria i metodyka gier zespołowych;
Teoria i metodyka nowoczesnych form gimnastyki;
Teoria sportu;
Teoria treningu zdrowotnego;
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
Organizacja i prawo w oświacie;
Zabawy i gry ruchowe;
Korekcja wad postawy;
Emisja głosu.

Studiując u nas:

 • zdobędziesz kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy w szkole podstawowej;
 • zostaniesz specjalistą w zakresie projektowania, realizacji i kontrolowania procesu treningu sportowego oraz treningu ukierunkowanego na podtrzymywanie i rozwijanie zdrowia;
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu nowoczesnego, innowacyjnego i holistycznego ujmowania zdrowia w wymiarze: fizycznym, psychicznym i społecznym;
 • będziesz fachowcem w zakresie treningu indywidualnego i grupowego;
 • zdobędziesz umiejętność kształtowania zdolności motorycznych człowieka;
 • będziesz posiadał szeroką wiedzę na temat uwarunkowań zdrowotnych współczesnego człowieka oraz potrafił aktywnie przeciwdziałać i ograniczać występowanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych.

Trener personalny

Kierunek Sport o specjalności: Trener Personalny został utworzony by kształcić profesjonalną kadrę dla sportu i branży fitness. Dlatego partnerem merytorycznym tego kierunku został Polski Związek Pracodawców Fitness. Dzięki nawiązanej współpracy mamy pewność, że kształcimy specjalistów, którzy sprostają wysokim wymaganiom pracodawców w branży fitness.

Partner kierunku Sport online |PUW

Razem z Polskim Związkiem Pracodawców Fitness opracowaliśmy program studiów zgodny ze standardami kształcenia na poziomie 4 Europejskich Ram Kwalifikacji EuropeActive dla branży fitness. Dlatego nasi absolwenci oprócz dyplomu ukończenia studiów licencjackich, otrzymają również certyfikat poświadczający zdobyte kwalifikacje trenera personalnego, który pozwala na pracę w tym zawodzie nie tylko w kraju, ale i na terenie całej Unii Europejskiej.

Trener osobisty (personalny) to osoba, która potrafi zaplanować, zrealizować i ocenić program ćwiczeń fizycznych dla różnych klientów indywidualnych i grupowych, poprzez gromadzenie i analizę informacji o klientach, w celu zapewnienia skuteczności programu ćwiczeń. Trener personalny potrafi również zachęcać potencjalnych klientów do podejmowania i systematycznej realizacji programów aktywność fizycznej, stosując w tym celu odpowiednie strategie motywacyjne.

Studiuj z nami, oszczędzając czas i ucząc się według autorskiego i nowoczesnego programu studiów nastawionego przede wszystkich na kształcenie kompetencji i umiejętności praktycznych.

Profil praktyczny studiów oznacza, że wiedza i umiejętności, które zdobędziesz mają charakter „praktyczny”, tzn. zostały już podczas studiów zweryfikowane i potwierdzone w środowisku zawodowym. Już w trakcie nauki zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe.

Z nami uda Ci się połączyć pracę lub trening sportowy ze studiami na atrakcyjnym kierunku.

Aby osiągnąć ten cel:

 • zatrudniamy profesjonalną kadrę dydaktyczną (doświadczonych trenerów i wykładowców)
 • oferujemy innowacyjny i atrakcyjny program studiów przyjazny dla studenta, konsultowany z pracodawcami i organizacjami sportowymi
 • zajęcia realizujemy również w formule blended-learning (zajęcia teoretyczne wspomagane nauczeniem on-line, zajęcia praktyczne w warunkach bliskich środowisku przyszłej pracy)
 • podczas studiów łączymy teorię z praktyką, tak by absolwent kończył studia bogaty w praktyczne doświadczenie przydatne na rynku pracy
 • uczymy kreatywności i innowacyjności dającej przewagę na rynku pracy.

Dlaczego kształcimy trenerów personalnych?
Kierunek Sport jest odpowiedzią na obecny stan zdrowia ludności oraz opublikowane niekorzystne prognozy zdrowotne dla populacji w Polsce i Europie. Na rynku pracy są i będą w coraz większym stopniu poszukiwani specjaliści posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie projektowania i realizacji procesu treningowego osób zdrowych i chorych w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób dorosłych i starszych, osób z nadwagą i otyłych oraz z chorobami układu krążenia. Europejskie raporty opisujące branżę fitness przewidują, że polski rynek jest najbardziej dynamiczny i w najbliższej przyszłości liczba trenerów personalnych podwoi się.

Nasza oferta kształcenia wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i wspólnie z klubami fitness chcemy przygotować do pracy w tym zawodzie nowoczesnych, kreatywnych ekspertów, którzy spełnią wymagania pracodawców i indywidualnych klientów.

Kadra dydaktyczna:
Praktyczny profil studiów oznacza, że absolwent poznaje nie tylko teoretyczne podstawy dla swojej przyszłej działalności zawodowej, ale ma możliwość sprawdzania i weryfikowania nabytej wiedzy i kompetencji już podczas studiów. Niemal trzy czwarte zajęć ma charakter praktyczny i kształtuje te kompetencję i umiejętności, które są wymagane na rynku pracy. Dlatego wśród kadry dydaktycznej znajdują się przede wszystkich praktycy, którzy na co dzień pracują zawodowo w klubach fitness, klubach seniora, ośrodkach spa i wellness, hotelach i pensjonatach, klinikach urody oraz klubach i stowarzyszeniach rekreacyjnych i sportowych oraz świadczący usługi trenera personalnego. Doświadczona kadra oraz trzymiesięczne praktyki zawodowe gwarantują, że absolwent specjalności Trener personalny jest odpowiednio przygotowany do pracy i świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Technologia kreatywności

Nasza uczelnia tworzy i wdraża usługi edukacyjne, stosując innowacyjne narzędzia dydaktyczne. W trakcie studiów centralne miejsce zajmuje student, który jest aktywnym podmiotem w procesie kształcenia. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi, m.in.: konwersatoria, warsztaty, projekty, konsultacje doradców naukowych z wykorzystaniem audiowizualnych narzędzi jak również poprzez kontrolowaną pracę samokształceniową słuchaczy wspomaganą platformą e-learningową.

To, co nas wyróżnia, to zajęcia realizowane metodą projektową. Jest to metoda dydaktyczna, w której student rozwiązuje zadanie z życia społeczno-gospodarczego. Współpraca i udział specjalistycznej firmy bądź zespołu umożliwia osiąganie wysokiego standardu rozwiązań w danej dziedzinie. W ten sposób studenci uczą się kreatywnego i zarazem profesjonalnego rozwiązywania problemów.

Przykładowe tematy projektów realizowanych przez studentów:

 • Możliwość wykorzystania niestandardowych przyborów w treningu zdrowotnym
 • Wykorzystanie aplikacji mobilnych w procesie treningu zdrowotnego
 • Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych w treningu zdrowotnym
 • Trening zdrowotny pacjentów kardiologicznych
 • Program upowszechniania sportu dla wszystkich w gminach i miastach
 • Promocja produktu w branży fitness
 • Jak zatrzymać klienta w klubie fitness?
 • Mentalne wspomaganie procesu treningu zdrowotnego i sportowego
 • Skutki zdrowotne stosowania dopingu w sporcie
 • Społeczne skutki zdrowotne hipokinezji
 • Kształtowanie zdolności motorycznych w poszczególnych dyscyplinach sportowych
 • Organizacja pracy w klubie fitness
 • Ćwiczenia fizyczne w miejscu pracy

Ucząc się z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej dostajesz szansę studiowania bez konieczności częstych i uciążliwych dojazdów, odrywania się od obowiązków zawodowych, sportowych czy rodzinnych. Poza tym – dzięki stałej dostępności materiałów dydaktycznych – możesz uczyć się, kiedy i gdzie tylko chcesz.

Praca dla absolwenta:

 • kluby fitness,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług trenera personalnego
 • ośrodki Spa&Wellness
 • kluby sportowe
 • organizacje i stowarzyszenia sportowe
 • hotele i pensjonaty
 • kluby seniora,
 • domy spokojnej starości,
 • kliniki urody
 • organy administracji publicznej szczebla lokalnego i centralnego

Studiując z nami:

 • zdobędziesz kwalifikacje Trenera Personalnego zgodne z wymaganiami EuropeActive Standards EQF Level 4 Personal Trainer.
 • zostaniesz specjalistą w zakresie projektowania, realizacji i kontrolowania procesu treningu sportowego oraz treningu ukierunkowanego na podtrzymywanie i rozwijanie zdrowia.
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu nowoczesnego, innowacyjnego i holistycznego ujmowania zdrowia w wymiarze: fizycznym, psychicznym i społecznym.
 • będziesz fachowcem w zakresie treningu indywidualnego
 • zdobędziesz umiejętność kształtowania zdolności motorycznych człowieka
 • zdobędziesz przydatne umiejętności w zakresu prawidłowego żywienia oraz suplementacji w sporcie
 • zdobędziesz kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie oddziaływania środkami odnowy biologicznej w sporcie rekreacyjnych i wyczynowym.
 • będziesz posiadał szeroką wiedzę na temat uwarunkowań zdrowotnych współczesnego człowieka oraz potrafił aktywnie przeciwdziałać i ograniczać występowanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych.
Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Sport:

Anatomia funkcjonalna
Antropologia
Antropomotoryka
Biochemia
Biomechanika
Edukacja zdrowotna
Ekonomia
Fizjologia
Fizjologia wysiłku
Gerokinezjologia
Historia sportu
Medycyna sportu
Metodyka treningu siłowego
Metodyka treningu wytrzymałościowego
Ochrona własności int.
Odnowa biologiczna z podstawami masażu
Pedagogika
Pierwsza pomoc przedlekarska
Podstawy dietetyki i żywieniowe wspomaganie treningu zdrowotnego
Prawne podstawy pracy trenera personalnego
Prawo w sporcie
Projektowanie programów prozdrowotnej aktywności fizycznej
Propedeutyka zdrowia publicznego
Psychologia
Socjologia sportu
Teoria i metodyka joggingu i nordic walkingu
Teoria i metodyka nowoczesnych form gimnastycznych
Teoria sportu
Teoria treningu sportowego
Teoria treningu zdrowotnego
Trening mentalny i relaksacyjny
Trening w chorobach przewlekłych
Zarządzanie i marketing
Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / płatne przez 12 miesięcy w roku: 550 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej: 17 zł

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ