Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Matematyka w szkole ponadpodstawowej

Zapisz się

337,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Cel

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy i  zaopatrzenie ich w umiejętności pozwalające na pracę w charakterze nauczyciela matematyki w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia.

Adresaci
Studia skierowane są  do  osób  posiadających równocześnie:

  • dyplom magistra, bądź magistra inżyniera  w obszarze nauk ścisłych bądź technicznych   lub innych   studiów,

w programie których  występowały  przedmioty matematyczne  w wymiarze co najmniej   jednego  semestru,

  • przygotowanie pedagogiczne,
  • podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w  łącze internetowe, przeglądarkę internetową

i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint,

ukończyły studia podyplomowe dające uprawnienia do nauczania matematyki w szkole podstawowej (lub szkole podstawowej i gimnazjum).

Korzyści
Absolwent studiów podyplomowych Matematyka w szkole   ponadpodstawowej uzyska kwalifikacje do  zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki  w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia, zgodnie z  rozporządzeniem MEN
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Ukształtują  również umiejętności w zakresie:

  • znajomości  technik matematyki wyższej pozwalających na zrozumienie,  opisywanie, modelowanie i  rozwiązywanie problemów o podstawowym i rozszerzonym  poziomie złożoności,
  • poszukiwania, oceny, wykorzystania i modyfikowania  materiałów edukacyjnych potrzebnych do  przygotowania zajęć edukacyjnych z matematyki,
  • samodzielnego tworzenia materiałów wspomagających proces kształcenia matematycznego,
  • planowania, budowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z matematyki,
  • przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych z matematyki,
  • wykorzystania narzędzi TIK  w pracy nauczyciela matematyki,
  • pomiaru dydaktycznego umiejętności i wiedzy matematycznej.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry, 270  godzin dydaktycznych.

Metoda
Około 60% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 40% (4 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Przedmioty: 

Moduł I  Elementy matematyki wyższej 

Algebra
Analiza matematyczna
Geometria płaska
Geometria przestrzenna
Geometria analityczna
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
Trygonometria


Moduł II Dydaktyka matematyki

Dydaktyka matematyki - zakres podstawowy
Dydaktyka matematyki - zakres rozszerzony
Praktyki w szkole


Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej.

Opłaty: 

• Czesne miesięczne (płatne przez 8 miesięcy w roku): 337,50 zł
• Pełny koszt studiów to 2700 zł
• Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
• Wystawiamy faktury VAT

FAQ